Zákon č. 171/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015 okrem čl. I bodov 3 a 4 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.08.2015 - 31.12.2015