Zákon č. 172/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2015 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
28.07.2015 - 31.08.2015