Zákon č. 353/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Čiastka 97/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem čl. I 1. až 14. bodu, § 70 ods. 7 písm. a) až f) v 15. bode, 16. až 18. bodu a § 72x v 19. bode a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a okrem čl. I § 70 ods. 7 písm. g) v 15. bode a § 72y v 19. bode, k...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2016 - 30.06.2016 Delená účinnosť
31.12.2015 - 31.12.2015