Oznámenie č. 290/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine

Čiastka 82/2015
Platnosť od 03.11.2015
Redakčná poznámka

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. apríla 2015.