Opatrenie č. 156/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Čiastka 49/2015
Platnosť od 10.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015 do31.01.2018
Zrušený 195/2017 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2015 - 31.01.2018