Zákon č. 274/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 77/2015
Platnosť od 23.10.2015
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2015 okrem čl. I siedmeho bodu § 3 ods. 1 písm. b) až f) a h), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.11.2015 - 31.12.2016