Oznámenie č. 93/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Čiastka 33/2014
Platnosť od 15.04.2014
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 21. apríla 2014 v súlade s článkom 27. Ustanovenia podľa článku 27 ods. a) a b) sa budú vykonávať od 1. januára 2015.