Vyhláška č. 59/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

(v znení č. 270/2016 Z. z.)

Čiastka 21/2014
Platnosť od 14.03.2014
Účinnosť od 01.11.2016