Zákon č. 13/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 01.03.2015 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

OBSAH