Vyhláška č. 169/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015 do16.01.2020
Zrušený 190/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 376/2019 Z. z. vložil do zákona č. 190/2003 Z. z. nový § 74, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 169/2015 Z. z.