Vyhláška č. 75/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.05.2014

OBSAH