Zákon č. 29/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.

Čiastka 10/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 01.09.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2015 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.02.2015