Nariadenie vlády č. 177/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH