Zákon č. 174/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.10.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.