Zákon č. 277/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2015
Platnosť od 27.10.2015
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 10 ods. 4 a 5 v dvanástom bode čl. I a písmena e) v § 9e ods. 1 štvrtom bode čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.