Zákon č. 247/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 72/2015
Platnosť od 15.10.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I šesťdesiateho deviateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.