Zákon č. 31/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 10/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 18.04.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.2016 343/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2015 - 17.04.2016