Nariadenie vlády č. 166/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 15.08.2015 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

166

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. júla 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2

P. č.Názov výrobkuKategória podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 966/2009Druh aveľkosť baleniaMnožstvo na žiaka adeňPodpora zo zdrojov EÚ sDPH veuráchPodpora znárod­ných zdro­jov s DPH veuráchNajvyššia úhrada platená žiakom sDPH veurách
1.plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,046740,09530,06
2.plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéIkartón/vrec­ko/fľaša 1 l250 ml0,046740,09530,05
3.plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,046740,10100,08
4.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón/fľaša 1 l250 ml0,046740,09530,05
5.polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéIkartón/vrec­ko/fľaša 1 l250 ml0,046740,09530,05
6.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,046740,11780,10
7.polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,046740,10100,06
8.polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,046740,11220,05
9.polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12560,19
10.polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Itéglik 200 ml200 ml0,037390,12340,19
11.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12160,19
12.polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12340,28
13.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Itéglik 200 ml200 ml0,037390,09420,18
14.polotučné mlieko ochutené s vitamínmiItéglik 200 ml200 ml0,037390,12340,29
15.zakysané mliekoItéglik 200 ml200 ml0,037390,09150,19
16.zakysané mliekoItéglik 200 g200 g0,036300,09420,17
17.zakysané mliekoItéglik 250 g250 g0,045380,11980,21
18.acidofilné mliekoItéglik 230 ml230 ml0,043000,11350,16
19.acidofilné mliekoItéglik 250 ml250 ml0,046740,11780,16
20.acidofilné mliekoItéglik 200 g200 g0,036300,10020,16
21.acidofilné mliekoItéglik 250 g250 g0,045380,11430,16
22.bifidový cmar neochutenýItéglik 250 g250 g0,045380,11430,17
23.jogurt bielyItéglik 125 g125 g0,022690,06260,18
24.jogurt bielyItéglik 135 g135 g0,024500,0 6760,23
25.jogurt bielyItéglik 145 g145 g0,026320,07260,24
26.jogurt bielyItéglik 150 g150 g0,027230,07510,26
27.tvarohový dezertItéglik 80 g80 g0,014520,04530,33
28.jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,020430,06370,23
29.jogurt ochutenýIItéglik 135 g135 g0,022060,06880,25
30.jogurt ochutenýIItéglik 145 g145 g0,023690,07390,28
31.jogurt ochutenýIItéglik 150 g150 g0,024510,07650,27
32.jogurt ochutenýIItéglik 150 ml150 ml0,025250,07880,27
33.jogurtové mliekoIItéglik 200 ml200 ml0,033660,10500,23
34.bifidový cmar ochutenýIItéglik 250 g250 g0,040850,12750,22
35.tvaroh hrudkovitýIIIfólia 200 g85 g0,046280,09440,12
36.tvaroh hrudkovitýIIItéglik, fólia 250 g85 g0,046280,09440,12
37.tvaroh hrudkovitýIIIfólia, vedro 1 000 – 5 000 g85 g0,046280,09440,12
38.tvaroh termizovanýIIItéglik 250 g85 g0,046280,09440,12
39.polomäkký nezrejúci parený neúdený syrIIIfólia 800 g – 1700 g30 g0,046280,08890,10
40.polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 %Vfólia 1 000 – 2 800 g30 g0,041660,08500,05
41.polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 45%Vfólia 1 000 – 2800 g30 g0,041660,09000,10
42.polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 45% plátkyVtácka 100 g30 g0,041660,09000,10

2. V prílohe č. 5 sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 756/2013 zo 6. augusta 2013 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 657/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 211, 7. 8. 2013).“.

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 4 a 5.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2015.


Robert Fico v. r.