Oznámenie č. 303/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 85/2015
Platnosť od 11.11.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.