Vyhláška č. 202/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/2015
Platnosť od 21.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015

OBSAH