Zákon č. 345/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 15.12.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.12.2015 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.12.2015