Vyhláška č. 226/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Účinnosť od 01.10.2015 do31.12.2016
Zrušený 260/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2015 - 31.12.2016