Zákon č. 267/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 76/2015
Platnosť od 22.10.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.