Vyhláška č. 113/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
Účinnosť od 01.09.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2016, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

OBSAH