Vyhláška č. 319/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Čiastka 91/2015
Platnosť od 26.11.2015
Účinnosť od 01.12.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2015 Aktuálne znenie