Zákon č. 239/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Účinnosť od 31.05.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2015 okrem čl. I § 10 ods. 12 v bode 29, ktorý nadobúda účinnosť 31. mája 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.05.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.10.2015 - 30.05.2016