Zákon č. 112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

(v znení č. 228/2019 Z. z., 310/2019 Z. z.)

Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
Účinnosť od 02.01.2020