Zákon č. 35/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 11/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 30.09.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. b) časti vety za bodkočiarkou v bode 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. septembra 2015.