Vyhláška č. 169/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015