Zákon č. 338/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 94/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem prvého bodu v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť dňom uskutočnenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 55/2017 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
05.03.2016 - 31.05.2017 Delená účinnosť
01.01.2016 - 04.03.2016