Oznámenie č. 289/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 82/2015
Platnosť od 03.11.2015
Účinnosť do 31.12.2018
Zrušený 338/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

289

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza v č. 10/2015 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.