Opatrenie č. 264/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Čiastka 75/2015
Platnosť od 20.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2018
Zrušený 280/2018 Z. z.

264

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 5. októbra 2015

o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Na účely plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa predkladajú tieto hlásenia:

Označenie hláseniaNázov hlásenia
a)DEV-MAJ(NBS)1-12Mesačné hlásenie o majetkových účastiach,
b)DEV-MES(NBS)1-12 a pasívach,Mesačné hlásenie o zahraničných aktívach
c)DEV-STV(NBS)1-04 a pasívach,Štvrťročné hlásenie o zahraničných aktívach
d)DEV-PS(NBS)1-01Hlásenie o počiatočných stavoch.

(2) Hlásenia podľa odseku 1 sa predkladajú, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca zahraničné aktíva alebo zahraničné pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu 2 000 000 eur a viac.

(3) Pri ohlasovacej povinnosti, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka aktíva alebo pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu menej ako 2 000 000 eur, vykazujúca jednotka predloží posledný krát hlásenia DEV-MAJ(NBS)1-12, DEV-MES(NBS) 1-12, DEV-STV(NBS)1-04 za príslušný kalendárny štvrťrok.

(4) Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 4; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto hlásení.

§ 2

(1) Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:

Označenie hláseniaPeriodicita predkladaniaTermín predkladaniaForma a spôsob predkladania
a)DEV-MAJ(NBS)1-12mesačnedo 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaelektronicky,
b)DEV-MES(NBS)1-12mesačnedo 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaelektronicky,
c)DEV-STV(NBS)1-04štvrťročnedo 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca
po uplynutí kalendárneho štvrťroka
elektronicky.

(2) Hlásenie DEV-PS(NBS)1-01 sa predkladá jednorazovo elektronicky, podľa stavu k 1. januáru 2016 do 25. apríla 2016, alebo pri vzniku ohlasovacej povinnosti do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom vznikla ohlasovacia povinnosť.

(3) Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska.

(4) Elektronickým predkladaním hlásení podľa odseku 1 je predkladanie hlásení prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

§ 3

Hlásenia za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.


§ 4

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona v znení opatrenia č. 332/2012 Z. z. a opatrenia č. 452/2013 Z. z.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


v z. Ján Tóth v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu 264/2015 Z. z.

VZOR

Mesačné hlásenie o majetkových účastiach

príloha 01

Metodika na vypracúvanie hlásenia DEV−MAJ(NBS)1−12

I. Všeobecné informácie:

1. Údaje v hlásení DEV–MAJ(NBS)1–12 sa uvádzajú za kalendárny mesiac.

2. Vykazujúcou jednotkou je tuzemec – podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

3. Priamy investor – materská spoločnosť je zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. Organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku vykazuje vzniknuté aktíva a pasíva voči zriaďovateľovi ako pohľadávky a záväzky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.

4. Podniky v skupine priameho investora sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom spoločného vlastníka. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom priameho investora na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine priameho investora patria:

a) priamy investor,

b) sesterská spoločnosť,

c) najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka,

d) ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka.

5. Najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka je spoločnosť, ktorá nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaná inou spoločnosťou. Priama alebo nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50 %.

6. Podnik priamej investície v zahraničí je zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

7. Majetková účasť vykazujúcej jednotky v zahraničí 10 % a viac je finančná investícia vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí najmenej 10 %.

V hodnote majetkovej účasti je zahrnutý aj vklad vykazujúcej jednotky do fondov podniku priamej investície v zahraničí.

8. Majetková účasť vo vykazujúcej jednotke zo zahraničia 10 % a viac je majetková účasť priameho investora vo vykazujúcej jednotke najmenej 10 %.

9. Podniky v skupine podniku priamej investície sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom vykazujúcej jednotky. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom vykazujúcej jednotky na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine podniku priamej investície patria:

a) podnik priamej investície,

b) ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky.

10. Reverzná investícia je majetkový podiel do 10 % podniku priamej investície na základnom imaní priameho investora. Vykazujú sa tieto vzťahy:

a) podiel podniku priamej investície v zahraničí na základnom imaní vykazujúcej jednotky do 10 %,

b) podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora do 10 %.

11. Dividendy, tantiémy, podiely na zisku – priznané a vyplatené sú priznané a vyplatené nároky akcionárov a spoločníkov za vykazované obdobie.

12. Prevedený zisk alebo strata organizačnej zložky sú prevedené zisky alebo straty za vykazované obdobie.

13. Kapitálové fondy vykazujúcej jednotky sú účty: 412 - Emisné ážio, 413 – Ostatné kapitálové fondy.

14. Štatistická klasifikácia ekonomických činností je štvormiestny numerický kód podľa číselníka Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

15. Subjekty na osobitné účely sú vytvorené na uskutočnenie určitého cieľa, aktivity alebo série transakcií, ak spĺňajú tieto znaky:

a) nezávislý vlastník vykonáva kontrolu nad subjektom na osobitné účely,

b) podiel nezávislého vlastníka na základnom imaní subjektu na osobitné účely je najmenej 10 %,

c) obchodná činnosť pozostáva z holdingových aktivít, pohybu finančných prostriedkov, zo získavania kapitálu alebo riadenia rizika,

d) v subjekte na osobitné účely je zamestnaných minimum zamestnancov,

e) je charakteristický malou alebo žiadnou produkciou.

II. Vykazovanie zahraničných aktív:

A. Majetková účasť 10 % a viac − Aktíva

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky, poradové číslo podniku priamej investície v zahraničí, obchodné meno podniku priamej investície v zahraničí, kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín, mesto sídla podniku priamej investície v zahraničí, SK NACE Rev. 2 podľa Číselníka štatistickej klasifikácie ekonomických činností, subjekt na osobitné účely podľa Číselníka subjektov na osobitné účely.

2. V stĺpci 1 sa vykazuje podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí.

Podiel majetkovej účasti podniku priamej investície v zahraničí vo vykazujúcej jednotke do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

Podiel na základnom imaní sa vykazuje ku koncu vykazovaného obdobia v percentách.

3. V stĺpci 2 sa vykazuje transakcia zvyšujúca, čo je splatený peňažný a nepeňažný vklad vykazujúcej jednotky do základného imania podniku priamej investície v zahraničí, vklad do kapitálových fondov podniku priamej investície v zahraničí pripadajúcich na vykazujúcu jednotku. Uvedené transakcie sú finančnou investíciou vykazujúcej jednotky v zahraničí. V stĺpci 2 sa vykazujú aj priznané nároky akcionárov a spoločníkov z titulu budúcej výplaty dividend, tantiém a podielov na zisku a prevedená strata organizačnej zložky.

Vklad podniku priamej investície v zahraničí do vykazujúcej jednotky do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

4. V stĺpci 3 sa vykazuje transakcia znižujúca, čo je zníženie peňažného a nepeňažného vkladu vykazujúcou jednotkou v podniku priamej investície v zahraničí, použitie a zníženie kapitálových fondov podniku priamej investície v zahraničí pripadajúcich na vykazujúcu jednotku vyplatením, vyplatené dividendy, tantiémy a podiely na zisku, prevedený zisk organizačnej zložky.

5. V stĺpci 5 sa vykazujú kurzové rozdiely vyplývajúce z precenenia finančnej investície.

6. V stĺpci 6 sa vykazujú reklasifikácie, a to zmeny finančnej investície uskutočnené prevodom fondov podniku priamej investície v zahraničí pripadajúcich na vykazujúcu jednotku, kapitalizácia pohľadávok, zvýšenie základného imania zo zisku, zmena finančnej investície do 10% na finančnú investíciu 10% a viac a naopak.

7. V stĺpci 7 sa vykazuje precenenie dlhových cenných papierov a finančných investícií, vrátane opravných položiek.

8. V stĺpci 8 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie a rozdiely zo zaokrúhľovania.

9. V stĺpci 9 sa vykazuje stav majetkovej účasti, to znamená finančnej investície, vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí.

Stav majetkovej účasti podniku priamej investície v zahraničí vo vykazujúcej jednotke do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

10. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

III. Vykazovanie zahraničných pasív:

A. Majetková účasť 10 % a viac − Pasíva

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky, poradové číslo priameho investora, obchodné meno priameho investora, kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín, mesto sídla priameho investora.

2. V stĺpci 1 sa vykazuje podiel majetkovej účasti priameho investora na základnom imaní vykazujúcej jednotky.

Podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

Podiel na základnom imaní sa vykazuje ku koncu vykazovaného obdobia v percentách.

3. V stĺpci 2 sa vykazuje transakcia zvyšujúca, čo je splatený peňažný a nepeňažný vklad priameho investora do základného imania vykazujúcej jednotky, vklad a vytvorenie kapitálových fondov vo vykazujúcej jednotke, predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov. V stĺpci 2 sa vykazujú aj priznané nároky akcionárov a spoločníkov z titulu budúcej výplaty dividend, tantiém a podielov na zisku a prevedená strata organizačnej zložky.

Vklad vykazujúcej jednotky do základného imania priameho investora do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

4. V stĺpci 3 sa vykazuje transakcia znižujúca, čo je zníženie peňažného a nepeňažného vkladu priameho investora, obstaranie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, zníženie kapitálových fondov vyplatením priamemu investorovi alebo zánikom podielu priameho investora na základnom imaní vykazujúcej jednotky, vyplatené dividendy, tantiémy a podiely na zisku, prevedený zisk organizačnej zložky.

5. V stĺpci 5 sa vykazujú kurzové rozdiely vyplývajúce z precenenia finančnej investície pri reverznej investícii.

6. V stĺpci 6 sa vykazujú reklasifikácie, a to zvýšenie alebo zníženie základného imania prevodom z alebo do kapitálových fondov vykazujúcej jednotky, kapitalizácia záväzkov, zvýšenie základného imania zo zisku, zmena finančnej investície do 10% na finančnú investíciu 10% a viac a naopak.

7. V stĺpci 7 sa vykazuje precenenie dlhových cenných papierov a finančných investícií, vrátane opravných položiek pri reverznej investícii.

8. V stĺpci 8 sa vykazujú rozdiely zo zaokrúhľovania.

9. V stĺpci 9 sa vykazuje stav majetkovej účasti priameho investora vo vykazujúcej jednotke.

Stav majetkovej účasti vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

10. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

B. Majetková účasť do 10 % − Pasíva

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky a kód krajiny protistrany podľa Číselníka kódov krajín.

2. V stĺpci 1 sa vykazuje transakcia zvyšujúca, čo je splatený peňažný a nepeňažný vklad investora do základného imania vykazujúcej jednotky do 10 %. V stĺpci 1 sa vykazujú aj priznané nároky akcionárov a spoločníkov z titulu budúcej výplaty dividend, tantiém a podielov na zisku.

3. V stĺpci 2 sa vykazuje transakcia znižujúca, čo je zníženie peňažného a nepeňažného vkladu investora do 10 %, vyplatené dividendy, tantiémy a podiely na zisku.

4. V stĺpci 5 sa vykazujú reklasifikácie, a to zvýšenie alebo zníženie základného imania prevodom z kapitálových fondov alebo do kapitálových fondov vykazujúcej jednotky, kapitalizácia záväzkov, zvýšenie základného imania zo zisku, zmena finančnej investície do 10% na finančnú investíciu 10% a viac a naopak.

5. V stĺpci 7 sa vykazujú rozdiely zo zaokrúhľovania.

6. V stĺpci 8 sa vykazuje stav majetkovej účasti investora do 10 % vo vykazujúcej jednotke ku koncu vykazovaného obdobia.

7. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

Zoznam použitých skratiek:

tis.tisíc
PIpriamy investor
PPIpodnik priamej investície v zahraničí
ZIzákladné imanie
SPEsubjekt na osobitné účely
č. r.číslo riadku.

Príloha č. 2 k opatreniu 264/2015 Z. z.

VZOR

Mesačné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach

príloha 02

Metodika na vypracúvanie hlásenia DEV−MES(NBS)1−12

IV. Všeobecné informácie:

11. Údaje v hlásení DEV–MES(NBS)1–12 sa uvádzajú za kalendárny mesiac.

12. Vykazujúcou jednotkou je tuzemec – podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

13. Vykazujúce jednotky predkladajú aj negatívne hlásenie.

14. Priamy investor – materská spoločnosť je zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. Organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku vykazuje vzniknuté aktíva a pasíva voči zriaďovateľovi ako pohľadávky a záväzky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.

15. Podniky v skupine priameho investora sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom spoločného vlastníka. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom priameho investora na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine priameho investora patria:

a) priamy investor,

b) sesterská spoločnosť,

c) najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka,

d) ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka.

16. Najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka je spoločnosť, ktorá nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaná inou spoločnosťou. Priama alebo nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50 %.

17. Podnik priamej investície v zahraničí je zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

18. Podniky v skupine podniku priamej investície sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom vykazujúcej jednotky. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom vykazujúcej jednotky na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine podniku priamej investície patria:

a) podnik priamej investície,

b) ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky.

V. Vykazovanie zahraničných aktív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. Pod eurozónou sa vykazujú aktíva s jej nasledovnými členskými štátmi: Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Slovinsko, Malta, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko a Litva. Nevykazujú sa aktíva medzinárodných inštitúcií, ktoré majú sídlo registrované v štáte, ktorý je členom eurozóny, s výnimkou Európskej centrálnej banky.

3. V stĺpci 1 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú vyfakturované pohľadávky z obchodného styku, poskytnuté istiny úverov a pôžičiek, nákup dlhových cenných papierov, poskytnuté preddavky a prírastky na bankový účet otvorený v zahraničí, s výnimkou kreditných úrokov.

4. V stĺpci 2 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú úhrady a zápočty pohľadávok z obchodného styku, splátky istín poskytnutých úverov a pôžičiek, predaj dlhových cenných papierov, vysporiadanie poskytnutých preddavkov a úbytky z bankového účtu otvoreného v zahraničí, vrátane bankových poplatkov.

5. V stĺpci 4 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú predpis úroku k poskytnutým finančným úverom a pôžičkám, časové rozlíšenie kupónu k dlhovým cenným papierom, časové rozlíšenie rozdielu medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou dlhových cenných papierov a kreditný úrok k bankovému účtu otvorenému v zahraničí.

6. V stĺpci 5 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátku úroku k poskytnutým finančným úverom a pôžičkám, výplatu kupónu k dlhovým cenným papierom a výplatu časového rozlíšenia rozdielu medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou dlhových cenných papierov pri splatení, to znamená pri predaji.

7. V stĺpci 7 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

8. V stĺpci 8 sa vykazujú reklasifikácie pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia pohľadávok a zmena protistrany dlžníka.

9. V stĺpci 9 sa vykazuje precenenie dlhových cenných papierov a pohľadávok, vrátane opravných položiek.

10. V stĺpci 10 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, odpis pohľadávok a rozdiely zo zaokrúhľovania.

11. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

Zahraničné aktíva sa vykazujú v členení na protistranu na samostatných stranách:

a) strana 2 − Aktíva voči priamemu investorovi a podnikom v skupine, ktoré zahŕňajú sesterskú spoločnosť, najvyššiu kontrolnú inštitucionálnu jednotku a ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka,

b) strana 3 − Aktíva voči podniku priamej investície a ostatným podnikom v skupine pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky, ktoré zahŕňajú dcérske a pridružené podniky podniku priamej investície vykazujúcej jednotky,

c) strana 4 − Aktíva voči ostatným podnikom, ktoré nie sú súčasťou skupiny.

VI. Vykazovanie zahraničných pasív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. Pod eurozónou sa vykazujú pasíva s jej nasledovnými členskými štátmi: Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Slovinsko, Malta, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko a Litva. Nevykazujú sa pasíva medzinárodných inštitúcií, ktoré majú sídlo registrované v štáte, ktorý je členom eurozóny, s výnimkou Európskej centrálnej banky.

3. V stĺpci 1 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú obstaranie záväzkov z obchodného styku, istiny prijatých úverov a pôžičiek, emisiu dlhových cenných papierov a prijaté preddavky.

4. V stĺpci 2 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú úhrady a zápočty záväzkov z obchodného styku, splátky istín prijatých úverov a pôžičiek, splatenie dlhových cenných papierov, vysporiadanie prijatých preddavkov.

5. V stĺpci 4 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú predpis úroku k prijatým finančným úverom a pôžičkám, časové rozlíšenie kupónu k dlhovým cenným papierom a časové rozlíšenie rozdielu medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou.

6. V stĺpci 5 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátku úroku k prijatým finančným úverom a pôžičkám, výplatu úrokov k dlhovým cenným papierom a výplatu časového rozlíšenia rozdielu medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou pri splatení dlhových cenných papierov.

7. V stĺpci 7 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

8. V stĺpci 8 sa vykazujú reklasifikácie záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia záväzkov a zmena protistrany veriteľa.

9. V stĺpci 9 sa vykazuje precenenie dlhových cenných papierov a záväzkov.

10. V stĺpci 10 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, odpis záväzkov a rozdiely zo zaokrúhľovania.

11. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

Zahraničné pasíva sa vykazujú v členení na protistranu na samostatných stranách:

a) strana 5 - Pasíva voči priamemu investorovi a podnikom v skupine, ktoré zahŕňajú sesterskú spoločnosť, najvyššiu kontrolnú inštitucionálnu jednotku a ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka,

b) strana 6 - Pasíva voči podniku priamej investície a ostatným podnikom v skupine pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky, ktoré zahŕňajú dcérske a pridružené podniky podniku priamej investície vykazujúcej jednotky,

c) strana 7 - Pasíva voči ostatným podnikom, ktoré nie sú súčasťou skupiny.

Zoznam použitých skratiek:

tis.tisíc
PIpriamy investor
NKIJnajvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka
PPIpodnik priamej investície v zahraničí
č. r.číslo riadku.

Príloha č. 3 k opatreniu 264/2015 Z. z.

VZOR

Štvrťročné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach

príloha 03

Metodika na vypracúvanie hlásenia DEV−STV(NBS)1−04

VII. Všeobecné informácie:

19. Údaje v hlásení DEV–STV(NBS)0–04 sa uvádzajú za kalendárny štvrťrok.

20. Vykazujúcou jednotkou je tuzemec – podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

21. Priamy investor – materská spoločnosť je zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. Organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku vykazuje vzniknuté aktíva a pasíva voči zriaďovateľovi ako pohľadávky a záväzky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.

22. Podniky v skupine priameho investora sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom spoločného vlastníka. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom priameho investora na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine priameho investora patria:

e) priamy investor,

f) sesterská spoločnosť,

g) najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka,

h) ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka.

23. Najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka je spoločnosť, ktorá nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaná inou spoločnosťou. Priama alebo nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50 %.

24. Podnik priamej investície v zahraničí je zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

25. Podniky v skupine podniku priamej investície sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom vykazujúcej jednotky. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, to znamená podielom vykazujúcej jednotky na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine podniku priamej investície patria:

c) podnik priamej investície,

d) ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky.

VIII. Vykazovanie zahraničných aktív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú vyfakturované pohľadávky z obchodného styku, poskytnuté istiny úverov a pôžičiek, nákup dlhových cenných papierov, poskytnuté preddavky a prírastky na bankový účet otvorený v zahraničí, s výnimkou kreditných úrokov.

5. V stĺpci 2 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú úhrady a zápočty pohľadávok z obchodného styku, splátky istín poskytnutých úverov a pôžičiek, predaj dlhových cenných papierov, vysporiadanie poskytnutých preddavkov, úbytky z bankového účtu otvoreného v zahraničí, vrátane bankových poplatkov a vysporiadanie finančných derivátov.

6. V stĺpci 4 sa vykazuje stav pohľadávok z obchodného styku, stav istiny poskytnutých úverov a pôžičiek, stav dlhových cenných papierov, stav poskytnutých preddavkov, stav bankového účtu otvoreného v zahraničí bez kreditných úrokov a stav finančných derivátov ku koncu vykazovaného štvrťroka.

7. V stĺpci 5 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú predpis úroku k poskytnutým finančným úverom a pôžičkám, časové rozlíšenie kupónu k dlhovým cenným papierom, časové rozlíšenie rozdielu medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou dlhových cenných papierov a kreditný úrok k bankovému účtu otvorenému v zahraničí.

8. V stĺpci 6 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátku úroku k poskytnutým finančným úverom a pôžičkám, výplatu kupónu k dlhovým cenným papierom a výplatu časového rozlíšenia rozdielu medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou dlhových cenných papierov pri splatení, to znamená pri predaji.

9. V stĺpci 8 sa vykazuje stav úroku k poskytnutým úverom a pôžičkám, stav úroku k dlhovým cenným papierom a stav kreditných úrokov k bankovému účtu otvorenému v zahraničí ku koncu vykazovaného štvrťroka.

10. V stĺpci 9 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

11. V stĺpci 10 sa vykazujú reklasifikácie pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia pohľadávok a zmena protistrany dlžníka.

12. V stĺpci 11 sa vykazuje precenenie cenných papierov, precenenie finančných derivátov a precenenie pohľadávok, vrátane opravných položiek.

13. V stĺpci 12 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, odpis pohľadávok a rozdiely zo zaokrúhľovania.

14. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

IX. Vykazovanie zahraničných pasív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú obstaranie záväzkov z obchodného styku, istiny prijatých úverov a pôžičiek, emisiu dlhových cenných papierov a prijaté preddavky.

5. V stĺpci 2 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú úhrady a zápočty záväzkov z obchodného styku, splátky istín prijatých úverov a pôžičiek, splatenie dlhových cenných papierov, vysporiadanie prijatých preddavkov a vysporiadanie finančných derivátov.

6. V stĺpci 4 sa vykazuje stav záväzkov z obchodného styku, stav istiny prijatých úverov a pôžičiek, stav dlhových cenných papierov, stav prijatých preddavkov a stav finančných derivátov ku koncu vykazovaného štvrťroka.

7. V stĺpci 5 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú predpis úroku k prijatým finančným úverom a pôžičkám, časové rozlíšenie kupónu k dlhovým cenným papierom a časové rozlíšenie rozdielu medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou.

8. V stĺpci 6 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátku úroku k prijatým finančným úverom a pôžičkám, výplatu úrokov k dlhovým cenným papierom a výplatu časového rozlíšenia rozdielu medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou pri splatení dlhových cenných papierov.

9. V stĺpci 8 sa vykazuje stav úroku k prijatým k úverom a pôžičkám, stav úroku k dlhovým cenným papierom ku koncu vykazovaného štvrťroka.

10. V stĺpci 9 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

11. V stĺpci 10 sa vykazujú reklasifikácie záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia záväzkov a zmena protistrany veriteľa.

12. V stĺpci 11 sa vykazuje precenenie cenných papierov, precenenie finančných derivátov a precenenie záväzkov.

13. V stĺpci 12 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, odpis záväzkov a rozdiely zo zaokrúhľovania.

14. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

Zoznam použitých skratiek:

tis.tisíc
PIpriamy investor
PPIpodnik priamej investície v zahraničí
č. r.číslo riadku.
Číselník riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu
č. r.Názov riadku
101aKrátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
103aDlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
101bKrátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči sesterským podnikom
103bDlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči sesterským podnikom
111aKrátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
113aDlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
111bKrátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté sesterským podnikom
113bDlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté sesterským podnikom
121aPoskytnuté preddavky PI a podnikom v skupine PI – krátkodobé, okrem sestier
123aPoskytnuté preddavky PI a podnikom v skupine PI – dlhodobé, okrem sestier
121bPoskytnuté preddavky sesterským podnikom – krátkodobé
123bPoskytnuté preddavky sesterským podnikom – dlhodobé
131aKrátkodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
133aDlhodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
131bKrátkodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
133bDlhodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
201Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
203Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
211Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PPI a podnikom v skupine PPI
213Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PPI a podnikom v skupine PPI
221Poskytnuté preddavky PPI a podnikom v skupine PPI – krátkodobé
223Poskytnuté preddavky PPI a podnikom v skupine PPI – dlhodobé
231Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
233Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
301Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči ostatným podnikom
303Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči ostatným podnikom
311Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté ostatným podnikom
313Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté ostatným podnikom
321Poskytnuté preddavky ostatným podnikom – krátkodobé
323Poskytnuté preddavky ostatným podnikom – dlhodobé
331Aktíva na účtoch v bankách
410Finančné deriváty
Číselník riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu
č. r.Názov riadku
501aKrátkodobé záväzky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
503aDlhodobé záväzky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
501bKrátkodobé záväzky z obchodného styku voči sesterským podnikom
503bDlhodobé záväzky z obchodného styku voči sesterským podnikom
511aKrátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
513aDlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
511bKrátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od sesterských podnikov
513bDlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od sesterských podnikov
521aPrijaté preddavky od PI a podnikov v skupine PI – krátkodobé, okrem sestier
523aPrijaté preddavky od PI a podnikov v skupine PI – dlhodobé, okrem sestier
521bPrijaté preddavky od sesterských podnikov – krátkodobé
523bPrijaté preddavky od sesterských podnikov – dlhodobé
531aKrátkodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
533aDlhodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
531bKrátkodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
533bDlhodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
601Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
603Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
611Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PPI a podnikov v skupine PPI
613Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PPI a podnikov v skupine PPI
621Prijaté preddavky od PPI a podnikov v skupine PPI – krátkodobé
623Prijaté preddavky od PPI a podnikov v skupine PPI – dlhodobé
631Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
633Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
701Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči ostatným podnikom
703Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči ostatným podnikom
711Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od ostatných podnikov
713Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od ostatných podnikov
721Prijaté preddavky od ostatných podnikov – krátkodobé
723Prijaté preddavky od ostatných podnikov – dlhodobé
420Finančné deriváty

Príloha č. 4 k opatreniu 264/2015 Z. z.

VZOR

Hlásenie o počiatočných stavoch

príloha 04

Metodika na vypracúvanie hlásenia DEV−PS(NBS)1−01

X. Všeobecné informácie:

26. Vykazujúcou jednotkou je tuzemec – podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

27. Priamy investor – materská spoločnosť je zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. Organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku vykazuje vzniknuté aktíva a pasíva voči zriaďovateľovi ako pohľadávky a záväzky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.

28. Podniky v skupine priameho investora sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom spoločného vlastníka. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom priameho investora na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine priameho investora patria:

i) priamy investor,

j) sesterská spoločnosť,

k) najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka,

l) ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka.

29. Najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka je spoločnosť, ktorá nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaná inou spoločnosťou. Priama alebo nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50 %.

30. Podnik priamej investície v zahraničí je zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

31. Podniky v skupine podniku priamej investície sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom vykazujúcej jednotky. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, to znamená podielom vykazujúcej jednotky na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine podniku priamej investície patria:

e) podnik priamej investície,

f) ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky.

XI. Vykazovanie zahraničných aktív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazuje stav pohľadávok z obchodného styku, stav istiny poskytnutých úverov a pôžičiek, dlhových cenných papierov, poskytnutých preddavkov, stav bankového účtu otvoreného v zahraničí bez kreditných úrokov, stav finančných derivátov k prvému dňu vykazovaného štvrťroka.

5. V stĺpci 2 sa vykazuje stav úroku k poskytnutým úverom a pôžičkám, stav úroku k dlhovým cenným papierom, stav kreditných úrokov k bankovému účtu otvorenému v zahraničí k prvému dňu vykazovaného štvrťroka.

6. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

XII. Vykazovanie zahraničných pasív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazuje stav záväzkov z obchodného styku, stav istiny prijatých úverov a pôžičiek, stav dlhových cenných papierov, prijatých preddavkov, stav finančných derivátov k prvému dňu vykazovaného štvrťroka.

5. V stĺpci 2 sa vykazuje stav úroku k prijatým úverom a pôžičkám, stav úroku k dlhovým cenným papierom k prvému dňu vykazovaného štvrťroka.

6. Kolónky šedej farby sa nevypĺňajú.

Zoznam použitých skratiek:

tis.tisíc
PIpriamy investor
PPIpodnik priamej investície v zahraničí
č. r.číslo riadku.
Číselník riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu
č. r.Názov riadku
101aKrátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
103aDlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
101bKrátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči sesterským podnikom
103bDlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči sesterským podnikom
111aKrátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
113aDlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
111bKrátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté sesterským podnikom
113bDlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté sesterským podnikom
121aPoskytnuté preddavky PI a podnikom v skupine PI – krátkodobé, okrem sestier
123aPoskytnuté preddavky PI a podnikom v skupine PI – dlhodobé, okrem sestier
121bPoskytnuté preddavky sesterským podnikom – krátkodobé
123bPoskytnuté preddavky sesterským podnikom – dlhodobé
131aKrátkodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
133aDlhodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
131bKrátkodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
133bDlhodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
201Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
203Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
211Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PPI a podnikom v skupine PPI
213Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PPI a podnikom v skupine PPI
221Poskytnuté preddavky PPI a podnikom v skupine PPI – krátkodobé
223Poskytnuté preddavky PPI a podnikom v skupine PPI – dlhodobé
231Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
233Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
301Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči ostatným podnikom
303Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči ostatným podnikom
311Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté ostatným podnikom
313Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté ostatným podnikom
321Poskytnuté preddavky ostatným podnikom – krátkodobé
323Poskytnuté preddavky ostatným podnikom – dlhodobé
331Aktíva na účtoch v bankách
410Finančné deriváty
Číselník riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu
č. r.Názov riadku
501aKrátkodobé záväzky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
503aDlhodobé záväzky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
501bKrátkodobé záväzky z obchodného styku voči sesterským podnikom
503bDlhodobé záväzky z obchodného styku voči sesterským podnikom
511aKrátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
513aDlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
511bKrátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od sesterských podnikov
513bDlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od sesterských podnikov
521aPrijaté preddavky od PI a podnikov v skupine PI – krátkodobé, okrem sestier
523aPrijaté preddavky od PI a podnikov v skupine PI – dlhodobé, okrem sestier
521bPrijaté preddavky od sesterských podnikov – krátkodobé
523bPrijaté preddavky od sesterských podnikov – dlhodobé
531aKrátkodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
533aDlhodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
531bKrátkodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
533bDlhodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
601Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
603Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
611Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PPI a podnikov v skupine PPI
613Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PPI a podnikov v skupine PPI
621Prijaté preddavky od PPI a podnikov v skupine PPI – krátkodobé
623Prijaté preddavky od PPI a podnikov v skupine PPI – dlhodobé
631Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
633Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
701Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči ostatným podnikom
703Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči ostatným podnikom
711Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od ostatných podnikov
713Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od ostatných podnikov
721Prijaté preddavky od ostatných podnikov – krátkodobé
723Prijaté preddavky od ostatných podnikov – dlhodobé
420Finančné deriváty