Zákon č. 23/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2015
Platnosť od 25.02.2015
Účinnosť od 15.03.2015

OBSAH