Vyhláška č. 192/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

Čiastka 59/2015
Platnosť od 14.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2015 Aktuálne znenie