Oznámenie č. 182/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní

Čiastka 56/2015
Platnosť od 31.07.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.