Zákon č. 276/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Čiastka 78/2015
Platnosť od 27.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie