Výnos č. 55/2014 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Čiastka 18/2014
Platnosť od 13.03.2014
Účinnosť od 01.07.2016 do14.03.2018
Zrušený 179/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2014 okrem § 19 písm. c), d), f) a g), § 21, písm h), § 22 písm. d) až g), § 23, § 24 písm. b) až f) a h), § 44, § 47 písm. e) a f), § 48, § 51 ods. 2, § 52, § 53, § 55 až 57, bodov 1.6, 3.1, 5.4, 7.3 a 9.4 prílohy č. 1 a prílohy ...

55

VÝNOS

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 4. marca 2014,

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Týmto výnosom sa ustanovujú štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktorými sú

a) technické štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky, a to

1. štandardy pre prepojenie,

2. štandardy pre prístup k elektronickým službám,

3. štandardy pre webové služby,

4. štandardy pre integráciu dát,

b) štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, vzťahujúce sa na aplikačné programové vybavenie podľa zákona,

c) štandardy použitia súborov, vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,

d) štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,

e) bezpečnostné štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru, programové prostriedky a údaje, a to

1. štandardy pre architektúru riadenia,

2. štandardy minimálneho technického zabezpečenia,

f) dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,

g) štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona,

h) štandardy projektového riadenia, vzťahujúce sa na postupy a podmienky spojené s vytváraním a rozvojom informačných systémov verejnej správy,

i) štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí, vzťahujúce sa na databázové prostredie, spoločné moduly, aplikačné programové vybavenie, údaje, registre, číselníky a formáty výmeny údajov,

j) štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb, vzťahujúce sa na technické prostriedky a programové prostriedky,

k) štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,

l) štandardy pre základné číselníky.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto výnosu sa rozumie

a) správcom obsahu povinná osoba zodpovedná za správu obsahu webového sídla a na ňom zverejnené informácie; správca obsahu je zároveň správcom daného informačného systému verejnej správy,

b) technickým prevádzkovateľom prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy podľa zákona, ktorý vykonáva činnosti určené správcom obsahu v súvislosti s technickou prevádzkou webového sídla,

c) aktívami programové vybavenie, technické zariadenia, poskytované služby, kvalifikované osoby, dobré meno povinnej osoby a informácie, dokumentácia, zmluvy a iné skutočnosti, ktoré považuje povinná osoba za citlivé,

d) bezpečnostným incidentom akýkoľvek spôsob narušenia bezpečnosti informačných systémov verejnej správy, ako aj akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky povinnej osoby a pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov verejnej správy,

e) technickými komponentmi informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy a informačno-komunikačné technológie, ktoré nie sú určené na uchovávanie údajov, napríklad štruktúrovaná kabeláž, sieťové karty a zdroje,

f) zariadeniami informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy, ktoré môžu uchovávať údaje, napríklad pamäťové médiá a počítače vrátane prenosných počítačov,

g) súborom postupnosť údajov v elektronickej forme, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite údajov a časovou značkou o jej poslednej zmene,

h) dátovým prvkom jednotka údajov, ktorá je jednoznačne a nedeliteľne špecifikovaná prostredníctvom súboru atribútov,

i) gestorom dátového prvku povinná osoba zodpovedná za správnosť a aktuálnosť atribútov dátového prvku; gestor dátového prvku nezodpovedá za obsah prenášaný dátovým prvkom,

j) používateľom služby osoba alebo informačný systém, ktorí používajú alebo požadujú poskytovanie služby verejnej správy,

k) gestorom služby osoba poverená vykonávať riadenie a koordinovanie určitého úseku verejnej správy,

l) projektom jednorazový proces zameraný na dosiahnutie definovaného cieľa, pozostávajúci zo súboru zosúladených, riadených a časovo ohraničených činností, ktorý

1. je pre danú organizáciu jedinečný, pričom to nie je pravidelná činnosť,

2. má presne určený začiatok a koniec trvania,

3. má definované najmenej finančné zdroje a ľudské zdroje, ak sú potrebné,

4. vyžaduje analýzu súčasného stavu, špecifikáciu cieľového stavu a spôsobu jeho dosiahnutia,

m) malým projektom projekt, ktorého celková cena je najviac 69 999 eur a zmluvná lehota jeho trvania nie je dlhšia ako 180 kalendárnych dní,

n) veľkým projektom projekt, ktorého celková cena je 1 000 000 eur alebo vyššia alebo zmluvná lehota jeho trvania je dlhšia ako 544 kalendárnych dní,

o) stredným projektom projekt, ktorý nespĺňa podmienky podľa písmen m) a n),

p) informačno-technologickým projektom projekt, ktorý súvisí so zavádzaním, správou alebo podporou informačno-komunikačných technológií a týka sa tvorby a úpravy informačných systémov verejnej správy,

q) programom skupina projektov riadených koordinovaným spôsobom za účelom dosiahnutia spoločného cieľa a zvýšených prínosov a umožnenia efektívnej kontroly projektov a efektívneho riadenia projektov, čo nie je možné dosiahnuť, ak by sa projekty riadili samostatne,

r) datasetom ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel a uložených spoločne podľa rovnakej schémy,

s) dátovým zdrojom pôvodné miesto evidencie datasetu,

t) referencovateľným identifikátorom identifikátor, ktorý

1. má formát Uniform Resource Identifier (URI),

2. je jednoznačný,

3. je unikátny,

4. je dlhodobo stabilný,

5. je formátovo a štrukturálne konzistentný,

6. je manažovateľný tak, aby umožňoval logicky rozširovať stanovenú štruktúru,

7. je jasný, stručný a krátky,

8. je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný,

9. je bez súborových prípon,

10. neobsahuje programátorské kľúčové slová,

11. neobsahuje reťazec „www“,

12. neobsahuje interpunkciu okrem znakov lomka, pomlčka a bodka, diakritiku a medzery okrem identifikátora fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,1) kde je možné použiť interpunkciu a diakritiku,

13. obsahuje iba malé písmená,

14. nahrádza špeciálne znaky, napríklad výkričník, úvodzovky, percento, hviezdička, zátvorka, dolár alebo mriežka, pomlčkami a podčiarkovníkmi,

u) tripletom znalosť vo forme „subjekt predikát objekt“,

v) identifikátormi prepojenými údajmi koncepčný model, pri ktorom triplety pozostávajú z referencovateľných identifikátorov automatizovane spracovateľných tak, že technické zariadenie, ktoré ich spracováva, porozumie ich významu,

w) metaúdajmi štruktúrované údaje obsahujúce informácie o primárnych údajoch, pričom primárne údaje spravidla reprezentujú určitý hmotný objekt alebo nehmotný objekt; metaúdaje sú určené najmä na vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie primárnych údajov,

x) cloud computingom model umožňujúci jednoduchý samoobslužný sieťový prístup k službám informačných technológií na vyžiadanie, poskytovaným vo virtuálnom prostredí konfigurovateľných výpočtových zdrojov, ktoré môžu byť pridelené alebo uvoľnené s minimálnym úsilím a časovým obmedzením, a to na základe voliteľného škálovania a navyšovania, nezávisle od lokality zdrojov alebo lokality prístupu k nim a bez osobného kontaktu s poskytovateľom cloudovej služby, pričom využitie týchto služieb je merané a hodnotené podľa ich skutočného využitia,

y) cloudovou službou ľubovoľný prostriedok alebo zdroj cloud computingu, poskytovaný vzdialeným prístupom na základe podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

z) dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb zmluvný vzťah upravujúci parametre a kvalitu poskytovaných cloudových služieb, ktorá obsahuje úlohy a povinnosti zmluvných strán, pričom táto dohoda sa obvykle uzatvára medzi odberateľom cloudových služieb a poskytovateľom cloudových služieb alebo sprostredkovateľom cloudových služieb,

aa) odberateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb využíva cloudové služby poskytovateľa cloudových služieb,

ab) poskytovateľom cloudových služieb osoba zodpovedná za správu cloud computingu a poskytovanie cloudových služieb, a to podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

ac) prevádzkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových služieb zabezpečuje technické podmienky na prevádzkovanie, prepojenie a prenos cloudových služieb,

ad) sprostredkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových služieb prevádzkuje využívanie, výkon a dodávku cloudových služieb,

ae) audítorom cloudu osoba nezávislá od poskytovateľa cloudových služieb, určujúca na základe poverenia od tohto poskytovateľa kritériá auditu slúžiace na objektívne získavanie dôkazov o dodržiavaní podmienok poskytovania cloudových služieb a vykonávajúca na základe poverenia od tohto poskytovateľa systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces ich vyhodnocovania,

af) identifikačnou registráciou osoby proces, počas ktorého je osoba identifikovaná na základe určitých registračných údajov, z ktorých určené registračné údaje môžu byť potvrdzované, pričom výsledkom registrácie je priradenie určitej identity v určenom kontexte tejto osobe,

ag) registračnou autoritou identifikácie poskytovateľ identifikačnej registrácie,

ah) federáciou identít overovanie identít informačných systémov verejnej správy v správe najmenej dvoch povinných osôb, ktoré sa vykonáva u jedného poskytovateľa identít,

ai) priamo podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický podpis alebo elektronická pečať, ktorými sa podpisuje, pripojené ako jeho súčasť,

aj) externe podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický podpis alebo elektronická pečať, ktorými sa podpisuje, pripojené prostredníctvom podpisového kontajneru,

ak) kontajnerom XML údajov štruktúra vo formáte Extensible Markup Language (XML) slúžiaca na prenos podpísaných údajov v tomto formáte vrátane podpísaných vyplnených údajov elektronického formulára v tomto formáte a opis ich sémantického významu prostredníctvom pripojenej

1. definície dátovej štruktúry podpísaných údajov podľa prílohy č. 3 bodu 2.3.5 a

2. prezentačnej schémy s transformačným jazykom podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7 použitej na zobrazenie obsahu podpísaných údajov v prezentácii podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7,

al) číselníkom množina údajov vo forme jednotlivých položiek číselníka, ktoré sú popísané najmenej dvojicou dátových prvkov „kód položky“ a „názov položky“; „kódom položky“ je textový reťazec, ktorý je v číselníku jedinečný,

am) základným číselníkom číselník vedený centrálne prostredníctvom informačného systému verejnej správy, slúžiaci na určenie prípustných hodnôt príslušných dátových prvkov.

Technické štandardy

Štandardy pre prepojenie

§ 3

Sieťové protokoly

Štandardom pre sieťové protokoly je

a) pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré boli zavedené po 1. septembri 2009, používanie sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP),

b) pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré boli zavedené pred 1. septembrom 2009 podpora sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 4 (IP v4) s podporou sieťovej technológie Dual stack spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP) pre informačné systémy verejnej správy alebo sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP),

c) používanie skupiny protokolov Internet Procotol Security (IPSEC) na zabezpečenie sieťových protokolov.

§ 4

Prenos dát

(1) Štandardom pre prenos dát je

a) používanie protokolu File Transfer Protocol (FTP) alebo protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP),

b) podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo Transport Layer Security (TLS).

(2) Na prenos dát elektronickou poštou sa primerane vzťahuje § 6.

§ 5

Špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb

Štandardom pre špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb je používanie Domain Name Services (DNS) ako hierarchickej služby name servera v centrálnych bodoch internetu.

§ 6

Prenos elektronickej pošty

Štandardom pre prenos elektronickej pošty je

a) používanie e-mailových protokolov, ktoré zodpovedajú špecifikáciám Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) na prenos elektronických poštových správ,

b) podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu elektronických poštových správ.

§ 7

Prístup k elektronickej poštovej schránke

Štandardom pre prístup k elektronickej poštovej schránke je

a) používanie protokolu Post Office Protocol vo verzii 3 (POP3) alebo protokolu Internet Message Access Protocol v revidovanej verzii 4.1 (IMAP4rev1) pre prístup k verejným elektronickým poštovým službám,

b) podpora kryptografického protokolu Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo Transport Layer Security (TLS) pri chránenom prístupe k verejným elektronickým poštovým službám.

§ 8

Formát elektronických poštových správ

Štandardom pre formát elektronických poštových správ je

a) používanie formátu Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) pri prenose elektronických poštových správ,

b) používanie formátu Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) pri chránenom prenose elektronických poštových správ.

Štandardy pre prístup k elektronickým službám

§ 9

Aplikačné protokoly elektronických služieb

Štandardom pre aplikačné protokoly elektronických služieb je

a) používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 s prenosom dát vo formáte Extensible HyperText Markup Language (XHTML) vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a webovým serverom,

b) podpora protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.0 pri webových serveroch,

c) používanie mechanizmu Hypertext Transfer Protocol State Management Mechanism (HTTP Management Mechanism) na Hypertext Transfer Protocol Session Management (HTTP Session Management) a cookies,

d) používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPs) alebo Transport Layer Security (TLS) pri chránenom prenose dát medzi klientom a webovým serverom a medzi webovými servermi.

§ 10

Adresárové služby

Štandardom pre adresárové služby je

a) používanie aplikačného protokolu Lightweighted Directory Access Protocol vo verzii 3 (LDAP v3) na verejný prístup k adresárovým službám,

b) používanie jazyka Directory Services Markup Language v2 (DSML v2),

c) podpora kryptografického protokolu Secure Sockets Layer (SSL) najmenej vo verzii 3.0 alebo Transport Layer Security (TLS) pri chránenom verejnom prístupe k adresárovým službám.

Štandardy pre webové služby

§ 11

Middleware protokoly sieťovej komunikácie

Štandardom pre middleware protokoly sieťovej komunikácie je používanie

a) protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2 pri komunikácii medzi servermi v rámci jednej správy a komunikácii medzi klientom a serverom; pri otvorených údajoch je možné použiť aj protokol Representational State Transfer (REST),

b) webových služieb na prístup klientských aplikácií prostredníctvom internetu na serverové aplikácie správy,

c) protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na poskytnutie vrstvy webovej služby pre existujúcu serverovú aplikáciu a komunikáciu na aplikačnej úrovni,

d) jazyka Web Services Description Language (WSDL) na definíciu webovej služby,

e) registra Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) minimálne vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a serverom,

f) špecifikácií pre mapové služby pod

1. OpenGIS WebMap Service (WMS),

2. OpenGIS Web Feature Service (WFS),

3. OpenGIS Web Coverage Service (WCS),

4. OpenGIS Web Processing Service (WPS),

5. OpenGIS Catalog Service for Web (CSW).

g) schémy správ Sk-Talk minimálne vo verzii 2.0 pre asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom verejnej správy podľa aktuálne platnej technickej špecifikácie zverejnenej po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona na ústrednom portáli verejnej správy.

Štandardy pre integráciu dát

§ 12

Popisný jazyk pre dátové prvky

Štandardom pre popisný jazyk pre dátové prvky je používanie jazyka Extensible Markup Language (XML) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre dátové prvky pri vstupe na rozhranie informačného systému verejnej správy.

§ 13

Prenos dátových prvkov

Štandardom pre prenos dátových prvkov je používanie

a) jazyka schém XML Schema Definition (.xsd) minimálne vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) na výmenu dátových prvkov medzi všetkými informačnými systémami verejnej správy nezávisle od účelu správy alebo jazyka Web Ontology Language (OWL), ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov,

b) jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene dátových prvkov, a to s hodnotou atribútu pre deklaráciu menného priestoru spravidla v tvare referencovateľného identifikátora, pričom ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov, je možné namiesto Extensible Markup Language použiť dátový model Resource Description Framework (RDF); pri otvorených údajoch je možné použiť aj formát CSV podľa § 23 písm. e) alebo formát JavaScript Object Notation (JSON),

c) znakovej sady Unicode Character Set (UCS) podľa technickej normy2) v 8 bitovom kódovaní UTF-8,

d) transformačného jazyka XSL Transformations (XSLT) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri transformácii dátových prvkov,

e) modelovacieho jazyka Geography Markup Language (GML) pri výmene priestorových dátových prvkov.

Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok

§ 14

Prístupnosť webových stránok

Štandardom pre prístupnosť webových stránok je dodržiavanie pravidiel podľa prílohy č. 1 bodov 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 9.4, 10.1, 11.4, 12.1, 12.4, 12.5, 13.1, 13.3, 13.6, 13.11 písm. a), 13.14, 13.15, 14.1, 14.4, a ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná ako prístupné riešenie aj na nejakom inom mieste aj dodržiavanie bodu 8.1.

§ 15

Obsah webového sídla

Štandardom pre obsah webového sídla je

a) uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla alebo jeho časti podľa prílohy č. 1; nesplnenie konkrétnych bodov alebo pravidiel sa jednoznačne uvedie vo vyhlásení,

b) identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa,

c) zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých stránok webového sídla, najmenej však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,

d) uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,

e) zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách,

f) poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií uvedených v písmenách b) až e) a v prílohe č. 1 bode 14.4,

g) nekombinovanie anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla, a to vrátane navigačných odkazov,

h) zverejnenie najmenej jedného verejného kľúča pre chránený prenos elektronických poštových správ, ak povinná osoba takýto prenos poskytuje; verejný kľúč pre chránený prenos elektronických poštových správ sa zverejňuje spolu s kontaktnými informáciami správcu obsahu podľa písmena c),

i) zverejnenie kontaktnej informácie, na ktorej je možné získať kontrolný reťazec znakov pre overenie pravosti certifikátov a verejných kľúčov používaných povinnou osobou pre elektronické služby verejnej správy a elektronické poštové správy,

j) uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke, ktorá obsahuje otvorené údaje podľa § 52 alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov.3)

§ 16

Komponenty a funkcionality webových sídiel

Štandardom pre komponenty a funkcionality webových sídiel je

a) poskytnutie Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah webového sídla aktualizovaný častejšie ako jeden krát za týždeň,

b) poskytnutie vyhľadávania kľúčových výrazov, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100 publikovaných informačných webových stránok,

c) optimalizácia webových stránok, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov3), pre aktuálne podporované verzie webových prehliadačov s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako 5% (ďalej len „podporovaná verzia webového prehliadača”), a to

1. používaním iba takých programovacích prvkov v kóde webových stránok, ktoré sú korektne interpretované vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov alebo

2. aktívnym rozoznávaním typu prehliadača webovými stránkami, pomocou ktorého sú tieto webové stránky zobrazované, a na základe toho upravovaním ich vzhľadu a správania sa s cieľom dosiahnuť rovnakú použiteľnosť vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov.

§ 17

Vizuálne rozloženie webových stránok

Štandardom pre vizuálne rozloženie webových stránok je

a) umiestnenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu na začiatku alebo na konci hlavného navigačného menu, ak je navigačný odkaz jeho súčasťou,

b) jednoznačné odlíšenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu od ostatného obsahu, ak nie je súčasťou hlavného navigačného menu,

c) jednoznačné odlíšenie kontaktných informácií od ostatného obsahu, ak sú priamo uvedené na úvodnej webovej stránke,

d) umiestnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa alebo odkazu na kontaktné informácie aj osobitne v spodnej časti webovej stránky.

Štandardy použitia súborov

§ 18

Všeobecné použitie formátov

Štandardom pre všeobecné použitie formátov je

a) používanie ľubovoľného formátu pri výmene súborov vrátane ľubovoľných obmedzujúcich podmienok, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú,

b) používanie ľubovoľného formátu pri výmene a zverejňovaní iných typov súborov ako sú uvedené v § 19 až 25,

c) používanie najmä písiem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch, tabuľkových súboroch a ďalších typoch súborov, kde je to technicky uskutočniteľné, a to pri zverejňovaní súborov, vrátane zverejňovania na webovom sídle, a ak je použitie fontov potrebné pre zobrazenie obsahu súborov,

d) spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako textu, ak je to technicky uskutočniteľné, a to najmä formátu textového súboru Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, pričom

1. takýto súbor nie je iba skenovaným obrázkom,

2. sa v súbore správne špecifikuje použitý jazyk,

3. obmedzenia používania súboru neobmedzujú funkčnosť asistenčných technológií pre prístupnosť,

4. štruktúra súboru je prístupná a zrozumiteľná aj pri lineárnom usporiadaní,

5. sa správne používajú štýly pre vyjadrenie sémantickej štruktúry obsahu súboru,

6. pre netextové časti súboru sa poskytujú alternatívne textové opisy,

7. súbor v tomto formáte sa podľa možnosti správne označkuje a doplní navigačnými prvkami,

e) podpora vysporiadania autorských a licenčných práv podľa osobitných predpisov4) na ich ďalšie použitie, ak sa používajú fonty,

f) používanie správnych prípon súborov patriacich danému typu súboru,

g) spracovanie obsahu ľubovoľného formátu textového súboru alebo grafického súboru podľa prílohy č. 1 pravidla 2 obdobne ako pri webových stránkach.

§ 19

Textové súbory

Štandardom pre textové súbory je

a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov3) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov textových súborov, ktorými sú

1. Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

2. Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7, ak

2a. neobsahujú animácie, audio alebo video záznamy,

2b. neobsahujú dynamický obsah a aplikácie, najmä technológie XML Forms Architecture, Adobe JavaScript a 3D náhľady, môžu však obsahovať PDF AcroForms podľa prílohy č. 3 bodov 1.1.6 a 2.6.10 a

2c. neobsahujú kryptograficky chránený obsah, napríklad na základe Digital Rights Management (DRM) alebo osobitného spôsobu šifrovania,

3. Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem,4a)

b) prijímanie a čítanie formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších formátov na základe vlastného uváženia doručených, a to napríklad formátov textových súborov, ktorými sú

1. Open Document Format (.odt) maximálne vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS),

2. Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej normy,5)

c) používanie najmenej jedného z formátov textových súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní6) vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak sa nevyžaduje ďalšia úprava textového súboru, najmä formátu uvedeného v písmene a) druhom bode, ak je súčasťou textového súboru grafika,

d) používanie formátu textových súborov uvedeného v písmene a) treťom bode alebo súčasné používanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) s rovnakým obsahom, v rovnakej štruktúre a s použitím iba funkčností podľa písmena h) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak sa vyžaduje ďalšia úprava textového súboru,

e) používanie iného formátu textových súborov ako je uvedené v písmenách a) a b) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak je súčasne odoslaný alebo na rovnakom mieste alebo webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) alebo v písmene b) primerane podľa požiadavky na úpravu,

f) poskytovanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) na účely uvedené v písmene e) iba súčasne,

g) obmedzenie funkčností pri používaní formátov textových súborov podľa písmena b) na

1. štýly strany, odseku a znakov,

2. hlavičku a pätu strany,

3. číslovanie strán a odrážkové a číslované zoznamy,

4. vkladanie rastrovej grafiky,

5. vkladanie textových tabuliek, ktoré nie sú objektmi,

6. vkladanie poznámok pod čiarou a poznámok na konci textu; v texte sa nevkladajú komentáre a nepoužíva sa sledovanie zmien,

h) nevytváranie formátov textových súborov podľa písmena b) druhého bodu vo verzii podľa technickej normy7) informačnými systémami verejnej správy, ktoré vytvárajú textové súbory,

i) používanie formátu textového súboru uvedeného v písmene a) druhom bode pre odosielanie alebo zverejňovanie súborov s prezentáciou,

j) používanie iného formátu súborov s prezentáciou ako je uvedené v písmene i) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) prvom a druhom bode.

§ 20

Grafické súbory

Štandardom pre grafické súbory je pre

a) rastrovú grafiku prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov grafických súborov, ktorými sú

1. Graphics Interchange Format (.gif),

2. Portable Network Graphics (.png) podľa technickej normy7a),

3. Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), najmä Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JFIF) podľa technickej normy8),

4. Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0, najmä Baseline TIFF,

b) rastrovú grafiku používanie najmenej jedného z formátov grafických súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) rastrovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov grafických súborov uvedených v písmene a),

d) vektorovú grafiku prijímanie a čítanie doručeného formátu grafických súborov, ktorým je Scalable Vector Graphics (.svg) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

e) vektorovú grafiku používanie formátu grafických súborov uvedenom v písmene d) alebo formátu podľa § 19 písm. a) druhého bodu pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle; ak sa predpokladá ďalšia úprava, používa sa na tieto účely iba formát grafických súborov podľa písmena d) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

f) vektorovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov, ako je uvedené v písmene d), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej vo formáte grafických súborov uvedenom v písmene d),

g) grafiku uloženú v textových súboroch dodržiavanie štandardu podľa písmen a) až f) a štandardu podľa § 19.

§ 21

Audio a video súbory

Štandardom pre audio a video súbory je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených kontajnerových formátov audio a video súborov, ktorými sú

1. Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg. .mp4, .m4a a podobne),

2. OGG (.ogg, .oga, .ogv, .ogx),

3. Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.wav),

4. Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.aiff, .aif),

b) používanie najmenej jedného z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) používanie iného kontajnerového formátu audio a video súborov, ako je uvedené v písmene a), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a),

d) prijímanie a čítanie všetkých doručených kompresných formátov audio a video súborov, ktorými sú

1. MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4,

2. MPEG-1 Audio Layer III (.mp3),

3. H.263 a H.264,

4. Ogg Vorbis (.ogg, .oga),

5. Ogg Theora (.ogv),

e) používanie najmenej jedného z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

f) používanie iného kompresného formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d),

g) používanie jedného z formátov uvedených v písmenách a) a d) alebo formátu WMA DRM10 (.wma), ak sa vyžaduje poskytovanie licencovaného obsahu za účelom poskytnutia služieb zdravotne postihnutým osobám,

h) poskytnutie odkazu na stiahnutie audio alebo video súborov, ak sa pri poskytovaní týchto audio alebo video súborov z webových sídiel vyžaduje inštalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do podporovaných verzií webových prehliadačov, ktorá je nutná na prehliadnutie týchto audio a video súborov, a to na rovnakej webovej stránke.

§ 22

Súbory pre audio a video streaming

Štandardom pre súbory pre audio a video streaming je

a) používanie formátov Ogg Vorbis (.ogg, .oga), MPEG-4 Advanced Audio Coding alebo MPEG-1 Audio Layer III (.mp3) pre audio streaming,

b) používanie formátov MPEG-4 part 10, MPEG-4 part 2 alebo Ogg Theora (.ogv) pre video streaming,

c) používanie formátov MPEG-4 part 14 alebo Ogg pre kontajnerové formáty streamingu,

d) používanie najmenej jedného z protokolov pre prenos audia a videa prostredníctvom streamingu, ktorými sú

1. Real Time Streaming Protocol (RTSP) spolu s Real-time Transport Protocol (RTP),

2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP),

e) poskytovanie iného formátu ako je uvedené v písmenách a) až c) za podmienky, ak sa zároveň poskytuje najmenej jeden z formátov uvedených v písmenách a) až c),

f) používanie iného protokolu pre prenos audia a videa ako je uvedené v písmene d), ak sa streaming zároveň poskytuje prostredníctvom jedného z protokolov uvedených v písmene d),

g) poskytovanie audio alebo video streamingu aj bez potreby použitia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadačov, napríklad zverejnením odkazu na zdroj streamingu, a to na rovnakej webovej stránke a v tvare Unified Resource Locator (URL), ak sa pri poskytovaní audio alebo video streamingu z webových sídiel vyžaduje inštalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadačov podľa § 16 písm. c).

§ 23

Štandardy pre Internet Protocol (IP) telefóniu a videokonferenciu

Štandardom pre Internet Protocol (IP) telefóniu a videokonferenciu je používanie

a) najmenej jedného z kompresných formátov pre video komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo videokonferencie, ktorými sú H.261, H.262, H.263 alebo H.264,

b) najmenej jedného z kompresných formátov pre audio komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo videokonferencie, ktorými sú G.711, G.722 alebo G.726,

c) najmenej jedného z protokolov pre nadviazanie spojenia, ktorými sú

1. Session Initiation Protocol (SIP) vo verzii 2.0,

2. H.323,

d) iného formátu ako je uvedené v písmene a), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených v písmene a),

e) iného formátu ako je uvedené v písmene b), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených v písmene b).

§ 24

Súbory obsahujúce tabuľky

Štandardom pre súbory obsahujúce tabuľky je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov súborov obsahujúcich tabuľky, ktorými sú formáty textových súborov uvedených v § 19 písm. a),

b) používanie elektronických formulárov pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov3); ak to nie je technicky možné alebo pri poskytovaní informácií primerané, používanie súborov obsahujúcich tabuľky, pričom ak tieto nie je možné poskytnúť vo forme webovej stránky pri ich zverejňovaní alebo nebol získaný súhlas podľa § 18 písm. a) pri ich odosielaní, ak

1. sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie formátov podľa §19 písm. b) súčasne, a to v príslušných tvaroch (.ods) a (.xlsx),

2. nie je potrebné zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie najmenej jedného z formátov súborov uvedených v § 19 písm. a) prvom a druhom bode alebo formátu súboru obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV),

c) pri iných úkonoch ako je uvedené v písmene b) odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného formátu súborov obsahujúcich tabuľky vrátane zverejňovania na webovom sídle, pričom aj pri týchto úkonoch sa spravidla postupuje podľa písmena b),

d) podľa potreby súčasné odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného iného doplňujúceho formátu súboru obsahujúceho tabuľky ku zverejnenému formátu podľa písmena b), pričom doplňujúci súbor má rovnaký a ekvivalentne vizuálne zobrazený obsah s rovnakým zachovávaním aktívnych vzorcov a funkcií a odosiela alebo zverejňuje sa na rovnakom mieste; pri zverejňovaní na webovom sídle sa rovnakým miestom rozumie príslušná webová stránka,

e) používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu pre účely písmena d) iba súčasne,

f) používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu alebo písmena e) spravidla spolu so súborom s rovnakým obsahom vo formáte podľa § 19 písm. a) druhého bodu s cieľom zvýšenia ich čitateľnosti,

g) nevytváranie formátov súborov obsahujúcich tabuľky podľa písmena b) prvého bodu vo verzii podľa technickej normy7) informačnými systémami verejnej správy, ktoré vytvárajú súbory obsahujúce tabuľky,

h) používanie formátu Comma Separated Values (CSV) iba podľa technickej normy9) a dodržanie technických podmienok tvorby tohto formátu podľa prílohy č. 5,

i) spravidla poskytovanie možnosti lokálneho uloženia obsahu tabuľky v rovnakej štruktúre v jednom z formátov podľa § 24 písm. b) druhého bodu, ak sa poskytuje súbor obsahujúci tabuľky vo forme webovej stránky podľa písmena b), a to najmä vo formáte obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV) alebo v oboch formátoch podľa § 24 písm. b) prvého bodu súčasne,

j) primerané zohľadňovanie podmienok podľa § 51 až 53 pri postupe podľa písmen b) až d).

§ 25

Formáty pre kompresiu súborov

(1) Štandardom pre formáty pre kompresiu súborov je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov pre kompresiu súborov, ktorými sú

1. ZIP (.zip) vo verzii 2.0,

2. TAR (.tar),

3. GZIP (.gz),

4. TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz),

b) používanie najmenej jedného z typov formátov pre kompresiu súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní, vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) používanie iného formátu pre kompresiu súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov pre kompresiu súborov uvedených v písmene a).

(2) Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch sa vzťahujú ustanovenia § 18 až 24.

Štandardy názvoslovia elektronických služieb

§ 26

Tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a) používanie celého mena a priezviska používateľa pri názvoch osobných e-mailových adries zamestnancov povinnej osoby poskytnutých prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy,

b) používanie e-mailovej adresy používateľa bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare „meno.priezvisko“,

c) používanie čísla za priezviskom, bez medzery, ak je identické meno aj priezvisko viacerých používateľov,

d) uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „meno.priezvisko.identifikácia@“, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoločnom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

§ 27

Tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a) používanie pravidiel, že

1. generické e-mailové adresy špecifických funkcií v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim znakom @ názov funkcie bez diakritiky, napríklad „minister“, „tajomnik“, „veduci“, „predseda“, „primator“, „starosta“,

2. e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúžiace na poskytovanie informácií osobám podľa osobitného predpisu10) a slúžiace na prijímanie sťažností podľa osobitného predpisu11) majú pred deliacim znakom @ tvar „info“; na prijímanie sťažností môže byť používaná aj osobitná e-mailová adresa „staznosti@“,

3. e-mailové adresy prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ tvar „webmaster“,

4. e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá prevádzkuje elektronickú podateľňu slúžiacu pre kontakt s ňou, má pred deliacim znakom @ tvar „podatelna“,

5. e-mailové adresy útvarov orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ iba zaužívanú skratku útvaru,

6. e-mailová adresa gestorov štandardov pre informačné systémy verejnej správy, ktorá slúži pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou týkajúcu sa štandardov, ktoré sú v ich gescii, má pred deliacim znakom @ tvar „standard“,

b) používanie e-mailových adries uvedených v písmene a) v prvom až šiestom bode pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej správy a s verejnosťou,

c) uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „generickáadresa.identifikácia@“, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoločnom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

§ 28

Tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy

(1) Štandardom pre tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy je používanie tvaru „www.zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk“ pre názvy webových sídiel orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET.

(2) Ak dva alebo viac orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET, majú rovnakú zaužívanú skratku, skratka sa doplní o nasledujúce písmená z názvu týchto orgánov.

Bezpečnostné štandardy

Štandardy pre architektúru riadenia

§ 29

Riadenie informačnej bezpečnosti

Štandardom pre riadenie informačnej bezpečnosti je

a) vypracovanie a schválenie bezpečnostnej politiky povinnej osoby, ktorej obsahom je

1. určenie bezpečnostných cieľov povinnej osoby z hľadiska informačnej bezpečnosti,

2. určenie spôsobov vyhodnocovania bezpečnostných cieľov, kritérií vyhodnocovania ich dosahovania, spôsobov priebežného hodnotenia ich adekvátnosti a spôsobov kontroly postupov využívaných na ich dosahovanie,

3. určenie úlohy vedenia povinnej osoby pri zaisťovaní informačnej bezpečnosti a uvedenie vyhlásenia vedenia povinnej osoby o podpore bezpečnostnej politiky povinnej osoby,

4. určenie všeobecných a špecifických zodpovedností a povinností v oblasti informačnej bezpečnosti a stanovenie potrebných pozícií pre manažment informačnej bezpečnosti,

5. určenie povinnosti pre zaistenie nenarušenia informačnej bezpečnosti povinnej osoby,

6. zhodnotenie súladu bezpečnostnej politiky povinnej osoby so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi povinnej osoby a jej zmluvnými záväzkami,

7. určenie požiadaviek na informačné systémy verejnej správy, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov povinnej osoby a jej zmluvných záväzkov a určenie spôsobu vedenia a aktualizácie dokumentácie o informačných systémoch verejnej správy,

8. určenie rozsahu a úrovne ochrany všetkých informačných systémov verejnej správy vrátane hodnotenia slabých miest a ohrození,

9. určenie rámca pre manažment rizík u povinnej osoby v súvislosti s aktívami, od ktorých závisí činnosť informačných systémov verejnej správy, alebo ktoré závisia od činnosti informačných systémov verejnej správy; rámec určí, najmä ktoré aktíva sú pre povinnú osobu kritické, čo ich ohrozuje a zásady ich ochrany,

10. určenie rozsahu a periodicity auditu informačnej bezpečnosti u povinnej osoby a zároveň určenie udalosti v informačných systémoch verejnej správy, o ktorých sa vytvára záznam auditu,

11. určenie operačných smerníc pre zálohovanie a určenie ktoré skupiny údajov, v akom rozsahu, akým spôsobom a s akou periodicitou sa zálohujú v prevádzkovej zálohe a archivačnej zálohe,

12. určenie periodicity monitorovania bezpečnosti a aktualizácie softvéru,

13. určenie dokumentov, ktoré povinná osoba na zaistenie informačnej bezpečnosti vypracuje a uvedie ich zoznam,

14. určenie postupu pri revízii bezpečnostnej politiky povinnej osoby vrátane periodicity pravidelných a dôvodov mimoriadnych revízií bezpečnostnej politiky povinnej osoby,

b) zabezpečenie realizácie a dodržiavania schválenej bezpečnostnej politiky povinnej osoby,

c) určenie osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť povinnej osoby vrátane zodpovednosti za bezpečnosť všetkých informačných systémov verejnej správy,

d) určenie jednotlivých úloh osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby,

e) zabezpečenie koordinácie aktivít organizačných zložiek povinnej osoby pri riešení informačnej bezpečnosti,

f) určenie konkrétnej zodpovednosti za jednotlivé aktíva povinnej osoby,

g) určenie privilegovaných používateľských rolí v informačných systémoch verejnej správy, určenie bezpečnostných požiadaviek na jednotlivé privilegované používateľské roly a určenie, ktoré používateľské roly nie je možné navzájom zlúčiť; privilegovanými používateľskými roľami sú najmä správca systému, operátor, používateľ, audítor a programátor.

§ 30

Personálna bezpečnosť

Štandardom pre personálnu bezpečnosť je

a) zabezpečenie, aby boli všetci zamestnanci povinnej osoby a osoby, ktoré vykonávajú činnosti pre povinnú osobu vyplývajúce zo zmluvných záväzkov (ďalej len „tretia strana“) poučení o schválenej bezpečnostnej politike povinnej osoby a o povinnostiach z nej vyplývajúcich,

b) zabezpečenie, aby boli zamestnanci povinnej osoby a tretia strana poučení o svojich právach a povinnostiach predtým, ako získajú prístup k informačnému systému verejnej správy; v prípade rozdielnych práv a povinností pre rôzne informačné systémy verejnej správy sa poučenie zopakuje a jeho obsah sa primerane upraví,

c) zabezpečenie, aby povinnosti vyplývajúce z bezpečnostnej politiky povinnej osoby a z pracovného zaradenia zamestnanca boli uvedené v jeho pracovnej zmluve alebo inom dokumente týkajúcom sa jeho právneho vzťahu s povinnou osobou,

d) vypracovanie postupu pre disciplinárne konanie vo vzťahu k zamestnancovi alebo vo vzťahu k tretej strane, ktorí porušia bezpečnostnú politiku povinnej osoby alebo niektorý zo súvisiacich predpisov,

e) zabezpečenie povinnosti zamestnancov oznamovať bezpečnostné incidenty v súlade s postupmi podľa § 37,

f) vypracovanie postupu pri ukončení pracovného pomeru vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo treťou stranou, ktorým sa zabezpečí

1. prípadné obmedzenie vo vzťahu k bývalému zamestnancovi, ktorým je najmä mlčanlivosť a obmedzenie na výkon činností po istú dobu po ukončení zamestnania,

2. navrátenie pridelených zariadení, ktorými sú najmä počítače, pamäťové médiá, čipové karty a navrátenie informačných aktív, ktorými sú najmä programy, dokumenty a údaje,

3. odstránenie informácií povinnej osoby zo zariadení pridelených zamestnancovi, ktorými sú najmä počítače, notebooky, pamäťové médiá a ďalšie mobilné elektronické zariadenia,

4. zrušenie prístupových práv v informačných systémoch verejnej správy,

5. odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, ktorými sú najmä programy vrátane dokumentácie a vlastné elektronické dokumenty.

§ 31

Manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti

Štandardom pre manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti je

a) implementácia systému riadenia a monitorovania rizík v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, a to najmä podľa relevantných technických noriem a pravidelné zbieranie relevantných údajov súvisiacich s rizikami,

b) používanie systému riadenia a monitorovania rizík pri všetkých procesoch riadenia informačnej bezpečnosti,

c) identifikácia, analýza a hodnotenie rizík spojených s využívaním aktív a informačných systémov verejnej správy mimo priestorov povinnej osoby a zavedenie primeraných postupov a opatrení na redukciu týchto rizík,

d) analyzovanie procesov povinnej osoby, ktoré sú podstatné pre plnenie činnosti povinnej osoby z hľadiska ich závislosti na informačných systémoch verejnej správy a určenie procesov, ktoré nemôžu prebiehať v prípade výpadku alebo obmedzenia funkčnosti príslušných informačných systémov verejnej správy; tieto procesy sú kritickými procesmi,

e) analyzovanie rizík, vyplývajúcich z hrozieb pre informačné systémy verejnej správy, od ktorých závisia kritické procesy; tieto informačné systémy sú kritickými informačnými systémami verejnej správy,

f) vypracovanie plánov na obnovu činnosti nefunkčných, poškodených alebo zničených kritických informačných systémov verejnej správy.

§ 32

Kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti

Štandardom pre kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti je

a) dodržiavanie bezpečnostnej politiky povinnej osoby a zabezpečenie a vykonávanie vnútornej kontroly alebo auditu informačnej bezpečnosti, ktorého periodicita sa určuje v bezpečnostnej politike povinnej osoby,

b) zabezpečenie archivácie, ochrany a vyhodnocovania auditných správ.

Štandardy minimálneho technického zabezpečenia

§ 33

Ochrana proti škodlivému kódu

Štandardom pre ochranu proti škodlivému kódu je

a) zavedenie ochrany informačných systémov verejnej správy pred škodlivým kódom najmenej v rozsahu

1. kontroly prichádzajúcej elektronickej pošty na prítomnosť škodlivého kódu a nepovolených typov príloh,

2. detekcie prítomnosti škodlivého kódu na všetkých používaných zariadeniach informačného systému verejnej správy,

3. kontroly súborov prijímaných zo siete internet a odosielaných do siete internet na prítomnosť škodlivého softvéru,

4. detekcie prítomnosti škodlivého kódu na všetkých webových sídlach povinnej osoby,

b) zavedenie ochrany pred nevyžiadanou elektronickou poštou,

c) používanie len takého softvéru, ktorý je legálny a povolený príslušnými vnútornými predpismi povinnej osoby,

d) určenie pravidiel pre sťahovanie súborov prostredníctvom externých sietí,

e) podpora zabezpečenia autenticity a integrity súborov pomocou kryptografických prostriedkov, ktorým je najmä elektronický podpis,

f) podpora šifrovania elektronických dokumentov.

§ 34

Sieťová bezpečnosť

Štandardom pre sieťovú bezpečnosť je

a) zabezpečenie ochrany vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieťovej bezpečnosti (firewall) pre informačné systémy verejnej správy,

b) vedenie evidencie o všetkých miestach prepojenia sietí v správe povinnej osoby vrátane prepojení s externými sieťami,

c) zabezpečenie, aby pre každé prepojenie podľa písmena b) bol vypracovaný interný akt riadenia prístupu medzi týmito sieťami podľa § 41.

§ 35

Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

Štandardom pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia je

a) umiestnenie informačného systému verejnej správy v takom priestore, aby informačný systém verejnej správy alebo aspoň jeho najdôležitejšie komponenty boli chránené pred nepriaznivými prírodnými vplyvmi a vplyvmi prostredia, možnými dôsledkami havárií technickej infraštruktúry a fyzickým prístupom nepovolaných osôb (ďalej len „zabezpečený priestor“),

b) oddelenie zabezpečeného priestoru od ostatných priestorov fyzickými prostriedkami najmä stenami a zábranami,

c) zabezpečenie, aby sa v okolí zabezpečeného priestoru nevyskytovali zariadenia, ktorými sú najmä kanalizácia a vodovod alebo materiály, ktorými sú najmä horľaviny, ktoré by mohli ohroziť informačný systém verejnej správy umiestnený v tomto zabezpečenom priestore,

d) vypracovanie a implementácia pravidiel pre prácu v zabezpečenom priestore,

e) zabezpečenie ochrany pred výpadkom zdroja elektrickej energie pre tie časti informačného systému verejnej správy, ktoré vyžadujú nepretržitú prevádzku a zabezpečenie, aby takýto výpadok nenastal,

f) zabezpečenie, aby boli existujúce záložné kapacity informačného systému verejnej správy, zabezpečujúce funkčnosť alebo náhradu informačného systému verejnej správy, umiestnené v sekundárnom zabezpečenom priestore, dostatočne vzdialenom od zabezpečeného priestoru,

g) zabezpečenie, aby bola prevádzka, používanie a manažment informačného systému verejnej správy v súlade s osobitnými predpismi, vnútornými predpismi povinnej osoby a jej zmluvnými záväzkami,

h) vypracovanie, zavedenie a kontrola dodržiavania pravidiel pre

1. údržbu, uchovávanie a evidenciu technických komponentov informačného systému verejnej správy a zariadení informačného systému verejnej správy,

2. používanie zariadení informačného systému verejnej správy na iné účely, na aké boli pôvodne určené,

3. používanie zariadení informačného systému verejnej správy mimo určených priestorov,

4. vymazávanie, vyraďovanie a likvidovanie zariadení informačného systému verejnej správy a všetkých typov relevantných záloh,

5. prenos technických komponentov informačného systému verejnej správy alebo zariadení informačného systému verejnej správy mimo priestorov povinnej osoby,

6. narábanie s elektronickými dokumentmi, dokumentáciou systému, pamäťovými médiami, vstupnými a výstupnými údajmi informačného systému verejnej správy tak, aby sa zabránilo ich neoprávnenému zverejneniu, odstráneniu, poškodeniu alebo modifikácii,

i) stanovenie parametrov pre informačné systémy verejnej správy, ktoré definujú maximálnu prípustnú dobu výpadku informačného systému verejnej správy a vytvorenie a zavedenie opatrení, ktoré sú zamerané na riešenie obnovy prevádzky v prípade výpadku informačného systému verejnej správy.

§ 36

Aktualizácia softvéru

Štandardom pre aktualizáciu softvéru je

a) zabezpečenie aktualizácie verzií inštalovaného ochranného softvéru, zabezpečujúceho ochranu podľa § 33 písm. a) a b) a § 34 písm. a), vrátane zabezpečenia všetkých ostatných komponentov a pripájaných prostriedkov,

b) vykonanie aktualizácie minimálne v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby.

§ 37

Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov

Štandardom pre monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov je

a) vypracovanie interného aktu obsahujúceho

1. postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov a odhalených slabých miest informačných systémov verejnej správy, najmä za účelom včasného prijatia preventívnych a nápravných opatrení,

2. postup pri riešení jednotlivých typov bezpečnostných incidentov a spôsob ich vyhodnocovania,

3. spôsob evidencie bezpečnostných incidentov a použitých riešení,

b) zabezpečenie, aby o postupoch podľa písmena a) boli primeraným spôsobom informovaní všetci používatelia informačného systému verejnej správy, a aby boli tieto postupy dodržiavané,

c) zavedenie evidencie každého výpadku informačného systému verejnej správy a spôsobu jeho riešenia,

d) pre povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona používanie systému na detekciu prienikov, ktorý monitoruje bezpečnosť najmenej v rozsahu Intrusion Detection System (IDS),

e) vytvorenie a prevádzka kontaktného miesta povinnej osoby pre ohlasovanie bezpečnostných incidentov a odhalených slabých miest informačných systémov verejnej správy v správe povinnej osoby.

§ 38

Periodické hodnotenie zraniteľnosti

Štandardom pre periodické hodnotenie zraniteľnosti je pravidelné hodnotenie slabých miest a ohrození informačného systému verejnej správy identifikovaných podľa bezpečnostnej politiky povinnej osoby s periodicitou najmenej raz ročne.

§ 39

Zálohovanie

Štandardom pre zálohovanie je

a) zabezpečenie vytvorenia archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy podľa periodicity určenej v bezpečnostnej politike povinnej osoby, najmenej raz za týždeň, ak ide o prevádzkovú zálohu a najmenej raz za dva mesiace, ak ide o archivačnú zálohu,

b) vyhotovenie archivačnej zálohy v dvoch kópiách,

c) zabezpečenie vykonania testu funkcionality dátového nosiča archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy a v prípade nefunkčnosti, najmä pri nečitateľnosti alebo chybách pri čítaní, opätovné vytvorenie zálohy na inom dátovom nosiči,

d) zabezpečenie vykonania testu obnovy informačného systému verejnej správy a údajov z prevádzkovej zálohy najmenej raz za jeden rok.

§ 40

Fyzické ukladanie záloh

Štandardom pre fyzické ukladanie záloh je

a) fyzické ukladanie prevádzkových záloh, jednej kópie archivačnej zálohy a dátových nosičov s licencovaným softvérom do uzamykateľného priestoru,

b) fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte ako sa nachádzajú technické prostriedky informačného systému verejnej správy, ktorého údaje boli archivované tak, aby bolo minimalizované riziko poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačnej zálohy v dôsledku požiaru, záplavy alebo inej živelnej pohromy.

§ 41

Riadenie prístupu

Štandardom pre riadenie prístupu je

a) zavedenie identifikácie používateľa a následnej autentizácie pri vstupe do informačného systému verejnej správy,

b) vypracovanie interného aktu riadenia prístupu k údajom a funkciám informačného systému verejnej správy založenej na zásade, že používateľ má prístup iba k tým údajom a funkciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh,

c) určenie postupu a zodpovednosti v súvislosti s prideľovaním prístupových práv používateľom,

d) určenie požiadaviek, ktoré majú používatelia v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby dodržiavať pri používaní informačného systému verejnej správy,

e) automatické zaznamenávanie zmien v pridelenom prístupe a ich archivácia počas celej doby činnosti informačného systému verejnej správy,

f) určenie bezpečnostných zásad pre mobilné pripojenie do informačného systému verejnej správy a pre prácu na diaľku; mobilným pripojením je najmä prenosný počítač a personal digital assistant (PDA),

g) zabezpečenie, aby používatelia nepoužívali informačné systémy verejnej správy na nelegálne účely,

h) umožniť fyzickým osobám zodpovedným za správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy prístup iba k takým údajom a funkciám v týchto informačných systémoch verejnej správy, ktoré nevyhnutne potrebujú na vykonávanie pridelených úloh,

i) automatické zaznamenávanie každého prístupu každého používateľa vrátane administrátora do informačného systému verejnej správy, zamedzenie možnosti zmeny týchto záznamov a zamedzenie možnosti vymazania týchto záznamov bez schválenia zodpovednou osobou určenou podľa § 29 písm. c),

j) vedenie formalizovanej dokumentácie prístupových práv všetkých používateľov informačného systému verejnej správy.

§ 42

Aktualizácia informačno-komunikačných technológií

Štandardom pre aktualizáciu informačno-komuni­kačných technológií je

a) zavedenie postupov s počiatočným stanovením a zahrnutím bezpečnostných požiadaviek a schvaľovacieho procesu pre

1. zmenu konfigurácie, zavádzanie nových alebo aktualizáciu a rozširovanie funkcionality existujúcich informačných systémov verejnej správy alebo ich častí; v prípade automatizovanej on-line aktualizácie sa schvaľovanie zavádza iba, ak si vyžaduje finančné zdroje alebo je aktualizácia príliš rozsiahla,

2. zavádzanie nových informačno-komunikačných technológií u povinnej osoby najmä s ohľadom na zaistenie kompatibility a zachovanie potrebnej úrovne bezpečnosti,

b) vymenovanie zástupcu správcu alebo prevádzkovateľa informačného systému verejnej správy, zodpovedného za informačnú bezpečnosť a činnosti podľa písmena a),

c) vymenovanie zástupcu dodávateľa, ak je dodávateľom činnosti podľa písmena a) tretia strana, zodpovedného za informačnú bezpečnosť,

d) vykonanie testovania pre činnosti podľa písmena a) a vytvorenie dokumentácie o spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch, a to najmenej vykonanie interného používateľského testovania v rozsahu najmenej jedného týždňa pred odovzdaním informačného systému verejnej správy, jeho časti alebo súvisiacej aplikácie dodávateľom a zahrnutie jeho výstupov do dokumentácie o spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch,

e) uchovávanie a aktualizácia dokumentácie o informačných systémoch verejnej správy alebo ich častiach, ktorá obsahuje

1. používateľskú dokumentáciu, ktorou je návod na používanie informačného systému verejnej správy,

2. administrátorskú dokumentáciu, ktorou je návod na správu a prevádzku informačného systému verejnej správy,

3. prevádzkovú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o architektúre informačného systému verejnej správy alebo jeho časti, jeho konfigurácii a väzbách na existujúce informačné systémy verejnej správy.

§ 43

Účasť tretej strany

Štandardom pre účasť tretej strany je

a) analýza rizík v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy podľa § 31, vyplývajúcich z činnosti tretích strán v týchto informačných systémoch, najmä dodávateľov, externých spolupracovníkov, orgánov verejnej správy, fyzických osôb a zaistenie takých technických, organizačných a právnych podmienok pre činnosť tretích strán v informačných systémoch verejnej správy, aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej správy a bezpečnostná politika povinnej osoby,

b) zabezpečenie, aby boli v zmluvách s treťou stranou o poskytovaní služieb súvisiacich s informačným systémom verejnej správy uvedené bezpečnostné požiadavky na tieto služby,

c) zamedzenie prístupu tretích strán ku všetkým údajom v informačnom systéme verejnej správy, ktoré sa považujú za aktíva, alebo umožnenie prístupu tretích strán k takýmto údajom na základe zmluvy tak, aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej správy a bezpečnostná politika povinnej osoby,

d) zabezpečenie kontroly plnenia bezpečnostných požiadaviek podľa písmena b),

e) zabezpečenie, aby nesplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa písmen b) a c) alebo podľa § 42 písm. a), c) a d) bolo dôvodom na neukončenie príslušnej etapy projektu alebo neschválenie prevzatia vykonávanej činnosti.

§ 44

Federácia identít

Štandardom pre federáciu identít je používanie protokolu Security Assertion Markup Language (SAML) vo verzii 2.0 podľa Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) pri federácii identít informačných systémov verejnej správy, pričom ak je poskytovateľom identít správca ústredného portálu verejnej správy

a) pre protokol Security Assertion Markup Language (SAML) sa používa

1. profil Web Browser Single Sign-On Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST alebo HTTP-Redirect, alebo

2. profil Single Logout Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST, HTTP-Redirect alebo Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2,

b) dátová štruktúra Security Assertion Markup Language (SAML) Assertion pre prenos autentifikačných informácií medzi poskytovateľom služby a poskytovateľom identity má atribúty podľa prílohy č. 8.

Dátové štandardy

§ 45

Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy

Štandardom pre výmenu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy je

a) pri výmene obsahovo príslušných informácií použitie dátových prvkov uvedených v prílohe č. 2, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky, použijú sa vlastné dátové prvky,

b) používanie technických parametrov dátových prvkov spravidla podľa dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) zverejnených na webovom sídle ministerstva pri tvorbe definície vlastných dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD),

c) rozširovanie typov dátových prvkov na osobitné dátové typy podľa prílohy č. 2, ak je to potrebné.

§ 46

Referencovateľný identifikátor

Štandardom pre referencovateľný identifikátor je

a) používanie referencovateľného identifikátora v štruktúre „{základná Uniform Resource Identifier (URI)}{zdrojová cesta}/{typ}/{trieda}/{podtrieda1/ podtrieda2/ ...}/{referencia}“, pričom

1. základnú Uniform Resource Identifier (URI) tvorí „http://”,

2. zdrojovú cestu tvorí „data.gov.sk“,

3. typ tvorí jeden z reťazcov, ktorými sú

3a. „id”, ak sa identifikuje neinformačný zdroj, ktorým je entita skutočného sveta,

3b. „doc“, ak sa identifikuje dokument, vrátane takého dokumentu, ktorý opisuje neinformačný zdroj,

3c. „def“, ak sa identifikuje definícia konkrétneho konceptu,

3d. „set“, ak sa identifikuje súbor údajov,

4. triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného sveta, napríklad „škola“, a to podľa zoznamu referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom webového sídla ministerstva,

5. podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda nemusí byť použitá a môže vytvárať aj viacnásobnú štruktúru sekundárnych klasifikácií, a to podľa zoznamu referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom webového sídla ministerstva,

6. referenciu tvorí reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií konceptu, obvykle v tvare kódu z číselníka; štruktúra reťazca je vytváraná v súlade so zoznamom referencovateľných identifikátorov zverejňovaným prostredníctvom webového sídla ministerstva,

b) používanie anglického jazyka pre vytváranie triedy, podtriedy a referencie podľa písmena a); to neplatí, ak je pre referenciu nevyhnutné použitie slovenského jazyka, napríklad skratky zo slov v slovenskom jazyku.

Štandardy elektronických služieb verejnej správy

§ 47

Vlastnosti elektronických služieb verejnej správy

Štandardom vlastností elektronických služieb verejnej správy je

a) rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovne elektronizácie na šesť úrovní, ktorými sú

1. úroveň 0, označovaná aj ako úroveň off-line, pri ktorej služba nie je on-line elektronicky dostupná,

2. úroveň 1, označovaná aj ako informatívna úroveň, pri ktorej je informácia, potrebná na začatie alebo vykonanie služby, dostupná v elektronickej forme, najmä informácia o mieste, čase, spôsobe a podmienkach vybavenia služby, pričom samotná služba nie je elektronicky poskytnutá, ani nie je poskytnutý príslušný formulár v elektronickej forme,

3. úroveň 2, označovaná aj ako úroveň jednosmernej interakcie, pri ktorej nastáva jednosmerná elektronická komunikácia; pri jednosmernej elektronickej komunikácii je možné stiahnuť príslušný formulár v elektronickej forme, ale podanie sa nevykonáva elektronickými prostriedkami,

4. úroveň 3, označovaná aj ako úroveň obojsmernej interakcie, pri ktorej nastáva obojsmerná elektronická komunikácia pri vybavovaní služby; pri obojsmernej elektronickej komunikácii prebieha vybavovanie služby elektronicky, avšak pri preberaní výsledku služby sa vyžaduje osobný alebo listinný kontakt,

5. úroveň 4, označovaná aj ako transakčná úroveň, ktorá umožňuje úplné vybavenie služby elektronickými prostriedkami, najmä vybavenie on-line, a to vrátane rozhodnutia, zaplatenia a doručenia, ak sa to vyžaduje; pri tejto úrovni sa vylučuje akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt,

6. úroveň 5, označovaná aj ako proaktívna úroveň, ktorá obsahuje funkčnosť úrovne 3 alebo úrovne 4, a pri ktorej sa naviac využívajú personalizované nastavenia používateľa a možnosť proaktívneho automatizovaného vykonávania častí služby,

b) poskytovanie notifikácie klientovi služby o jej použití pre elektronické služby verejnej správy podľa písmena a) štvrtého až šiesteho bodu,

c) poskytovanie informácie o cene jednotlivých častí elektronickej služby verejnej správy, a ak je to možné, aj výslednú cenu za jej použitie, a to najmenej pred potvrdením použitia elektronickej služby verejnej správy,

d) rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovní autentifikácie uvedených v prílohe č. 6,

e) označenie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy príslušnou úrovňou autentifikácie podľa písmena d),

f) zabezpečenie dodržania podmienok a postupov pre príslušnú úroveň autentifikácie pri poskytovaných elektronických službách verejnej správy,

g) poskytovanie dokumentácie potrebnej pre používanie elektronických služieb poskytovaných cez aplikačné rozhrania, a to vrátane dokumentácie pre tieto aplikačné rozhrania.

§ 48

Používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií

Štandardom pre používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií je

a) poskytovanie webových stránok obsahujúcich povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov3) alebo poskytovanie elektronických služieb verejnej správy tak, aby ich funkčnosť vo webových prehliadačoch nevyžadovala inštalácie zásuvných modulov, doplnkov alebo klientskych aplikácií,

b) umožnenie vyžadovania zásuvných modulov alebo doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy, ak tieto služby nie je možné preukázateľne a objektívne poskytnúť v súlade s písmenom a), pričom vyžadované zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientske aplikácie poskytujú rovnakú plnú funkčnosť minimálne v desktopových operačných systémoch Windows vo verzii XP a novších verziách, Mac OS X a GNU/Linux a obvykle tiež v klientskych operačných systémoch s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike najmenej 5%; pri vyžadovaní zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií sa poskytuje aj odôvodnenie ich vyžadovania, presný opis inštalácie, systémových požiadaviek a účelu ich použitia a návod na použitie, a to na mieste poskytovania príslušných elektronických služieb verejnej správy,

c) zásuvné moduly, doplnky webových prehliadačov alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované povinnými osobami na stiahnutie, sa obvykle poskytujú z webového sídla povinnej osoby prostredníctvom chráneného prenosu dát.

§ 49

Elektronické formuláre

Štandardom pre elektronické formuláre je

a) použitie dátových prvkov uvedených v prílohe č. 2 pre tvorbu elektronických formulárov; ak neexistujú obsahovo totožné dátové prvky, je možné použiť vlastné dátové prvky,

b) dodržiavanie pravidiel podľa prílohy č. 3 pri výmene informácií medzi používateľom služby a gestorom služby,

c) poskytovanie elektronických služieb verejnej správy podľa § 47 písm. a) štvrtého až šiesteho bodu pomocou elektronických formulárov, ak sa od používateľa elektronickej služby vyžaduje vyplnenie údajov.

Štandardy projektového riadenia

§ 50

Riadenie informačno-technologických projektov

Štandardom pre riadenie informačno-technologických projektov je

a) pre všetky veľkosti projektu povinné vykonanie činnosti v prípravnej fáze podľa prílohy č. 4 bodu 3.1,

b) v závislosti od veľkosti projektu vypracovanie záverečných verzií dokumentov podľa prílohy č. 4

1. bodu 7.2.1 písm. a) až d), bodu 7.2.2 písm. a) až c), bodu 7.2.3 písm. a) a bodu 7.2.4 písm. a) pre malý projekt,

2. bodu 7.2.1 písm. a) až d), bodu 7.2.2 písm. a) až d), f) a g), bodu 7.2.3 písm. a) a b) a bodu 7.2.4 písm. a) pre stredný projekt,

3. bodu 7.2.1 písm. a) až f), bodu 7.2.2 písm. a) až l), bodu 7.2.3 písm. a) až f) a bodu 7.2.4 písm. a) a b) pre veľký projekt.

Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí

§ 51

Kvalita datasetu poskytovaného povinnou osobou

(1) Štandardom kvality datasetu poskytovaného povinnou osobou je rozdelenie kvality datasetu na šesť úrovní, ktorými sú

a) úroveň 0, pri ktorej nie je dataset poskytovaný v elektronickej forme,

b) úroveň 1, pri ktorej je dataset dostupný vo webovom prostredí,

c) úroveň 2, pri ktorej je splnená požiadavka uvedená v písmene b) a obsah datasetu je štruktúrovaný tak, že umožňuje automatizované spracovanie,

d) úroveň 3, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene c) a dataset je poskytovaný v otvorenom formáte, nezávislom na konkrétnom proprietárnom softvéri,

e) úroveň 4, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene d) a na identifikáciu údajov datasetu a ich vzťahov sa používajú refencovateľné identifikátory,

f) úroveň 5, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene e) a dataset a jeho interné a externé vzťahy majú charakter identifikátormi prepojených údajov.

(2) Ak sa údaje poskytujú pre automatizované spracovanie, štandardom kvality datasetu poskytovaného povinnou osobou je aj ich poskytovanie ako datasetu s otvorenými údajmi podľa § 53 a v kvalite najmenej úrovne 3.

§ 52

Otvorené údaje

(1) Štandardom pre označenie údaja ako otvoreného údaja je

a) poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3,

b) poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak

1. sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané,

2. je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného vzdialeného automatizovaného prístupu,

3. je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky sú explicitne uvedené,

4. je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť z datasetu bez povinnosti použitia ostatných údajov datasetu,

5. sú činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné.

(2) Ak dataset obsahuje najmenej jeden otvorený údaj, označuje sa ako dataset s otvorenými údajmi.

§ 53

Poskytovanie otvorených údajov

Štandardom pre poskytovanie otvorených údajov je

a) označenie každého poskytovaného datasetu s otvorenými údajmi dosiahnutou úrovňou kvality podľa § 51,

b) pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi použitie jedného z formátov podľa § 13 písm. b), pričom pri použití formátov Comma Separated Values (CSV) a JavaScript Object Notation (JSON) je najvyššia dosiahnuteľná úroveň kvality poskytovaného datasetu 3 a pri použití ostatných formátov podľa § 13 písm. b) je najvyššia dosiahnuteľná úroveň 5,

c) pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi poskytnutie schémy údajov datasetu vo formáte podľa § 13 písm. a) alebo, ak je použitý formát Comma Separated Values (CSV) alebo JavaScript Object Notation (JSON), poskytnutie textového opisu, obsahujúceho pre každý typ údaja najmä

1. poradové číslo typu údaja a názov typu údaja, ak je použitý,

2. opis dátového druhu typu údaja, napríklad v tvare „identifikátor“, „číslo“, „text“ a podobne,

3. vecný opis typu údaja, napríklad v tvare „meno“ alebo „priezvisko“, a najmä pre údaj typu identifikátor aj referenciu na externú definíciu,

4. ohraničenia pre hodnotu typu údaja, ak existujú,

d) pre identifikáciu každého údaja v poskytovanom datasete s otvorenými údajmi používanie

1. referencovateľného identifikátora,

2. kódu podľa príslušného číselníka alebo

3. hodnoty predstavujúcej tento údaj,

e) sprístupnenie otvorených údajov aplikačným rozhraním podľa § 11 písm. a) alebo sprístupnenie datasetu s otvorenými údajmi v ucelenej forme protokolom podľa § 4 ods. 1,

f) zaevidovanie datasetu s otvorenými údajmi v centrálnom katalógu otvorených údajov „data.gov.sk“,

g) poskytovanie datasetu s otvorenými údajmi tak, aby bolo umožnené

1. zistiť pre každý údaj okamih alebo dobu, v ktorej bol platný,

2. zistiť po aktualizácii údajov, ktoré údaje boli zmenené,

3. zistiť či je dataset aktualizovaný v reálnom čase alebo v určitej periodicite a v akej,

4. odlíšiť chybné alebo nepresné údaje od správnych alebo presných údajov; ak to nie je možné, odlíšiť celý dataset ako dataset obsahujúci chybné alebo nepresné údaje,

h) poskytovanie metaúdajov pre dataset s otvorenými údajmi priamo na mieste poskytnutia datasetu alebo prostredníctvom katalógu otvorených údajov, ktorým je miesto evidencie otvorených údajov povinnej osoby, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 9 bodov 1 až 6.

Štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb

§ 54

Modely poskytovania cloudových služieb a typy cloud computingu

(1) Štandardom modelov poskytovania cloudových služieb je rozdelenie modelov poskytovania cloudových služieb najmä na model

a) infraštruktúra ako služba, označovaný aj ako IaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry ako serverov, úložísk údajov a sieťovej infraštruktúry,

b) platforma ako služba, označovaný aj ako PaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie hardvérovej a softvérovej platformy, potrebnej na vytvorenie a správu aplikácií, vrátane umožnenia ich navrhovania, vývoja, testovania a nasadzovania do produkčnej prevádzky, pričom tieto aplikácie ostávajú v správe odberateľa cloudových služieb,

c) softvér ako služba, označovaný aj ako SaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie softvéru, vrátane aplikácií.

(2) Štandardom pre typy cloud computingu je rozdelenie typov cloud computingu najmä na

a) privátny cloud, pri ktorom je cloud computing alokovaný výhradne pre potreby jednej organizácie, pričom poskytovateľom cloudových služieb, prevádzkovateľom cloudových služieb ani sprostredkovateľom cloudových služieb nemusí byť táto organizácia,

b) komunitný cloud, pri ktorom cloud computing využíva niekoľko organizácií, ktoré tvoria jednu komunitu, zdieľajúcu podobné záujmy, napríklad ciele, požiadavky na bezpečnosť, politiku a dodržiavanie záujmov, pričom poskytovateľom cloudových služieb, prevádzkovateľom cloudových služieb ani sprostredkovateľom cloudových služieb nemusí byť ani jedna z týchto organizácií,

c) verejný cloud, pri ktorom je cloud computing zdieľaný ľubovoľnými odberateľmi cloudových služieb, pričom ani jeden z nich nemusí byť poskytovateľom cloudových služieb alebo prevádzkovateľom cloudových služieb,

d) hybridný cloud, ktorý predstavuje kompozitné využitie cloudových služieb dvoch alebo viacerých typov cloud computingu, pričom využívané cloudové služby sú naďalej podporované jednotlivými infraštrukturálnymi prostriedkami daných typov cloud computingu, ale ako také sú vzájomne spojené štandardizovanými alebo proprietárnymi technológiami, ktoré umožňujú prenositeľnosť údajov a aplikácií.

§ 55

Správa cloud computingu

(1) Štandardom pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby je správa cloud computingu zabezpečovaná tak, aby bola primerane v súlade so štandardom pre

a) riadenie informačnej bezpečnosti podľa § 29, pričom pre

1. požiadavku podľa § 29 písm. a) sú súčasťou bezpečnostnej politiky povinnej osoby aj podmienky zosúlaďovania bezpečnostných požiadaviek alebo cieľov poskytovateľa cloudových služieb s bezpečnostnými požiadavkami alebo cieľmi odberateľa cloudových služieb,

2. požiadavku podľa § 29 písm. a) deviateho bodu sú aktívami najmä poskytované cloudové služby a infraštruktúra, prostredníctvom ktorej sú tieto služby poskytované, vrátane

2a. uzlov pre prepojenie sietí z pohľadu dostupnosti sieťového pripojenia; tieto sú zároveň kritickým aktívom,

2b. hardvéru, ktorým je najmä dátové úložisko, jednotlivé prvky siete a servery,

2c. softvéru, ktorým je najmä softvér pre správu cloud computingu, hypervízor a operačný systém,

b) personálnu bezpečnosť podľa § 30,

c) manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti podľa § 31, pričom analýza rizík vyhodnocuje najmä hrozby, ktorými sú

1. strata alebo nedostupnosť cloudových služieb,

2. nedostatok zdrojov alebo neschopnosť dodať požadovaný výkon,

3. zlyhanie alebo nedostatočná izolácia prostredia,

4. neoprávnený prístup k izolovanému prostrediu,

5. narušenie bezpečnosti hypervízora, ktorým je najmä virtualizačný server, virtualizačná pamäť, virtuálny úložný priestor, virtuálny sieť alebo virtuálny operačný systém,

6. nedostatočný monitoring jednotlivých komponentov cloud computingu,

7. nebezpečné alebo neefektívne odstránenie údajov,

8. kompromitácia vrstvy správy cloud computingu z dôvodu výskytu možných zraniteľností hypervízora alebo nedostatočnej izolácie prostredia,

9. zneužitie alebo kompromitácia privilegovaných oprávnení,

10. kompromitácia šifrovacích kľúčov,

11. zlyhanie správy šifrovacích kľúčov,

12. zlyhanie alebo nedostatočný manažment zmenových požiadaviek a záplat, najmä vo vzťahu k funkčnosti informačných systémov verejnej správy využívajúcich cloudové služby,

13. narušenie funkčnosti cloudových služieb z dôvodu zlyhania iných cloudových služieb na základe závislosti na spoločných zdrojoch,

d) kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti podľa § 32, pričom pre požiadavku podľa § 32 písm. a) sa minimálne raz ročne

1. vykonáva audit informačnej bezpečnosti audítorom cloudu,

2. umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom cloudových služieb inou osobou audit informačnej bezpečnosti všetkých zdrojov, ktoré využívajú jemu poskytované cloudové služby alebo sa týkajú jemu poskytovaných cloudových služieb, a to podľa podmienok upravených v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb, pričom ak nastane bezpečnostný incident týkajúci sa týchto zdrojov, ktorý ovplyvní kvalitu príslušných poskytovaných cloudových služieb, umožňuje sa vykonať takýto audit bezodkladne po tomto incidente nezávisle od počtu auditov vykonávaných ročne podľa tohto bodu,

3. umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom cloudových služieb inou osobou penetračný test týkajúci sa cloudových služieb poskytovaných tomuto odberateľovi cloudových služieb, pričom takýto test je pripravený podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb a tak, aby neovplyvnil kvalitu poskytovaných cloudových služieb alebo ju ovplyvnil v rozsahu dohodnutom medzi odberateľom cloudových služieb a poskytovateľom cloudových služieb,

e) ochranu proti škodlivému kódu podľa § 33, pričom

1. pre požiadavku podľa § 33 písm. a) druhého bodu sa zabezpečuje detekcia útokov na prostredie cloud computingu, a to vrátane útokov na komponenty určené pre správu cloud computingu,

2. pre požiadavku podľa § 33 písm. e) sa zaisťuje aj podpora zabezpečenia dôvernosti, autenticity a integrity prenášaných dát pomocou kryptografických opatrení,

f) sieťovú bezpečnosť podľa § 34, pričom sa zabezpečuje aj podpora

1. virtualizovaných firewallov a iných prvkov siete,

2. segmentácie siete, napríklad vo forme Virtual Local Area Network (VLAN),

3. detekcie škodlivému kódu a jeho odstraňovania na sieťovej úrovni,

g) fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia podľa § 35, pričom pre požiadavku podľa § 35 písm. i) sa

1. vytvára aj plán kontinuity činnosti,

2. definuje v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb aj doba obnovy; dobou obnovy je čas, do ktorého je poskytovateľ cloudových služieb v prípade výpadku povinný obnoviť ich poskytovanie,

h) aktualizáciu softvéru podľa § 36, pričom sa zabezpečuje aj testovanie aktualizácie virtualizačného prostredia a softvéru pre správu cloudu v testovacom prostredí,

i) monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov podľa § 36, pričom sa

1. pri požiadavke podľa § 37 písm. c) monitoruje aj správna funkčnosť všetkých komponentov cloud computingu,

2. pri požiadavke podľa § 37 písm. d) zabezpečuje aj podpora detekcie útokov na sieti, napríklad vo forme Intrusion Detection System (IDS) alebo Intrusion Prevention System (IPS),

3. poskytuje podpora zmiernenia a eliminácie útokov typu Denial of Service (DoS) a Distributed Denial of Service (DDoS),

4. zabezpečuje aj synchronizácia systémového času všetkých komponentov cloud computingu s cieľom používania jednotného času v celom prostredí cloud computingu,

j) periodické hodnotenie zraniteľnosti podľa § 38,

k) zálohovanie podľa § 39,

l) fyzické ukladanie záloh podľa § 40, pričom pre požiadavku podľa § 40 písm. b) je nevyhnutné uchovávať v súlade s týmto ustanovením aj prevádzkovú zálohu a dokumentáciu, súvisiacu s poskytovaným cloud computingom,

m) riadenie prístupu podľa § 41, pričom sa

1. pre požiadavku podľa § 41 písm. a) používa pri správe modulov podľa prílohy č. 7 jednotná služba pre účely identifikácie, autentifikácie a autorizácie systémových správcov a odberateľov cloudových služieb,

2. pre požiadavku podľa § 41 písm. i)

2a. automaticky zaznamenávajú aj všetky udalosti, spojené s úspešným alebo neúspešným prístupom, vrátane vzdialeného prístupu,

2b. zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých činností spojených s aktiváciou alebo deaktiváciou cloudových služieb,

2c. zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených s funkčnosťou cloud computingu,

2d. zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie detegovaných neoprávnených aktivít, najmä zo strany privilegovaných používateľských rolí, zariadení a softvéru, zaisťujúcich bezpečnosť cloud computingu,

2e. zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených so zmenami súvisiacimi najmä so sieťou, správou cloud computingu, hypervízorom, používaným operačným systémom, monitoringom, zálohovaním a obnovou,

2f. vyhodnocujú automatické záznamy za účelom identifikácie bezpečnostne relevantných udalostí, ktoré môžu viesť k bezpečnostným incidentom,

2g. vytvárajú automatické záznamy tak, aby obsahovali relevantné informácie a presný časový údaj,

2h. zabezpečujú všetky automatické záznamy pred neoprávnenou manipuláciou, zmenou a vymazaním,

2i. zálohujú automatické záznamy po dobu najmenej jedného roka,

3. pri správe modulov podľa prílohy č. 7 pre požiadavku podľa § 41 písm. j) podporuje riadenie prístupových oprávnení na základe rolí,

4. pri správe modulov podľa prílohy č. 7 umožňuje zmena hesiel pre prednastavené účty,

5. pri správe modulov podľa prílohy č. 7 umožňuje používanie politiky tvorby hesiel, ktorá zabezpečuje najmä adekvátnu komplexnosť hesiel, zobrazovanie informácie o úspešnom alebo neúspešnom prihlásení tak, aby z nej nebolo možné prečítať systémové informácie, určenie doby platnosti hesiel, exspirovanie prístupu po určenej dobe nečinnosti a blokovanie prístupu po určenom počte neúspešných prihlásení,

n) aktualizáciu informačno-komunikačných technológií podľa § 42,

o) účasť tretej strany podľa § 43.

(2) Na účely podľa odseku 1 sa povinnou osobou rozumie poskytovateľ cloudových služieb a informačným systémom verejnej správy sa rozumie cloud computing, okrem § 29 písm. a) ôsmeho bodu a § 29 písm. c), kde sa informačnými systémami verejnej správy rozumejú časti cloud computingu.

(3) Súčasťou štandardu pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby podľa odseku 1 je aj bezpečnosť zdieľaného prostredia, pričom sa

a) pri výpadku cloudových služieb v súlade s podmienkami a garantovanými parametrami dostupnosti zabezpečuje migrácia do záložného prostredia podľa vopred určeného scenára tak, aby dodávka cloudových služieb nebola dlhodobo ohrozená,

b) umožňuje oddeliť údaje jednotlivých odberateľov cloudových služieb, pričom spôsob oddelenia je obsiahnutý v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c) virtuálne komponenty oddeľujú do bezpečnostných zón podľa typu použitia s cieľom zníženia rizika neautorizovaného prístupu alebo zmien.

(4) Súčasťou štandardu pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby podľa odseku 1 je aj správa cloud computingu zabezpečovaná tak, aby

a) boli v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb obsiahnuté aj podmienky a garantované parametre dostupnosti cloudových služieb a spracúvaných údajov,

b) bolo odberateľovi cloudových služieb na základe žiadosti umožnené úplné skopírovanie jeho údajov na ďalšie použitie, pričom podmienky, lehoty a výstupné formáty údajov sú obsahom dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, pričom lehota na skopírovanie údajov sa v dohode nedohodne na dlhšie ako tri mesiace; takými údajmi sa rozumejú údaje, ktoré do cloud computingu vložil alebo si nastavil odberateľ cloudových služieb na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c) bolo odberateľovi cloudových služieb umožnené úplné vymazanie jeho údajov, a to vrátane všetkých kópií a záloh v cloud computingu, pričom pri ukončení zmluvného vzťahu s odberateľom cloudových služieb sa takéto vymazanie zabezpečuje bezodkladne bez nutnosti osobitnej žiadosti odberateľa cloudových služieb; takéto vymazanie sa netýka údajov, pri ktorých to podmienky podľa osobitného predpisu neumožňujú alebo pre ktoré je to v príslušnej dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb dohodnuté inak, pričom lehota pre úplné vymazanie údajov sa v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb nedohodne na dlhšie ako tri mesiace, a

d) bolo súčasťou dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb vyhlásenie poskytovateľa cloudových služieb o súlade s príslušnými štandardmi podľa tohto výnosu, a to v rozpise podľa jednotlivých štandardov.

§ 56

Vytváranie a rozvoj cloud computingu

Štandardom pre vytváranie a rozvoj cloud computingu v správe povinnej osoby je vytváranie a rozvoj architektúry cloud computingu podľa prílohy č. 7.

§ 57

Používanie cloudových služieb

(1) Štandardom pre používanie cloudových služieb je používanie

a) cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy iba z takého cloud computingu, ktorý preukázateľne dodržiava požiadavky štandardu pre správu cloud computingu, a to aj ak správa nie je zabezpečovaná povinnou osobou,

b) iba takej dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, ktorá je dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb podľa § 2 písm. z),

c) cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy, iba ak

1. má poskytovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo krajine s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu,11a)

2. má sprostredkovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo krajine s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu,11a) ak sa predpokladá alebo existuje zmluvný vzťah so sprostredkovateľom cloudových služieb,

3. sa spracúvanie a uloženie údajov uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie, zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore a krajín s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu11a) a

4. je pre takýto informačný systém verejnej správy vypracovaná a udržiavaná aktuálna klasifikácia údajov, ktoré obsahuje.

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu sa nevzťahuje na otvorené údaje.

Štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom

§ 57a

Prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom pre prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov je prijímanie a čítanie

a) priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1a (PDF/A-1a) a podľa technickej normy,11b)

b) externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte

1. textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1a (PDF/A-1a) a podľa technickej normy,11c)

2. textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,

3. grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,

c) elektronických dokumentov vo formáte jazyka pre prenos dátových prvkov podľa § 12 v štruktúre podľa prílohy č. 11 (ďalej len „kontajner XML údajov“), pričom ak nejde o vyplnené údaje elektronického formulára, zároveň

1. sa v tomto elektronickom dokumente používa znaková sada podľa § 13 písm. c),

2. schéma tohto elektronického dokumentu je vytvorená v súlade s § 13 písm. a),

3. transformácia tohto elektronického dokumentu je vytváraná v súlade s § 13 písm. d) a zabezpečuje vytvorenie podpisovej prezentácie vo formáte podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7,

d) iných formátov elektronických dokumentov ako uvedených v písmenách a) až c), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú,

e) formátov elektronických dokumentov podľa písmen a) až d) s obmedzeniami podľa osobitného predpisu,11d)

f) podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, iba ak tieto osoby podpísali rovnaký informačný obsah elektronického dokumentu,

g) podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, ak niektorá z týchto osôb podpísala iný informačný obsah tohto elektronického dokumentu ako ostatné osoby, ak sa o tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú.

§ 57b

Prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov

Štandardom pre prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov je prijímanie a čítanie

a) podpisového kontajneru vo formáte Associated Signature Containers (.asics, .scs, .asice, .sce) podľa technických noriem,11e) a to aj viacnásobne vnoreného, pričom ak ide o degradovaný Associated Signature Containers, tento je vo verzii podľa § 25 ods. 1 písm. a) prvého bodu,

b) iných formátov podpisových kontajnerov ako uvedených v písmene a), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú.

§ 57c

Vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom pre vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou je

a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov,3) alebo ak je podpísaním vykonaná autorizácia podľa osobitného predpisu,11f) používanie formátov podľa § 57a písm. a) až e) a § 57b písm. a),

b) používanie iných formátov ako uvedených v písmene a), napríklad ostatných formátov podľa § 19 až 24, ak sa na tom všetky strany príslušnej komunikácie dohodnú, s vedomím možných škôd a nezrovnalostí v ďalšom konaní vyplývajúcich z takého postupu,

c) spravidla nevytváranie viacnásobne vnorených podpisových kontajnerov.

§ 57d

Identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu, identifikovanie formátu podpisového kontajneru a identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu

(1) Štandardom pre identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. 12 prvého bodu.

(2) Štandardom pre identifikovanie formátu podpisového kontajneru sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. 12 druhého bodu.

(3) Štandardom pre identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor hašovacej funkcie použitej na výpočet digitálneho odtlačku a hodnota digitálneho odtlačku z podpísaného elektronického dokumentu podľa osobitného predpisu.11g)

§ 57e

Prostriedky týkajúce sa overovania a vytvárania zaručeného elektronického podpisu a zaručenej elektronickej pečate

Štandardom pre používanie prostriedkov týkajúcich sa overovania a vytvárania zaručeného elektronického podpisu a zaručenej elektronickej pečate je používanie certifikovaných prostriedkov podľa osobitného predpisu11h) pri overovaní platnosti alebo vytváraní zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate prostredníctvom informačného systému orgánu verejnej moci.

Štandardy pre základné číselníky

§ 57f

Základné číselníky

(1) Štandardom pre základné číselníky zverejňované alebo sprístupňované pre použitie inými informačnými systémami verejnej správy je

a) používanie dátovej štruktúry základného číselníka podľa prílohy č. 13,

b) vytváranie názvu základného číselníka tak, aby stručne a zrozumiteľne popisoval obsah tohto číselníka,

c) vytváranie položiek základného číselníka najmenej v slovenskej jazykovej verzii,

d) vytváranie jazykových verzií položky základného číselníka prostredníctvom príslušných dátových prvkov ako súčasti príslušnej položky základného číselníka,

e) poskytovanie jazykovej verzie, iba ak sú hodnoty dátového prvku „Názov položky“ všetkých položiek základného číselníka vyplnené v príslušnej jazykovej verzii,

f) vytváranie dátových prvkov položky základného číselníka typov „Lokalizovaný dátový prvok“ a „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ v jednom jazyku jedenkrát,

g) nevytváranie súčasne účinných dátových prvkov položky základného číselníka typov „Dátový prvok s históriou“ a „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“,

h) upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka typov „Dátový prvok s históriou“ alebo „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“, ktorá nadobudla účinnosť ukončením účinnosti príslušného pôvodného dátového prvku, ak existuje, a vznikom nového dátového prvku s upravenou alebo pridanou hodnotou a s účinnosťou nasledujúcou bezprostredne po ukončenej účinnosti pôvodného dátového prvku na úrovni sekúnd; ak ide o nový dátový prvok, ktorý položka dovtedy neupravovala alebo ktorý nemal hodnotu, účinnosť sa určuje na základe vlastného uváženia,

i) upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka iného typu ako uvedeného v písmene h) priamym prepísaním existujúcich hodnôt alebo pridaním nových hodnôt,

j) nemožnosť vymazania položky základného číselníka, ktorá nadobudla účinnosť, a to ani po jej ukončení,

k) vytváranie položky základného číselníka s obnovenou účinnosťou zmenou dátového prvku „Účinný od“ tejto položky postupom podľa písmena h); iné dátové prvky tejto položky sa vtedy neupravujú,

l) poskytovanie všetkých povinných dátových prvkov položky základného číselníka podľa prílohy č. 13 s vyplnenými hodnotami, a to pre všetky položky základného číselníka,

m) vytváranie identifikátorov položiek základného číselníka ako referencovateľných identifikátorov, a to podľa zoznamu referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom webového sídla ministerstva.

(2) Štruktúru základného číselníka podľa odseku 1 písm. a) je možné na vnútorné účely použitia iným informačným systémom verejnej správy v tomto informačnom systéme rozšíriť o nové atribúty alebo položky; takto upravený číselník sa označuje ako rozšírený číselník, pričom tento číselník nie je základným číselníkom.

(3) Základné číselníky sa v elektronických formulároch používajú spravidla so všetkými položkami, ktoré sú v období účinnosti príslušného elektronického formulára legislatívne uznateľné.

(4) Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov, ktorých hodnoty sú založené na základných číselníkoch, sa používa najmenej hodnota dátového prvku základného číselníka „kód položky“ alebo identifikátor položky základného číselníka.


Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

§ 58

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2010

Ustanovenia § 50 a prílohy č. 4 sa vzťahujú na projekty, ktoré sú súčasťou programu a ktorých prípravná fáza sa začne najskôr od 15. júla 2014.

§ 59

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2014

(1) Pri odosielaní alebo zverejňovaní textových súborov vrátane ich zverejňovania na webovom sídle sa pred 15. marcom 2015 postupuje podľa predpisu účinného do 14. marca 2014, pričom súbory zverejnené v tomto formáte pred 15. marcom 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

(2) Pri zverejňovaní grafických súborov vo formáte Shockwave Flash (.swf) vrátane ich zverejňovania na webovom sídle sa pred 15. marcom 2015 postupuje podľa predpisu účinného do 14. marca 2014, pričom súbory zverejnené v tomto formáte pred 15. marcom 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

§ 60

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2015

(1) Súbory obsahujúce tabuľky zverejnené podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

(2) Audio a video súbory zverejnené na webovom sídle podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

(3) Audio a video streaming zverejnený na webovom sídle podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

§ 60aa

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015

(1) Katalóg dátových prvkov podľa prílohy č. 2 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(2) Prílohu č. 3 bod 2.2.1 písm. f) v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(3) Prílohu č. 3 bod 2.6.8 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(4) Prílohu č. 3 bod 3.1.5 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(5) Prílohu č. 3 bod 7.5.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(6) Prílohu č. 3 bod 7.12.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

§ 60a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2015

Zverejňovanie, sprístupňovanie a používanie základných číselníkov pre iné informačné systémy verejnej správy sa do 15. októbra 2015 uskutočňuje v dátovej štruktúre základného číselníka aj podľa právnych predpisov účinných do 14. októbra 2014.

§ 61

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2016

(1) Pri používaní sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 4 (IP v4), sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) a sieťovej technológie Dual stack sa pred 15. marcom 2016 postupuje podľa predpisu účinného do 14. marca 2014.

(2) Súbory obsahujúce tabuľky vytvorené informačnými systémami verejnej správy pred 15. marcom 2016 je možné ponechať v pôvodnom formáte aj po 14. marci 2016.

§ 62

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

§ 63

Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2014 okrem § 19 písm. c), d), f) a g), § 21, písm h), § 22 písm. d) až g), § 23, § 24 písm. b) až f) a h), § 44, § 47 písm. e) a f), § 48, § 51 ods. 2, § 52, § 53, § 55 až 57, bodov 1.6, 3.1, 5.4, 7.3 a 9.4 prílohy č. 1 a prílohy č. 3 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. marca 2015 a okrem § 3, písm. a) a b), § 19 písm. h) a § 24 písm. g), ktoré nadobúdajú účinnosť 15. marca 2016.


v z. Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Štandardy prístupnosti webových stránok

Pravidlo 1. Poskytovanie ekvivalentných alternatív k zvukovému a vizuálnemu obsahu.

Poskytovanie obsahu, ktorý má používateľovi prezentovať tú istú funkciu alebo účel ako sluchovo alebo zrakovo vnímaný obsah.

1.1 Ku všetkým „netextovým” prvkom sa poskytuje textový ekvivalent. „Netextové“ prvky sú najmä obrázky, grafické náhrady textu vrátane symbolov, oblasti interaktívnej mapy, animácie ako animované GIF-súbory a podobne, aplety a programové objekty, ASCII obrázky, rámy (frames), skripty, obrázky používané ako list bullets, tabulátory, grafické tlačidlá, zvuky prehrávané so zásahom alebo bez zásahu používateľa, samostatné zvukové súbory, zvukové stopy videa a video.

1.1.1 V prvkoch ‹img›, ‹input› a ‹applet› sa používa atribút "alt“ alebo sa poskytuje textový ekvivalent pomocou obsahu prvkov ‹object› a ‹applet›.

1.1.2 Pre komplexný obsah ako grafy a podobne, kde "alt” text neposkytuje kompletný textový ekvivalent sa poskytuje doplňujúci popis, s použitím „longdesc” a podobne v prvkoch ‹img› alebo ‹frame›, odkaz v rámci prvku ‹object› alebo odkaz na popis.

1.1.3 Pre interaktívne mapy sa v prvku ‹area› používajú atribúty "alt“ aj "title“ alebo sa pri prvku ‹map› použijú prvky ‹a› a ďalší text ako obsah.

1.1.4 Ak obrázok neobsahuje žiadnu významovú informáciu a je použitý iba ako dekorácia, atribút "alt“ obsahuje prázdnu hodnotu. Ak však slúži na ovládanie webovej stránky a podobne, obsahuje zmysluplný obsah.

1.1.5 Ak je obrázok použitý na odlíšenie či webovú stránku ovláda človek, alebo počítač, používateľovi sú k dispozícii i také metódy, ktoré umožňujú toto odlíšenie uskutočniť napriek neschopnosti používateľa získať požadovanú grafickú informáciu z obrázka, napríklad zvukový výstup, doplňovanie bežného textu a podobne. Na odlíšenie človeka a počítača sa používa plne automatizovaný verejný Turingov test na rozlíšenie počítačov od ľudí, ktorým je metóda CAPTCHA a podobne.

1.1.6 Pri zmene dynamického obsahu sa zabezpečí aj aktualizácia ekvivalentov tohto obsahu.

1.2 Pre každú aktívnu oblasť interaktívnej mapy na strane servera sa poskytujú doplnkové textové odkazy.

1.2.1 Ak je použitie mapy nevyhnutné, nepoužívajú sa „server-side" mapy, ale najmä „client-side" mapy uvedené v bode 9.1.

1.2.2 Aktívne časti na strane servera sa rovnako ako v bode 1.1 vhodne označujú.

1.3 Ak dokáže agent používateľa automaticky čítať nahlas textový ekvivalent vizuálneho záznamu, poskytuje sa zvukový popis dôležitých informácií vizuálneho záznamu multimediálnej prezentácie.

Zvukový popis sa so zvukovou stopou synchronizuje v súlade s bodom 1.4.

1.3.1 Ak webová stránka poskytuje informácie prostredníctvom multimediálneho prvku, ktorým môže byť vizuálny alebo zvukový záznam, a tento nie je iba alternatívou k existujúcemu textovému obsahu, je doplnený titulkami v textovej forme alebo iným textovým zápisom.

1.4 Alternatívy ekvivalentné s multimediálnou prezentáciou ako titulky alebo zvukové popisy vizuálneho záznamu, založenou na čase, napríklad film alebo animácia, sa s ňou synchronizujú.

1.5 Ak agent používateľa interpretuje textové ekvivalenty pre odkazy interaktívnych máp na strane klienta, poskytujú sa ďalšie textové odkazy pre všetky aktívne oblasti interaktívnej mapy na strane klienta.

1.5.1 Používa sa v súlade s bodmi 1.2 a 9.1.

1.6 Predpisy, určujúce typ písma, obsahujú aj niektorý z generických fontov písma.

1.6.1 Definícia typu písma, ktorým je napríklad atribút "font-family“ v kaskádových štýloch CSS a podobne, obsahuje aj uvedenie generického fontu. V rámci výpočtu jednotlivých typov písma sa generický font uvádza na poslednom mieste.

1.6.2 Generickým fontom pre serifové (pätkové) písmo, ktorým je napríklad Times New Roman, je "serif“, pre bezserifové (bezpätkové) písmo, ktorými sú napríklad Arial alebo Verdana, je "sans-serif“ a pre neproporcionálne písmo, ktorým je napríklad Courier, je "monospace“.

Pravidlo 2. Nespoliehanie sa len na farbu.

Texty a grafika si zachovávajú zrozumiteľnosť, aj keď sa zobrazia bez použitia farby.

2.1 Zabezpečuje sa, aby boli všetky informácie prezentované pomocou farieb prístupné a zrozumiteľné aj bez farieb, a to z kontextu alebo pomocou zvýraznenia a podobne.

2.1.1 Všetky informácie na webovej stránke sú rovnako prístupné i pri zapnutí inej farebnej schémy operačného systému akú má štandardné nastavenie.

2.2 Zabezpečuje sa, aby farebné kombinácie pozadia a popredia poskytovali dostatočný kontrast.

2.2.1 Kombinácie farby popredia (písma a podobne) a farby alebo vzoru pozadia majú dostatočný vzájomný kontrast a na pozadí sa nevyskytuje vzorka, ktorá znižuje čitateľnosť.

Pravidlo 3. Používanie zvýrazňovania a štýlov a ich správne používanie.

Dokumenty sa zvýrazňujú pomocou vhodných štrukturálnych prvkov. Prezentácia sa ovláda najmä pomocou štýlov, ako pomocou prezentačných prvkov a atribútov.

3.1 Na prezentovanie informácií sa namiesto obrázkov uprednostňuje vhodný značkovací skript, ak existuje.

3.1.1 Na zvýraznenie matematických rovníc sa používa MathML.

3.1.2 Na formátovanie a rozloženie textu sa používajú štýly (style sheets), napríklad kaskádové štýly (CSS).

3.1.3 Je nevhodné používať obrázky ako náhrady textu, okrem prípadov, okrem prípadov, ak súvisia s dekoratívnym dizajnom alebo ak nie sú textom plne nahraditeľné, napríklad schémy a grafy; používa sa text a štýly.

3.2 Dokumenty sa vytvárajú v súlade s oficiálnou formálnou úpravou a syntaxom príslušného kódu. Kód webových stránok zodpovedá niektorej zverejnenej finálnej špecifikácii jazyka HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) a neobsahuje syntaktické chyby, ktoré je technický prevádzkovateľ alebo správca obsahu schopný odstrániť.

3.2.1 Popis typu dokumentu webovej stránky sa zahrnie do úvodu dokumentu alebo inej časti, ktorý sa vzťahuje na uverejnené definície typov dokumentov, napríklad striktný HTML 4.01 Strict DTD, HTML 4.01 Transitional, XHTML 1.0 Strict.

3.2.2 Validáciu s konkrétnymi špecifikáciami je vhodné uviesť na vstupnej webovej stránke aj vizuálne, pomocou na to určených symbolov, ktoré sa dajú získať po ukončení validácie na adrese http://validator.w3.org/ alebo na inej adrese.

3.2.3 Na generovanie webových stránok sa nepoužívajú informačné systémy, ktoré nezabezpečujú generovanie validného kódu webových stránok.

3.3 Na riadenie vizuálneho rozloženia obsahu a prezentácie sa používajú štýly.

3.3.1 Na riadenie štýlov písma sa v HTML namiesto prvku ‹font› používajú možnosti fontu v CSS.

3.4 Pri uvádzaní hodnôt atribútov v značkovacom jazyku alebo vo vlastnostiach štýlov sa namiesto absolútnych jednotiek používajú relatívne jednotky. Veľkosť textu je možné zväčšovať a zmenšovať prostredníctvom štandardných funkcií prehliadača.

3.4.1 Veľkosť písma sa na webových stránkach definuje len pomocou kľúčových slov CSS, ktorými sú xx-small, x-small, small, medium, large, x-large a xx-large alebo pomocou percent, hodnôt smaller, larger a jednotiek em a ex. Toto sa týka aj tabuliek.

3.4.2 Veľkosť písma sa nedefinuje prostredníctvom jednotiek pt, pc, in, cm, mm a px.

3.4.3 Umožňuje sa zväčšenie veľkosti textu do hodnoty 200% bez straty obsahu alebo funkcionality, a to bez použitia asistenčných technológií; to sa nevzťahuje na titulky alebo text vo forme obrázku.

3.5 Na vyjadrenie štruktúry dokumentu sa používajú prvky hlavičky a používajú sa vhodne podľa ich špecifikácie.

3.5.1 Nadpisy sa definujú pomocou značiek ‹h1›, ‹h2› ... ‹h6›. Nie je vhodné definovanie nadpisov pomocou značky ‹font› alebo definovaním vlastnej triedy pre danú úroveň nadpisu. Pri použití značiek pre nadpisy sa dbá aj na správnu hierarchiu nadpisov.

3.5.2 Sémantické značky ‹h1›, ‹h2› ... ‹h6› sa v zdrojovom kóde nepoužívajú pre obsah, ktorý nezodpovedá ich významu. Znamená to, že prvky, ktoré netvoria nadpisy, sa takto neoznačujú.

3.6 Zoznamy a ich jednotlivé položky sa označujú správne.

3.6.1 V HTML sa na vyznačenie jednotlivých položiek zoznamu pri nečíslovanom zozname ‹li› používa značka ‹ul›, pri číslovanom zozname značka ‹ol›, a ak má zoznam definičný význam, značka ‹dl›.

3.6.2 Text, ktorý je vo svojej podstate zoznamom, sa označí ako zoznam.

3.6.3 Prvky, ktoré netvoria zoznamy, sa v zdrojovom kóde takto neoznačujú.

3.7 Citácie sa zvýrazňujú. Úvodzovky a ďalšie označenia určené na zvýraznenie citácie sa nepoužívajú na formátovací efekt, akým je odsadenie a podobne.

3.7.1 V HTML sa na zvýraznenie krátkych a dlhších citácií používajú prvky ‹q› a ‹blockquote›.

Pravidlo 4. Objasňovanie použitia pôvodného jazyka.

Označenie pôvodného jazyka prípadne jeho zmien uľahčuje výslovnosť alebo interpretáciu skratiek, či cudzieho textu najmä pre pomocné technológie. Zároveň však zjednodušuje vyhľadávanie a identifikáciu dokumentov v požadovanom jazyku pomocou automatov a zlepšuje čitateľnosť obsahu pre všetkých používateľov.

4.1 Zmeny pôvodného jazyka textu sa v dokumente a vo všetkých textových ekvivalentoch, ako sú titulky a podobne, zreteľne označujú.

4.1.1 V HTML sa používa atribút “lang”.

4.1.2 V XML sa používa atribút “xml:lang”.

4.2 Celý význam každej skratky sa uvádza na mieste jej prvého použitia.

Vysvetlenie:

Uvedenie celého významu skratiek v tele dokumentu napomáha použiteľnosti dokumentu a zabraňuje nemožnosti správne interpretovať skratky pomocnými technológiami.

4.2.1 V HTML sa v prvkoch ‹abbr› a ‹acronym› používa atribút “title”.

4.3 Identifikuje sa pôvodný primárny jazyk webovej stránky. V zdrojovom kóde sa definuje hlavný jazyk obsahu webovej stránky.

4.3.1 V jazyku HTML sa v prvku ‹html› používa atribút “lang”.

4.3.2 V XML sa používa atribút “xml:lang”.

4.3.3 Systémy sa nastavia tak, aby sa využila výhoda výmenného mechanizmu obsahu HTTP (internetová špecifikácia RFC2616, článok 14.12) a klienti mohli automaticky získať dokumenty v preferovanom jazyku.

4.4 V metadátach sa uvádza použitá znaková sada.

4.4.1 V HTML sa v prvku ‹head› používa atribút "content-type“.

4.4.2 V XML sa používa atribút "encoding“.

Pravidlo 5. Tvorenie tabuliek, ktoré sa ľahko transformujú.

Preverí sa, že tabuľky sú dostatočne zvýraznené za účelom ich transformácie pomocou prístupných prehliadačov alebo iných agentov používateľa.

5.1 V dátových tabuľkách sa identifikujú hlavičky riadkov a stĺpcov. Obsahy buniek sa štrukturálne zhodujú s významom.

5.1.1 V HTML sa na identifikovanie dátových buniek používa prvok ‹td› a na identifikovanie hlavičiek prvok ‹th›. Na rýchlejšiu identifikáciu tabuliek na webovej stránke je možné využiť accessibility toolbary.

5.1.2 Všetky tabuľky dávajú zmysel pri čítaní zľava doprava.

5.1.3 Obsah, ktorý významovo patrí do jednej bunky, sa nachádza iba v jednej bunke. Ak významovo patrí do viacerých buniek, nachádza sa vo viacerých bunkách.

5.2 Pre dátové tabuľky, ktoré majú dve alebo viac logických úrovní hlavičiek riadkov alebo stĺpcov, sa používa zvýraznenie vzťahov medzi dátovými bunkami a bunkami hlavičky.

5.2.1 V HTML sa k zoskupeniu hlavičiek riadkov používajú prvky ‹thead›, ‹tfoot› a ‹tbody› a k zoskupeniu hlavičiek stĺpcov prvky ‹col› a ‹colgroup›.

5.2.2 K popisu komplexnejších vzťahov medzi dátami sa používajú atribúty "axis", "scope" a "headers".

5.3 Tabuľka sa nepoužíva na vytvorenie vizuálneho rozloženia obsahu, ak nedáva zmysel v linearizovanej podobe. Ak tabuľka nedáva zmysel a nie je možné sa jej vyhnúť, poskytuje sa alternatívny ekvivalent, ktorým môže byť aj linearizovaná verzia.

5.3.1 Ak agent používateľa podporuje nastavenie pomocou štýlov, tabuľky sa na vizuálne rozloženie nepoužívajú.

5.4 Ak je tabuľka použitá iba na vizuálne rozloženie obsahu, nepoužívajú sa žiadne štrukturálne označenia za účelom vizuálneho formátovania.

5.4.1 V HTML sa prvok ‹th› nepoužíva na to, aby bol obsah bunky zobrazený centrovane a napísaný tučným písmom a podobne.

5.4.2 Nedefinujú sa zbytočne prvky na označenie hlavičky, päty a podobne, v HTML sú to napríklad prvky ‹tfoot› a ‹caption›.

5.5 Vo všetkých tabuľkách sa uvádzajú zhrnutia.

5.5.1 V HTML sa v prvku ‹table› používa atribút "summary“.

5.6 Menovkám hlavičiek sa uvádzajú skratky.

5.6.1 V HTML sa v prvku ‹th› používa atribút “abbr”.

Pravidlo 6. Zabezpečenie, aby sa webové stránky využívajúce nové technológie ľahko transformovali.

Zabezpečenie, aby boli webové stránky prístupné aj ak nie sú novšie technológie podporované alebo sú vypnuté.

6.1 Webové stránky sa organizujú tak, aby mohli byť čítané aj bez použitia štýlov.

6.1.1 Dokument v HTML je možné prečítať aj ak je interpretovaný bez asociovaného štýlu.

6.1.2 Obsah je logicky zorganizovaný tak, aby bola jeho interpretácia zmysluplná aj keď budú štýly vypnuté alebo nebudú podporované.

6.2 Aktívne prvky, ktorými sú skripty, aplety a iné programové objekty sa poskytujú prístupne alebo sa zabezpečuje, aby boli webové stránky použiteľné, aj keď sú aktívne prvky vypnuté alebo nie sú podporované. Ak to nie je možné, poskytujú sa ekvivalentné informácie na alternatívnej prístupnej webovej stránke.

6.2.1 Skripty na webovej stránke sa poskytujú v súlade s platnými technikami pre prístupné použitie Javaskriptu podľa prílohy č. 10.

6.2.2 Ak nie je možné vzhľadom na povahu poskytovaného obsahu, napríklad pri interaktívnych mapách, vytvoriť webovú stránku použiteľnú bez skriptov, použije sa prvok s ekvivalentným textovým popisom alebo sa použije skript na strane servera namiesto skriptu na strane klienta, prípadne sa poskytne alternatívna prístupná webová stránka podľa bodu 11.4. Ak nie je možné z povahy poskytovaného obsahu vytvoriť úplný ekvivalentný textový popis, poskytuje sa prístupne čo najväčší rozsah poskytovaného obsahu, pričom na začiatku obsahu webovej stránky sa poskytuje textové oznámenie, napríklad v znení „Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.“. Dôvodom na tento postup nie je ozdobné grafické spracovanie a animácie textu, ovládacích prvkov a podobne.“.

6.2.3 V HTML 5 sa aktívne prvky dopĺňajú o opatrenia, ktoré sú v súlade so špecifikáciou WAI-ARIA 1.0.

6.3 Zabezpečuje sa, aby boli obslužné programy skriptov a apletov nezávislé na vstupných zariadeniach.

6.4 Zabezpečuje sa prístupnosť dynamického obsahu, prípadne sa poskytuje alternatívna prezentácia alebo webová stránka.

6.4.1 V HTML sa napríklad na konci každého súboru rámov (frameset) použije prvok ‹noframes›. Skripty na strane servera môžu byť pri niektorých aplikáciách prístupnejšie ako skripty na strane klienta.

Pravidlo 7. Zabezpečenie riadenia zmien časovo citlivého obsahu používateľom.

Zabezpečenie toho, aby mohli byť pohyblivé, blikajúce, rolujúce, či samoobnovovacie objekty alebo webové stránky zastavené alebo vypnuté.

7.1 Ak agent používateľa neumožňuje používateľovi kontrolu nastavení kmitania, vyhýba sa použitiu kmitania.

7.1.1 Prvky ‹blink› a ‹marquee› nie sú definované v žiadnej W3C HTML špecifikácii, a preto sa nepoužívajú.

7.1.2 Prípadné použitie animácie alebo dynamicky sa meniacich prvkov sa trvale mení najviac s frekvenciou 1 Hz. To znamená, že jedna fáza dynamicky sa meniaceho obsahu sa zobrazuje aspoň 1 sekundu.

7.2 Ak používateľom ich agent neumožňuje kontrolu blikania obsahu, zabráni sa tomu, aby obsah webovej stránky blikal. Prezentácia sa mení v pravidelných intervaloch, vypína sa, zapína sa a podobne.

7.3 Ak agent používateľa neumožňuje používateľom „zamraziť” multimediálny obsah, na webových stránkach sa vyhýba „pohybu” akými sú flashové animácie, automaticky prehrávaný zvuk a podobne.

7.3.1 Ak webová stránka obsahuje pohyblivý obsah, poskytuje sa v rámci skriptu alebo apletu mechanizmus, ktorý umožní používateľom „zamraziť” pohyb a aktualizácie.

7.3.2 Vytvorenie pohyblivých prvkov na webovej stránke pomocou použitia štýlov so skriptovaním umožňuje používateľom ľahšie vypnúť, či zrušiť tento efekt.

7.3.3 Animácie sa nepoužívajú pri texte, ktorý slúži na zobrazenie dôležitých informácií.

7.3.4 Ak sa audio na webovej stránke prehráva dlhšie ako 3 sekundy, je k dispozícii prístupný a nezávislý mechanizmus, ktorý umožní audio dočasne alebo úplne zastaviť.

7.4 Ak agent používateľa neposkytuje možnosť zastaviť obnovovanie, nie je vhodné vytvárať webové stránky, ktoré sa pravidelne sami obnovujú. Obsah sa mení len vtedy, ak používateľ aktivuje nejaký prvok.

7.4.1 V HTML nie je vhodné vytvárať webové stránky tak, aby sa samé obnovovali pomocou metadátového prvku "HTTP-EQUIV=refresh", ak agent používateľa neumožňuje používateľom tento prvok vypnúť.

7.4.2 Pri pohybe na webovej stránke nemá pri bežnom nastavení nastať zmena určitej časti webovej stránky.

7.5 Ak agent používateľa neposkytuje možnosť zastaviť automatické presmerovanie, nepoužíva sa nastavenie na automatické presmerovanie webovej stránky. Na vykonávanie presmerovania sa konfiguruje server.

Pravidlo 8. Zabezpečenie priamej prístupnosti vsadených rozhraní používateľa.

Zabezpečenie toho, aby používateľské rozhrania spĺňali princípy dizajnu prístupnosti - prístup k funkčnosti nezávislý od zariadenia, použiteľnosť klávesnice, hlasový výstup a podobne.

8.1 Programové prvky ako sú skripty a aplety sa robia priamo prístupné alebo kompatibilné s pomocnými technológiami. Nie je vhodné, aby obsah ani kód webovej stránky predpokladal prípadne vyžadoval konkrétny spôsob použitia, ani konkrétne vstupné alebo výstupné zariadenie. Ak to nie je možné, poskytuje sa prístupné alternatívne riešenie.

8.1.1 Kód ani obsah webovej stránky nepredpokladá alebo nevyžaduje, aby mal používateľ konkrétny operačný systém, konkrétny prehliadač, aktívny zvukový výstup a podobne.

8.1.2 Kód ani obsah nepredpokladá, že určité tlačidlá klávesnice alebo myši existujú a majú priradenú určitú funkciu ako napríklad F5 na obnovenie webovej stránky, F1 na nápovedu a podobne.

8.2 Poskytuje sa jednotný a jednoznačný mechanizmus ovládania z klávesnice.

8.2.1 Všetky funkcie obsahu ako aj všetky položky a aktívne prvky na webovej stránke je možné obsluhovať a riadiť prostredníctvom klávesnice.

8.2.2 Ak je presun na určitý prvok vykonateľný prostredníctvom klávesnice, je vykonateľný aj presun z daného prvku. Ak sú k tomuto presunu potrebné iné klávesy ako tabulátor s nezmenenou funkciou, šípky a podobne, je používateľ poučený o spôsobe presunu aktívneho zamerania mimo daného prvku.

8.3 Poskytuje sa viditeľné zameranie kurzora.

8.3.1 Pre každé používateľské rozhranie ovládané z klávesnice sa poskytuje viditeľné zameranie kurzora, a to najmä pre identifikáciu aktívneho zamerania navigačných prvkov.

Pravidlo 9. Dizajnovanie nezávisle od zariadení.

Používanie vlastností, ktoré povoľujú aktiváciu prvkov webovej stránky pre čo možno najväčšie množstvo vstupných zariadení. Znamená to, že používateľ môže komunikovať so svojim agentom alebo dokumentom pomocou rôznych zariadení ako myš, klávesnica, hlas a podobne. Textové ekvivalenty k obrázkom umožňujú interakciu bez použitia zariadenia na ukazovanie (myš) a zároveň webové stránky, ktoré povoľujú interakciu pomocou klávesnice umožňujú prístupnosť aj cez hlasové ovládanie alebo pomocou príkazového rozhrania.

9.1 Namiesto interaktívnych máp na strane servera sa poskytujú interaktívne mapy na strane klienta, s výnimkou prípadov, kde sa oblasti nedajú definovať pomocou dostupného geometrického tvaru.

9.2 Zabezpečí sa, aby každý prvok, ktorý má svoje vlastné rozhranie, mohol byť použitý spôsobom nezávislým na zariadení.

9.3 Pri skriptoch sa uprednostňuje špecifikácia logických správcov udalostí pred správcami udalostí závislých od zariadení.

9.4 Vytvára sa logické príkazové navádzanie pomocou odkazov, ovládačov formátu a objektov.

9.4.1 V HTML sa logické zoradenie špecifikuje pomocou atribútu "tabindex" alebo sa zabezpečí logický dizajn webovej stránky, ktorý zachováva hierarchickú postupnosť obsahu a prechádzania jednotlivých prvkov.

9.5 K dôležitým odkazom vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v interaktívnych mapách na strane klienta, k ovládačom formátu a k skupinám ovládačov formátov sa poskytujú klávesové skratky.

9.5.1 V HTML sa skratky špecifikujú pomocou atribútu “accesskey" a podobne.

9.5.2 Klávesové skratky sa nedefinujú pre každý odkaz, definujú sa len pre tie najdôležitejšie odkazy, inak si ich používatelia nezapamätajú.

9.5.3 Pri definovaní klávesových skratiek sa vyhýba kolíziám s preddefinovanými klávesovými skratkami operačného systému alebo aplikácie. Takýmto je napríklad „D“, ktoré v Internet Exploreri v kombinácii ALT+D znamená vstup pre riadok Adresa.

Pravidlo 10. Používanie “dočasného” riešenia.

Používanie dočasných riešení prístupnosti tak, aby mohli technológie a staršie prehliadače fungovať správne.

10.1 Ak agent používateľa nedovoľuje používateľovi vypnúť vytváranie podradených okien, nepoužíva sa zjavovanie „pop-up”, či iných podobných okien a aktuálne otvorené okno sa nevymieňa bez toho, aby bol používateľ o tom informovaný.

10.1.1 V HTML je potrebné vyhnúť sa použitiu rámu a podobných funkcií, ktorých cieľom je otvorenie nového okna.

10.1.2 Textový popis odkazu je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno.

10.2 Ak agent používateľa nepodporuje jasné, explicitné priradenie menoviek a prvkov formuláru, pre všetky prvky formuláru s implicitne, priamo priradenými menovkami sa zabezpečí, aby bola každá menovka správne umiestnená.

Menovka predchádza priamo svojmu prvku v rovnakom riadku, čo umožňuje použitie viac ako jedného prvku a menovky na riadok alebo sa nachádza v predchádzajúcom riadku, čo umožňuje použitie iba jednej menovky a jedného prvku na riadok.

10.2.1 Prvkami formuláru sú editovateľné políčka, začiarkavacie políčka, prepínače, rozbaľovacie zoznamy alebo tlačidlá a podobne.

10.3 Medzi susediace odkazy sa uvádzajú vytlačiteľné znaky, ktoré nemajú charakter odkazu, ohraničené medzerami.

10.3.1 V HTML sa medzi prvkami ‹a› používajú bežné spojovacie slová alebo znaky abecedy a podobne.

Pravidlo 11. Používanie technológií a smerníc W3C.

Vhodné používanie W3C technológií a dodržiavanie smerníc prístupnosti je dôležitým základom prístupnosti. Tam, kde nie je možné použiť technológiu W3C alebo jej použitie môže mať za následok netransformovateľný materiál, poskytuje sa alternatívna verzia príslušného obsahu.

11.1 Ak sú dostupné a vhodné na určitú úlohu, používajú sa W3C technológie a používajú sa ich čo možno najnovšie verzie.

11.2 Neschválené alebo zrušené vlastnosti W3C technológií sa nepoužívajú.

11.2.1 V HTML sa nepoužíva neschválený prvok ‹font›. Namiesto toho sa používajú štýly, ako napríklad fontové vlastnosti CSS.

11.3 Informácie sa poskytujú tak, aby používatelia mohli prijímať dokumenty podľa ich vlastných preferencií akými sú napríklad jazyk a typ obsahu.

11.3.1 Tam, kde je to možné, sa používa výmenný mechanizmus obsahu.

11.4 Ak nie je možné vytvoriť webovú stránku, ktorá je prístupná podľa týchto pravidiel, poskytuje sa odkaz na alternatívnu webovú stránku, ktorá je prístupná, má ekvivalentné informácie alebo funkčnosť a je aktualizovaná tak často ako pôvodná neprístupná webová stránka. To isté platí pre webové sídlo.

11.4.1 Poskytnutie webovej stránky alebo webového sídla iba v jednoduchej textovej podobe a podobne.

11.4.2 Odkaz na alternatívnu webovú stránku sa sprístupňuje z každej pôvodnej neprístupnej webovej stránky a je viditeľne odlíšený od ostatného obsahu.

11.5 Server alebo aplikácia vytvárajúca webovú stránku automatizovane rozoznáva použitý webový prehliadač používateľa a prispôsobuje tomu webovú stránku.

Pravidlo 12. Poskytovanie kontextových a orientačných informácií.

Poskytnutie kontextových a orientačných informácií tak, aby pomohli používateľom pochopiť komplexné webové stránky a jej prvky.

12.1 Na umožnenie identifikácie rámov a ľahšej navigácie sa pre každý rám používa nadpis.

12.1.1 Pre každý rám sa vhodne a zrozumiteľne zvolí názov, a to pomocou atribútu "name“, a jeho popisný titulok, a to pomocou atribútu "title“. Popis vystihuje účel rámu a jeho vzťah k ďalšiemu rámu, prípadne ďalším rámom.

12.2 Ak to nie je zrejmé z nadpisov jednotlivých rámov, uvádza sa účel rámov a ich vzájomných vzťahov.

12.2.1 V HTML sa používa atribút “longdesc”, prvok ‹noframes› alebo odkaz na popis. Prvok ‹noframes› je možné pre ostatných používateľov skryť pomocou kaskádových štýlov.

12.3 Tam, kde je to prirodzené a vhodné, sa veľké bloky informácií rozdeľujú do viacerých, lepšie ovládateľných skupín.

12.3.1 V HTML sa používa ‹optgroup› na zlúčenie prvkov ‹option› v rámci prvku ‹select›. Ovládače formátu sa zoskupujú pomocou prvkov ‹fieldset› a ‹legend›. Tam, kde je to vhodné, sa používajú vnorené zoznamy a na štruktúrovanie dokumentov sa používajú hlavičky a podobne.

12.4 Menovky sa jasne spájajú s ovládačmi. Každý formulárový prvok má priradený výstižný názov.

12.4.1 Prvkami formuláru sú editovateľné políčka, začiarkavacie políčka, prepínače, rozbaľovacie zoznamy alebo tlačidlá a podobne.

12.4.2 Za účelom, aby každý používateľ vedel, čo má v danom prvku vyplniť alebo zvoliť, má každý použitý prvok svoj popis, v ktorom je jednoznačne uvedené, ako má používateľ s prvkom zaobchádzať.

12.4.3 Pri definovaní jednotlivých prvkov formulára je ich popisný text zrozumiteľný a jednoznačne priradený, zviazaný pomocou prvku ‹label› a atribútov "for“ pre prvok ‹label› a "id“ pre formulárový prvok.

12.4.4 Vizuálne umiestnenie popisného textu vedľa prvku formulára nie je dostačujúce.

12.5 Pri manuálnom vypĺňaní formulárových prvkov sa overuje správnosť obsahu.

12.5.1 Ak je pri zadávaní textu alebo iného obsahu do príslušného vypĺňateľného prvku automaticky zistená chyba, chybná položka sa zreteľne označí a chyba je používateľovi popísaná vo forme textu.

Pravidlo 13. Poskytovanie prehľadného mechanizmu navigácie.

Poskytnutie prehľadného a úplného mechanizmu navigácie (orientačné informácie, navigačné panely, mapa webového sídla a podobne) je zamerané najmä na zvýšenie pravdepodobnosti, že každý na danom webovom sídle nájde to, čo tam hľadal.

13.1 Cieľ každého odkazu sa jasne identifikuje. Označenie každého odkazu výstižne popisuje jeho cieľ nezávisle na okolitom kontexte. Odkazy sú jasne odlíšené od ostatného textu.

13.1.1 Text odkazu je dostatočne zmysluplný a to tak, aby dával zmysel aj pri čítaní odkazu mimo kontext, či už samostatne alebo ako časť skupiny odkazov. Pre odkazy v plynulom texte postačuje zmysluplnosť z kontextu použitia v danom texte. Text odkazu je stručný a výstižný.

13.1.2 V HTML sa píšu významovo výstižné informácie, napríklad "Informácia o verzii 4.3” a nie "kliknite sem”. Pri odkaze s prázdnym textom sa cieľ odkazu bližšie špecifikuje pomocou informatívneho titulku odkazu, v HTML napríklad pomocou atribútu "title”.

13.1.3 Označením odkazu sa rozumie kombinácia samotného textu odkazu, napríklad textu umiestneného medzi párové prvky ‹a› a atribútu "title“ týchto prvkov.

13.1.4 Na odlíšenie textu odkazu sa nepoužíva iba farba, ale aj napríklad podčiarknutie alebo iné zvýraznenie, a to najmä, ak je súčasťou ďalšieho textu.

13.1.5 Účel každého odkazu je určiteľný iba z textového označenia alebo z textových označení v kombinácii s jeho programovo určeným kontextom. Výnimku tvorí prípad, kedy je účel odkazu nejednoznačný pre všetkých používateľov.

13.2 Poskytujú sa metadáta, pomocou ktorých sa webovým sídlam a ich jednotlivým webovým stránkam pridávajú významové (sémantické) informácie.

13.2.1 Na identifikáciu autora dokumentu, typu obsahu a podobne sa používa RDF.

13.2.2 Niektorí HTML agenti používateľa dokážu vytvoriť navigačné nástroje zo vzťahov dokumentu popísaných pomocou prvku ‹link› a atribútov „rel” alebo „rev”, a to napríklad rel=„next", rel=„previous", rel=„index".

13.3 Poskytujú sa informácie o celkovom rozložení webovej stránky. Pri popisovaní rozloženia webovej stránky sa zvýrazňujú a vysvetľujú dostupné funkcie prístupnosti. Navigačné a obsahové informácie sú zreteľne oddelené.

13.3.1 Ak webové sídlo obsahuje viac ako 50 uverejnených informačných webových stránok, poskytuje sa mapa webového sídla alebo jej ekvivalent.

13.3.2 Mapa webového sídla alebo jej ekvivalent je dostupná z každej webovej stránky webového sídla.

13.3.3 Webová stránka alebo webové sídlo sa vytvára tak, aby bol používateľ schopný rozpoznať, ktoré informácie slúžia k navigácii a ktoré patria k obsahu. Navigačné informácie, ako napríklad odkazy na iné webové stránky, sa správne umiestňujú v samostatnom oddelenom bloku. Odkazy v plynulom texte sa viditeľne odlišujú od ostatného textu; ich oddelenie od plynulého textu sa vyžaduje.

13.4 Navigačné mechanizmy sú zrozumiteľné a používajú sa konzistentným spôsobom. Rovnako označené odkazy majú rovnaký cieľ.

13.4.1 Navigácia je vytvorená jednoduchým a intuitívnym spôsobom, navigačné odkazy nie sú príliš dlhé.

13.4.2 Pri výskyte viacerých navigačných informácií, ako napríklad dva druhy navigácie na dvoch miestach, má toto rozdelenie opodstatnenie a jasný význam.

13.5 Na zvýraznenie a sprístupnenie navigačného mechanizmu sa poskytujú navigačné panely.

13.6 Príbuzné odkazy sa spájajú do skupín a tieto skupiny sa pre agentov používateľa identifikujú. Ak to agenti používateľa umožňujú, uvedie sa aj spôsob, akým sa dá daná skupina preskočiť. Bloky obsahu, ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach, je možné preskočiť.

13.6.1 V úvode každej webovej stránky sa v prípade rozsiahlejšej webovej prezentácie alebo dlhého obsahu uvádza odkaz (prípadne odkazy s viacerými alternatívami prechodu), ktorý umožňuje preskočiť odkazy a bloky obsahu, a to pomocou hlavnej navigácie, menu a podobne. Rovnaký postup sa používa aj pre opakujúce sa obsahy na viacerých webových stránkach. Ide predovšetkým o odkazy ako „prejsť na obsah“, „preskočiť navigáciu“, „skočiť na podmenu“ a podobne. V HTML sa v prvku ‹a› používa atribút „id” a podobne.

13.6.2 Uvedené odkazy môže tvorca webových stránok ukryť pred bežným vizuálnym zobrazovaním prostredníctvom kaskádových štýlov (CSS) a podobne. Na skrývanie týchto odkazov sa však nepoužíva predpis „display:none“ a „visibility:hidden“, ak majú byť odkazy interpretovateľné pomocnými technológiami.

13.7 Ak sú prítomné funkcie vyhľadávania, pre rôzne úrovne zručnosti a pre rôzne záujmy sa umožňujú rôzne druhy vyhľadávaní.

13.7.1 Používa sa nielen jednoduché vyhľadávanie, ale aj možnosti nastavenia podrobnejšieho vyhľadávania podľa zadaných kritérií alebo filtrov.

13.8 Na začiatku odsekov, kapitol, strán, zoznamov, samotnej webovej stránky a podobne sa umiestňujú zrozumiteľné informácie o kontexte obsahu.

13.9 Poskytujú sa informácie o súvisiacich dokumentoch.

13.9.1 Súvisiacimi dokumentmi sa rozumejú vnorené externé dokumenty ako CSS a podobne alebo dokumenty s rovnakým obsahom, ktorý je rozdelený na viac webových stránok, obvykle niekoľko webových stránok aktualít a podobne.

13.9.2 Súvisiace dokumenty sa v HTML špecifikujú pomocou prvku ‹link› a atribútov „rel” a „rev” a podobne alebo sa poskytuje kolekcia všetkých dokumentov pomocou formátov pre kompresiu súborov typu ZIP, TAR a GZIP za účelom umožnenia čítania off-line.

13.9.3 Pri formátoch pre kompresiu súborov sa poskytuje informácia o ich obsahu.

13.10 Poskytujú sa prostriedky, umožňujúce preskočenie viacriadkových ASCII obrázkov. ASCII obrázky, skratky a špecifické symbolické skratky sa sprístupňujú aj zrakovo postihnutým.

13.10.1 V HTML sa pre nevýznamné ASCII obrázky používa najmä preskočenie ako v bode 13.6 alebo sa poskytne náhrada pomocou prvku ‹acronym› alebo ‹abbr› s atribútmi „title“ a podobne.

13.10.2 Pri komplexnom ASCII umení sa preveruje adekvátnosť textového ekvivalentu.

13.11

a) Používateľ je vopred upozornený na odkaz, ktorý smeruje na obsah iného typu ako je webová stránka. Takýto odkaz je doplnený informáciou o type a veľkosti cieľového súboru.

13.11.1 V HTML sa najmä pomocou atribútu „title“ prvku ‹a› alebo v bezprostrednej blízkosti prvku ‹a› v obsahu príslušnej webovej stránky uvádza informácia o type cieľového súboru (PDF, RTF a podobne) a o jeho veľkosti.

b) Ak je obsahom komprimovaný súbor, používateľ je informovaný o zozname súborov v jeho obsahu, ich type a veľkosti.

13.11.2 Informácia v HTML je poskytovaná prostredníctvom atribútu „longdesc“ alebo vecného popisu v obsahu príslušnej webovej stránky.

c) Na webovej stránke je poskytnutá informácia o tom, ktorý softvér je možné použiť na otvorenie alebo použitie cieľového súboru. Ak ide o súbor v jazyku XML, poskytuje sa aj informácia o konkrétnej verzii a použitej špecifikácii.

13.12 Obsah ani kód webovej stránky nepredpokladá, že používateľ navštívil inú webovú stránku.

13.12.1 Každá webová stránka funguje samostatne. V obsahu sa nevyskytuje kontext v zmysle „Ako ste videli na predchádzajúcej stránke“ alebo „Vyplňte číslo, ktoré ste si prečítali na titulnej stránke“.

13.13 Webová stránka poskytuje informáciu o svojej pozícii v hierarchii webového sídla.

13.13.1 Ak webové sídlo obsahuje viac ako dve vnorenia v hierarchii, čo znamená, že najmenej jedna kategória má aspoň jednu podkategóriu, každá webová stránka obsahuje odkaz na vyššiu úroveň v hierarchii webového sídla a odkaz na úvodnú webovú stránku.

13.13.2 Webová stránka poskytuje informáciu o svojej pozícii v hierarchii webového sídla v rozsahu úplnej hierarchickej cesty.

13.14 Webová stránka vo všeobecnosti nemanipuluje používateľským prostredím bez priameho príkazu používateľa.

13.14.1 Vnútro samotného obsahu webovej stránky sa považuje za používateľské prostredie.

13.14.2 Webová stránka neotvára bez príkazu nové okná, nemení svoju veľkosť a pozíciu okien, žiadnym spôsobom nemení ovládacie prvky prehliadača, nezakazuje alebo neobmedzuje posúvače (scrollbar), a to ani v rámoch, neobmedzuje použitie kontextových ponúk, histórie, navigačných tlačidiel ako Späť/Dopredu, nemení obsah obľúbených položiek, nenastavuje sa ako domovská webová stránka a podobne.

13.14.3 Používateľ má vždy možnosť zobrazený obsah posúvať podľa potreby a dostať sa tak k časti obsahu, ktorá mu je skrytá.

13.14.4 Zmena nastavenia určitej položky v používateľskom rozhraní nevyvoláva automatickú zmenu kontextu webovej stránky bez upozornenia používateľa.

13.14.5 Zmena aktívneho zamerania kurzora nespôsobuje zmenu kontextu.

13.15 Webová stránka má zmysluplný názov, ktorý vystihuje jej obsah a účel.

13.15.1 V HTML obsahuje prvok ‹title› v časti ‹head› výstižný názov konkrétnej webovej stránky, ktorý popisuje jeho obsah, zmysel alebo funkcionalitu, a to aj v súlade s celým webovým sídlom.

Pravidlo 14. Uistenie sa, že dokumenty sú jasné a zrozumiteľné.

Zabezpečenie tohto pravidla je zamerané na ľahké pochopenie elektronických dokumentov a informácií (obsahu) v elektronickej podobe pre každého čitateľa.

14.1 Webové stránky prezentujú informácie jednoduchým jazykom a zrozumiteľnou formou. Používa sa čo možno najjasnejší a najjednoduchší jazyk, zodpovedajúci obsahu webovej stránky.

14.1.1 Popisy odkazov a nadpisov dávajú zmysel aj vytrhnuté z kontextu. Použitie informatívnych nadpisov zrýchľuje prehľad o obsahu webovej stránky.

14.1.2 Ucelená myšlienka sa uvádza tak, aby sa nachádzala v jednom obsahovom bloku.

14.1.3 Používajú sa bežné slová, ako napríklad „začať“, ktoré je vhodnejšie ako „pristúpiť“. Použitie výrazov závisí aj od cieľovej skupiny čitateľov, teda od tých, ktorým je webová stránka určená.

14.1.4 Vyhýba sa príliš komplikovaným a ťažko pochopiteľným skladbám vety.

14.1.5 Je vhodné vyhýbať sa slangu, žargónu a špecializovanému významu slov, ak nie je v obsahu uvedené vysvetlenie.

14.2 Text sa dopĺňa grafickými a zvukovými prezentáciami tam, kde uľahčia pochopenie webovej stránky.

14.3 Štýl prezentácie sa vytvára tak, aby bol zhodný pre všetky webové stránky daného webového sídla.

14.3.1 Minimalizuje sa množstvo použitých štýlov.

14.3.2 Uprednostňuje sa použitie prepojených štýlov pred vnorenými štýlmi.

14.3.3 Vo všetkých štýloch sa pre rovnaký koncept používa rovnaké meno triedy (atribút "class“).

14.4 Úvodná webová stránka jednoznačne popisuje zmysel a účel webového sídla.

14.4.1 Z úvodnej webovej stránky je zrejmé,

14.4.1.1 o aký typ webovej prezentácie ide, čo je jej cieľom a uvádza sa jej názov, čo môže byť splnené aj uvedením názvu správcu obsahu, ak je to dostatočne výstižné,

14.4.1.2 kto je jej technickým prevádzkovateľom; z úvodnej webovej stránky je rozpoznateľné, ktorej organizácii alebo inštitúcii webové sídlo patrí, teda kto je jej správcom obsahu.

14.5 Webová stránka alebo jej časti, ktoré už nie sú platné, sa označujú ako neaktuálne.

14.5.1 Označujú sa informácie, časti webových sídiel alebo celá webová stránka, ktoré sú ponechávané z historických dôvodov.

Príloha č. 2 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Katalóg dátových prvkov

1. Dátové prvky na popis osoby

D.1 Údaje o osobe (PersonData)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Údaje o osobe (PersonData)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Údaje o osobe
(D.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe.
[Má súčasti:
Fyzická osoba (D.1.1)
Právnická osoba (D.1.2)
Fyzická adresa (D.1.3)
Telefónna adresa (D.1.4)
Elektronická adresa (D.1.5)
Identifikátor (D.1.6)]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Fyzická osoba
(D.1.1)
PhysicalPersonZložený dátový prvok pre popis fyzickej osoby.
Právnická osoba
(D.1.2)
CorporateBodyZložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne).
Vzhľadom na množstvo rôznych zahraničných organizácií, nie je vždy možné ich jednoznačné označenie ako právnickej osoby. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]
Fyzická adresa
(D.1.3)
PhysicalAddressZložený dátový prvok pre určenie adresy.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, najmä pri potrebe prenosu rôznych typov adries.]
Telefónna adresa
(D.1.4)
TelephoneAddressZložený dátový prvok pre telefonický kontakt.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Prvá adresa v poradí je prioritná.]
Elektronická adresa
(D.1.5)
ElectronicAddressZložený dátový prvok pre elektronický kontakt.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Prvá adresa v poradí je prioritná.]
Identifikátor
(D.1.6)
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.

D.1.1 Fyzická osoba (PhysicalPerson)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Fyzická osoba (PhysicalPerson)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Fyzická osoba
(D.1.1)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
PhysicalPersonZložený dátový prvok pre rôzne informácie o fyzickej osobe.
[Má súčasti:
Identifikátor
Meno osoby
Alternatívne meno
Stav
Pohlavie
Narodenie
Úmrtie
Štátna príslušnosť
Národnosť
Náboženstvo
Povolanie
Obmedzenie právnej spôsobilosti
Zákaz pobytu
Zákaz vykonávania povolania
Príbuzná osoba
Bankové spojenie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: person:Person]
Identifikátor
(D.1.6)
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
Meno osoby
(D.1.1.1)
PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby.
Alternatívne meno
(D.1.1.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
AlternativeNamePopisuje iné meno ako to, ktoré fyzická osoba používa ako svoje súčasné oficiálne meno alebo priezvisko.
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Uvádza sa predchádzajúce meno, umelecké meno, priezvisko z predchádzajúceho manželstva, prezývka a podobne. Obsah je obmedzený iba formou reprezentácie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Stav
(D.1.1.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MaritalStatusZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o rodinnom stave fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004002 Rodinný stav. Vypĺňa sa príslušný gramatický tvar podľa pohlavia. Stav „registrované partnerstvo“ sa uvádza iba tam, kde to umožňuje účel a podmienky použitia, inak sa v tomto prípade uvádza stav „nezistené“.]
Pohlavie
(D.1.1.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SexZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o pohlaví fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL003003 Pohlavie.]
[Ontológia: schema:gender]
Narodenie
(D.1.1.5)
BirthZložený dátový prvok obsahujúci údaje o narodení.
Úmrtie
(D.1.1.6)
DeathZložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby.
Štátna príslušnosť
(D.1.1.7)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CitizenshipZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štátnej príslušnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]
[Založené na: Technická norma.11i)]
[Poznámky: Tento prvok je obsahovo totožný s prvkom Štát (D.1.3.2). Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]
Národnosť
(D.1.1.12)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
NationalityZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o národnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010131 Národnosť.]
Náboženstvo
(D.1.1.8)
1.1
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ConfessionInformácia o náboženskom vyznaní.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Prázdna množina.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Poznámky: Pre podmienky Slovenskej republiky sa spravidla nepoužíva alebo sa používa s prázdnym obsahom. Zavádza sa najmä z dôvodu kompatibility so zahraničím.]
Povolanie
(D.1.1.9)
1.1
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
OccupationNázov povolania, ktoré osoba vykonáva.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Ak má osoba viaceré povolania, môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník.]
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13)
CivilDisabilityZložený dátový prvok pre popis obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony najmä vzhľadom na jej občianske práva.
[Pravidlá použitia: Ak existujú rôzne obmedzenia, môže byť použitý viackrát.]
Zákaz pobytu
(D.1.1.14)
ResidenceBanZložený dátový prvok pre popis zákazu pobytu na príslušnom územnom celku.
Zákaz vykonávania povolania
(D.1.1.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
OccupationBanZložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o údajoch o zákazoch fyzickej osoby vykonávať určené regulované povolania, vrátane iných obdobných rozhodnutí.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010134 Regulované povolania.]
[Pravidlá použitia: Atribúty EffectiveFrom a EffectiveTo sa používajú vo vzťahu k začiatku a koncu príslušného zákazu. Tento prvok môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Regulované povolania sú také, ktoré podliehajú regulácii podľa osobitného predpisu, kde je spravidla potrebné členstvo v určitej komore a rôzne formy atestácií, prípadne splnenie ďalších podmienok. Zákaz vykonávania povolania môže vydať najmä súd alebo príslušná komora, pričom to zahŕňa aj iné obdobné rozhodnutia, kde nie je explicitne uvedené, že ide o zákaz vykonávania povolania.]
Príbuzná osoba
(D.1.1.10)
RelatedPersonZložený dátový prvok obsahujúci údaje o príbuzných.
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát.]
Bankové spojenie
(D.1.1.11)
BankConnectionZložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení.
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.1.1 Meno osoby (PersonName)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Meno osoby (PersonName)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Meno osoby
(D.1.1.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby.
[Má súčasti:
Formátované meno
Právne meno
Meno
Preferované meno
Ďalšie meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Affix]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: person:Person]
Formátované meno
(D.1.1.1.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
FormattedNameFormátované meno vrátane predpony a prípony.
[Formát reprezentácie: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Ontológia: foaf:fullName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Vhodné predovšetkým pre mená z iných jazykových oblastí. Takáto forma mena nedokáže byť jednoducho parsovaná.]
Právne meno
(D.1.1.1.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
LegalNamePoužíva sa na právne účely v niektorých štátoch.
[Formát reprezentácie: Obsah je rovnaký ako pri prvku Formátované meno.]
[Pravidlá použitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]
Meno
(D.1.1.1.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
GivenNameObsahuje rodné meno, ktorým je nededená časť mena fyzickej osoby. Známe aj ako prvé meno fyzickej osoby alebo v užšom význame krstné meno fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé meno sa uzatvára do vlastnej značky.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: foaf:givenName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
Preferované meno
(D.1.1.1.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PreferredGivenNameMeno, ktoré fyzická osoba uprednostňuje pri svojom oslovení v prípade viacerých rodných mien.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Toto meno je spravidla obľúbené meno, vybrané z rodných mien. Ak by to mala byť prezývka, používa sa prvok Alternatívne meno (D.1.1.2).]
[Poznámky: V Slovenskej republike nie je zvykom mať viac rodných mien, ale v zahraničí, najmä v španielsky hovoriacich krajinách je to úplne bežné.]
Ďalšie meno
(D.1.1.1.5)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OtherNameObsahuje stredné meno fyzickej osoby alebo iniciály.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: dcterms:alternative]
[Pravidlá použitia: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
[Poznámky: Originálne použitie najmä v Spojených štátoch amerických.]
Priezvisko
(D.1.1.1.6)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
FamilyNameObsahuje priezvisko.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná iba o prázdny znak.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: foaf:familyName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
Atribúty: primary, prefix
primary[Hodnoty:
primary=”true”
Znamená, že tento výskyt priezviska je primárny. Odporúča sa uvádzať ako prvé v poradí použitých priezvísk.
primary=”false” Znamená, že tento výskyt sa nepovažuje za primárny. Odporúča sa uvádzať až po primárnom výskyte priezviska. Poradie priezvísk s atribútom „false“ je určujúce.
primary=”undefined” Znamená, že sa nepoužívajú viaceré priezviská, prípadne v ich viacnásobnom použití s týmto atribútom je určujúce iba ich poradie použitia.]
[Pravidlá použitia: Používa sa iba v prípade viacerých priezvísk. Pri použití viacerých priezvísk je poradie určujúce.]
prefixMôže obsahovať šľachtický alebo ekvivalentný titul. Ak existuje v priezvisku, vždy sa uvádza.
[Hodnoty: Príklady použitia: de (ako v „de Witt“), la (ako v „la Salle“); van (ako v „van der Voss“).]
Rodné priezvisko
(D.1.1.1.7)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
GivenFamilyNameObsahuje rodné priezvisko.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé rodné priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná iba o prázdny znak.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Používa sa rovnako ako prvok Priezvisko.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
Atribúty: primary, prefix
primary[Hodnoty:
primary=”true”
Znamená, že tento výskyt rodného priezviska je primárny. Odporúča sa uvádzať ako prvé v poradí použitých rodných priezvísk.
primary=”false” Znamená, že tento výskyt sa nepovažuje za primárny. Odporúča sa uvádzať až po primárnom výskyte rodného priezviska. Poradie rodných priezvísk s atribútom „false“ je určujúce.
primary=”undefined” Znamená, že sa nepoužívajú viaceré rodné priezviská, prípadne v ich viacnásobnom použití s týmto atribútom je určujúce iba ich poradie použitia.]
[Pravidlá použitia: Používa sa iba v prípade viacerých rodných priezvísk. Pri použití viacerých rodných priezvísk je poradie určujúce.]
prefixMôže obsahovať šľachtický alebo ekvivalentný titul. Ak existuje v rodnom priezvisku, vždy sa uvádza.
[Hodnoty: Príklady použitia: de (ako v „de Witt“), la (ako v „la Salle“); van (ako vo „van der Voss“).]
Affix
(D.1.1.1.8)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AffixZložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý obsahuje ostatné časti mena fyzickej osoby (predponu alebo príponu), tak ako ju definujú jednotlivé typy atribútov.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: V prípade uvádzania slovenských akademických titulov a ich skratiek sa v podradených prvkoch používajú základné číselníky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát (ani použitie rovnakého typu nie je obmedzené), v takom prípade je poradie použitia určujúce.]
Atribúty: type, position
typeDefinuje kontext predpony alebo prípony.
[Hodnoty:
type=aristocraticTitle
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje šľachtický titul.
Príklady použitia: Barón, Graf, Earl, Vojvoda a podobne.
type=formOfAddress
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje oslovenie.
Príklady použitia: Pán, Pani., Hon., Dr., Major a podobne.
type=generation
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje generačný titul.
Príklady použitia: Sr., Jr., III (tretí) a podobne.
type=qualification
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje písmená, ktoré sa používajú na popis akademického titulu alebo iného typu kvalifikácie, ktoré osobe prináleží,
Príklady použitia: PhD., MD, CPA, MCSD, Ing., Mgr. a podobne.
positionUrčuje pozíciu ostatnej časti mena.
[Hodnoty:
position=prefix
Predpona – ak sa titul alebo oslovenie uvádza pred menom osoby.
position=postfix
Prípona – ak sa titul alebo oslovenie uvádza za menom osoby.]

D.1.1.5 Narodenie (Birth)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Narodenie (Birth)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Narodenie
(D.1.1.5)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BirthZložený dátový prvok obsahujúci upresňujúce údaje ohľadom narodenia fyzickej osoby.
[Má súčasti:
Dátum narodenia
Rok narodenia
Rok a mesiac narodenia
Miesto narodenia]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Dátum narodenia
(D.1.1.5.1)
1.1
Povinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DateOfBirthObsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Ontológia: schema:birthDate]
[Pravidlá použitia: Dátum narodenia má byť skorší ako dátum úmrtia, ak sú známe obidva dátumy.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]
[Poznámky: Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok narodenia alebo Rok a mesiac narodenia.]
Rok narodenia
(D.1.1.5.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearOfBirthObsahuje rok narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: V tvare RRRR.
Príklady použitia: 1991, 2014.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]
Rok a mesiac narodenia
(D.1.1.5.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearAndMonthOfBirthObsahuje mesiac narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYearMonth.]
[Hodnoty: V tvare RRRR-MM.
Príklady použitia: 2015-09, 1994-12.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]
Miesto narodenia
(D.1.1.5.2)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PlaceOfBirthUvádza sa miesto narodenia v súlade s informáciou zapísanou na matrike pri narodení. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste narodenia.
[Formát reprezentácie: Dátový typ D.1.3 „Fyzická adresa“.]
[Ontológia: person:placeOfBirth]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s použitými údajmi.]
[Pravidlá použitia: Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]

D.1.1.6 Úmrtie (Death)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Úmrtie (Death)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Úmrtie
(D.1.1.6)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DeathZložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby a upresňujúce informácie ohľadne jej úmrtia.
[Má súčasti:
Stav fyzickej osoby
Dátum úmrtia
Rok úmrtia
Rok a mesiac úmrtia
Miesto úmrtia]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Ostatné podradené prvky sa vypĺňajú iba ak je hodnota stavu fyzickej osoby iná ako „živý“.]
Stav fyzickej osoby
(D.1.1.6.5)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PersonStatusZložený dátový prvok pre základný číselník pre opis aktuálneho existenčného stavu fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004003 Existenčný stav.]
Dátum úmrtia
(D.1.1.6.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DateOfDeathDátový prvok pre prenos dátumu úmrtia fyzickej osoby, ak nastala jej smrť.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum úmrtia nemá byť skorší ako dátum narodenia osoby, ak sú známe obidva dátumy.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]
[Poznámky: Vypĺňa sa, iba ak je hodnota atribútu „status“ prvku Úmrtie iná ako „Živý“. Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok úmrtia alebo Rok a mesiac úmrtia.]
Rok úmrtia
(D.1.1.6.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearOfDeathObsahuje rok úmrtia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYear.]
[Hodnoty: V tvare RRRR.
Príklady použitia: 1991, 2014.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum úmrtia.]
Rok a mesiac úmrtia
(D.1.1.6.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearAndMonthOfDeathObsahuje mesiac úmrtia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYearMonth.]
[Hodnoty: V tvare RRRR-MM.
Príklady použitia: 2003-06, 2006-12.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum úmrtia.]
Miesto úmrtia
(D.1.1.6.2)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PlaceOfDeathAk nastala smrť fyzickej osoby, uvádza sa v súlade s informáciou zapísanou na matrike miesto úmrtia. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste úmrtia.
[Formát reprezentácie: Dátový typ D.1.3 „Fyzická adresa“.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s použitými údajmi.]
[Pravidlá použitia: Vypĺňa sa, iba ak je hodnota atribútu „status“ prvku Úmrtie iná ako „Živý“. Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]

D.1.1.10 Príbuzná osoba (RelatedPerson)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Príbuzná osoba (RelatedPerson)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Príbuzná osoba
(D.1.1.10)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
RelatedPersonZložený dátový prvok pre popis stupňa príbuznosti a príslušnej fyzickej osoby.
[Má súčasti:
Druh príbuzenstva
Fyzická osoba
Začiatok vzťahu
Ukončenie vzťahu]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Je vhodné obmedziť vnorenie ďalších podradených prvkov Príbuzná osoba vzhľadom na prvok Fyzická osoba na vhodnú úroveň, prípadne úplne eliminovať, aby nevznikali prenosy údajov cez relatívne nekonečné vzťahové reťaze.]
Druh príbuzenstva
(D.1.1.10.1)
1.1
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
TypeOfRelationZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o príbuzenskom vzťahu pre príbuznú osobu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004004 Príbuzenský stav.]
Fyzická osoba
(D.1.1)
PhysicalPersonZložený dátový prvok pre popis fyzickej osoby.
[Poznámky: V tomto prípade je vhodné obmedziť vnorenie ďalších podprvkov Príbuzná osoba na potrebnú úroveň, prípadne ich úplne eliminovať.]
Začiatok vzťahu
(D.1.1.10.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfRelationDátum, kedy začal byť vzťah platný.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Poznámky: Používa sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]
Ukončenie vzťahu
(D.1.1.10.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfRelationDátum, kedy bol vzťah ukončený.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Poznámky: Používa sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]

D.1.1.11 Bankové spojenie (BankConnection)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Bankové spojenie (BankConnection)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Bankové spojenie
(D.1.1.11)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BankConnectionZložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení a ďalších sprievodných údajoch pre bankové spojenie.
[Má súčasti:
Majiteľ
Názov banky
Tuzemské bankové spojenie
Medzinárodné bankové spojenie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Majiteľ
(D.1.1.11.1)
HolderZložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.
Názov banky
(D.1.1.11.2)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BankNameObsahuje celé meno banky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Pre tuzemské banky sa vypĺňa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska, stĺpec Názov.]
[Pravidlá použitia: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste.]
Tuzemské bankové spojenie
(D.1.1.11.3)
DomesticBankConnectionZložený dátový prvok popisujúci tuzemské číslo účtu a kód banky.
[Poznámky: Od 1. februára 2014 sa aj pre tuzemské platby v Slovenskej republike má používať formát medzinárodného bankového spojenia, ale do 31. januára 2016 je možné naďalej používať formát pôvodného tuzemského bankového spojenia, pričom konverzia do formátu medzinárodného bankového spojenia je zabezpečovaná príslušnou bankou.
Od 1. februára 2016 medzinárodné bankové spojenie plne nahradí aj tuzemské bankové spojenie, tento prvok sa preto bude používať už iba pre prenos historických údajov.]
Medzinárodné bankové spojenie
(D.1.1.11.4)
InternationalBankConnectionZložený dátový prvok popisujúci medzinárodné číslo účtu a kód banky.

D.1.1.11.1 Majiteľ (Holder)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Majiteľ (Holder)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Majiteľ
(D.1.1.11.1)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
HolderZložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.
[Má súčasti:
Meno osoby
Plné meno právnickej osoby]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Meno osoby
(D.1.1.1)
PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena majiteľa.
Plné meno právnickej osoby
(D.1.2.1)
CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Poznámky: Ak je držiteľom účtu fyzická osoba, ktorá má aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť obe súčasti dátového prvku Majiteľ.]

D.1.1.11.3 Tuzemské bankové spojenie (DomesticBankConnection)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Tuzemské bankové spojenie (NationalBankConnection)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Tuzemské bankové spojenie
(D.1.1.11.3)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
DomesticBankConnectionZložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení tuzemskej banky.
[Má súčasti:
Formátované spojenie
Predčíslie účtu
Základné číslo účtu
Kód banky]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Na účely tohto materiálu sa za tuzemské bankové spojenie považuje úplné číslo účtu a kód banky.]
Formátované spojenie
(D.1.1.11.3.1)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
FormattedDomesticBankConnectionSpojené celé tuzemské číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Predčíslie sa oddeľuje pomlčkou. Kód banky sa oddeľuje lomítkom. Uvádza sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: 123456-0123456789/1111.]
[Pravidlá použitia: V prípade dekompozície na Predčíslie účtu, Číslo účtu a Kód banky sa nepoužíva.]
Predčíslie účtu
(D.1.1.11.3.2)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
AccountNumberPrefixUvádza sa číslo pred samotným číslom účtu.
[Formát reprezentácie: Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Uvádza sa, iba ak existuje, nakoľko jeho existencia nie je povinná.]
Základné číslo účtu
(D.1.1.11.3.3)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
AccountNumberSamotné číslo účtu, pridelené osobe.
[Formát reprezentácie: Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]
Kód banky
(D.1.1.11.3.4)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BankCodeUvádza sa kód, ktorý má konkrétna banka – každá banka má pridelené unikátne číslo.
[Formát reprezentácie: Kód banky sa uvádza ako číslo.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska.]

D.1.1.11.4 Medzinárodné bankové spojenie (InternationalBankConnection)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Medzinárodné bankové spojenie (InternationalBankConnection)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Medzinárodné bankové spojenie
(D.1.1.11.4)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
InternationalBankConnectionZložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení medzinárodnej banky.
[Má súčasti:
IBAN
BIC]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Na účely tohto materiálu sa za medzinárodné bankové spojenie považuje číslo účtu a kód banky.]
IBAN
(D.1.1.11.4.1)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
IBANČíslo IBAN (International Bank Account Number) je celoeurópske jednoznačné číslo účtu.
[Forma reprezentácie: Textový reťazec. Vypĺňa sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]
[Založené na: Technická norma.11j)]
BIC
(D.1.1.11.4.2)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BICBIC (Bank Identifier Code) znamená medzinárodný kód banky (SWIFT).
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 11 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s technickou normou.11k)]
[Založené na: Technická norma.11k)]

D.1.1.13 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (CivilDisability)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (CivilDisability)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CivilDisabilityZložený dátový prvok pre určenie aké obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa týka fyzickej osoby.
[Má súčasti:
Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
Ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
Doplňujúce údaje]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TypeOfCivilDisabilityZložený dátový prvok pre základný číselník, klasifikujúci typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL010136 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.]
[Pravidlá použitia: Hodnota atribútu „EffectiveTo“ musí byť neskoršia ako hodnota atribútu „EffectiveFrom“.
Pri použití dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je povinný.]
Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfCivilDisabilityDátum, odkedy bola spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony obmedzená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia obmedzenia príslušnej spôsobilosti na právne úkony.]
Ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfCivilDisabilityDátum, kedy bolo obmedzenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony ukončené.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Musí byť neskorší ako dátum ukončenia obmedzenia relevantnej spôsobilosti na právne úkony. Môže byť aj prázdny.]
Doplňujúci obsah
(D.5.9.5)
1.0
Nepovinný
AdditionalContentDoplňujúce relevantné údaje.
[Poznámky: Uvádza sa napríklad slovný popis rozsahu obmedzenia podľa rozsudku súdu.]

D.1.1.14 Zákaz pobytu (ResidenceBan)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Zákaz pobytu (ResidenceBan)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zákaz pobytu
(D.1.1.14)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ResidenceBanZložený dátový prvok pre popísanie náležitostí zákazu pobytu.
[Má súčasti:
Začiatok zákazu pobytu
Ukončenie zákazu pobytu
Fyzická adresa]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Začiatok zákazu pobytu
(D.1.1.14.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfResidenceBanDátum, odkedy nastala účinnosť zákazu pobytu.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako ukončenie zákazu pobytu.]
Ukončenie zákazu pobytu
(D.1.1.14.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfResidenceBanDátum, kedy bol zákaz pobytu ukončený.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok zákazu pobytu. Musí byť neskorší ako začiatok zákazu pobytu. Môže byť aj prázdny.]
Fyzická adresa
(D.1.3)
1.0
Nepovinný
PhysicalAddressZložený dátový prvok pre určenie územného celku, ktorého sa zákaz pobytu týka.

D.1.2 Právnická osoba (CorporateBody)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Právnická osoba (CorporateBody)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Právnická osoba
(D.1.2)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
CorporateBodyZložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky právnickou osobou ani fyzickou osobou.
[Má súčasti:
Identifikátor
Plné meno právnickej osoby
Alternatívne meno právnickej osoby
Právna forma
Organizačná jednotka
Vznik
Zánik
Bankové spojenie
Predmet činnosti
Iné právne skutočnosti
Základné imanie
Akcie
Vklady
Právny stav
Štatutárny orgán
Oprávnenie konať
Zainteresovaná osoba]
[Ontológia: rov:RegisteredOrganization]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne).
Vzhľadom na množstvo rôznych typov zahraničných organizácií nie je vždy možné zistiť či ide o právnickú osobu. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]
Identifikátor
(D.1.6)
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
Plné meno právnickej osoby
(D.1.2.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Obsahuje celý názov v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Ontológia: rov:legalName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vrátane typových označení organizácie ako „a.s.“.]
Alternatívne meno právnickej osoby
(D.1.2.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CorporateBodyAlternativeNameMôže obsahovať alternatívy k plným názvom, akými sú napríklad zaužívané synonymá, skratky a podobne.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Právna forma
(D.1.2.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
LegalFormZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type právnickej osoby akou je akciová spoločnosť a podobne.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000056 Právna forma organizácie.]
[Poznámky: Používa sa na upresnenie typu alebo triedy právnickej osoby.
Pre rôzne typy právnických osôb existujú rôzni gestori.]
Organizačná jednotka
(D.1.2.4)
2.0
Nepovinný
OrganizationUnitZložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Vznik
(D.1.2.5)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
EstablishmentUvádza sa dátum zriadenia právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť neskorší ako dátum zániku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]
Zánik
(D.1.2.6)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
TerminationUvádza sa dátum zániku alebo ukončenia činnosti právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť skorší ako dátum vzniku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]
Bankové spojenie
(D.1.1.11)
BankConnectionZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o bankovom spojení.
Predmet činnosti
(D.1.2.7)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby.
Iné právne skutočnosti
(D.1.2.8)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
OtherLegalFactsUvádza sa doplňujúca informácia v súvislosti s právnymi činnosťami týkajúcimi sa danej právnickej osoby.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Je možné použiť viackrát.]
[Poznámky: Obsahuje informáciu v rozsahu právneho titulu zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a údajov o právnom nástupcovi právnickej osoby. Informácie týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie a nútenej správy sa tu nepoužívajú.]
Základné imanie
(D.1.2.9)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o základnom imaní právnickej osoby.
Akcie
(D.1.2.11)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SharesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Vklady
(D.1.2.12)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
DepositsZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o vkladoch právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Právny stav
(D.1.2.13)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
LegalStatusZložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o právnom stave právnickej osoby, najmä týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie, nútenej správy a podobne.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“, pričom v podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010108 Právny stav organizácie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Oprávnenie konať
(D.1.2.14)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
AuthorizationToExecuteUvádza sa kto je oprávnený konať v mene právnickej osoby a akým spôsobom.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.]
Štatutárny orgán
(D.1.2.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StatutoryBodyZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Zainteresovaná osoba
(D.1.2.10)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o inej zainteresovanej osobe ako štatutárnom orgáne.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

1.2.4 Organizačná jednotka (OrganizationUnit)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Organizačná jednotka (OrganizationUnit)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Organizačná jednotka
(D.1.2.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
OrganizationUnitZložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Má súčasti:
Názov organizačnej jednotky
Typ organizačnej jednotky
Fyzická adresa
Vznik
Zánik
Predmet činnosti
Identifikátor
Zainteresovaná osoba]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Názov organizačnej jednotky
(D.1.2.4.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
OrganizationUnitNameOznačenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je použitie určujúce. V poradí sa uvádza najprv hierarchicky najvyššia organizačná jednotka, ďalšie nasledujú podľa toho istého princípu.
Ak je potrebné odlíšiť hierarchiu viacerých vnorených údajov, z ktorých niektoré sú na rovnakej úrovni, je na to možné použiť osobitný atribút „Hierarchy“ a číselnú hodnotu, pričom údaj s číslom s najnižšou hodnotou je hierarchicky najvyššie, napríklad sekcia má hodnotu 1, odbor hodnotu 2.]
Príklady použitia: Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov.]
Typ organizačnej jednotky
(D.1.2.4.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
OrganizationUnitTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci typ organizačnej jednotky.
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010110 Typ organizačnej jednotky.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Používa sa napr. na určenie, či sa jedná o závod, sekciu, odbor, oddelenie a podobne.]
Fyzická adresa
(D.1.3)
Nepovinný
PhysicalAddressZložený dátový prvok pre označenie adresy organizačnej jednotky, spravidla sídla.
Vznik
(D.1.2.5)
Nepovinný
EstablishmentUvádza sa dátum vzniku organizačnej jednotky.
Zánik
(D.1.2.6)
Nepovinný
TerminationUvádza sa dátum zániku alebo zrušenia organizačnej jednotky.
Predmet činnosti
(D.1.2.7)
Nepovinný
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti organizačnej jednotky.
Identifikátor
(D.1.6)
Nepovinný
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
[Poznámky: Používa sa najmä pre osobitný identifikátor organizačnej jednotky, odlišujúci ju od príslušnej právnickej osoby, ak takýto identifikátor existuje.]
Zainteresovaná osoba
(D.1.2.10)
Nepovinný
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o inej zainteresovanej osobe ako štatutárnom orgáne.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.2.7 Predmet činnosti (Activities)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Predmet činnosti (Activities)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Predmet činnosti
(D.1.2.7)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby.
[Má súčasti:
Popis ekonomickej činnosti
Klasifikácia ekonomickej činnosti]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Popis ekonomickej činnosti
(D.1.2.7.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
EconomicActivityDescriptionObsahuje vecný popis predmetu činnosti právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Ontológia: rov:companyActivity]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Uvádza sa voľný popis predmetu činnosti podľa príslušnej evidencie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Odporúča sa vhodne rozdeliť podľa rozdielnych činností, takisto aj v prípade príliš dlhého reťazca pre jednu činnosť.]
Klasifikácia ekonomickej činnosti
(D.1.2.7.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
EconomicActivityClassificationZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu predmetu činnosti právnickej osoby, obsahujúci údaj o odvetví ekonomickej činnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL005205 Ekonomická činnosť.]
[Poznámky: Spravidla sa používa vo vzťahu k určeniu do akého odvetvia ekonomickej činnosti sa príslušný predmet činnosti zaraďuje.]

D.1.2.9 Základné imanie (Equity)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Základné imanie (Equity)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základné imanie
(D.1.2.9)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o základnom imaní právnickej osoby.
[Má súčasti:
Mena
Výška základného imania
Výška splateného základného imania
Schválená výška základného imania]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Mena
(D.1.2.9.1)
2.0
Neoovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010138 Jednotka meny.]
[Poznámky: Používa sa napríklad k určeniu v akej mene je základné imanie vedené.]
Výška základného imania
(D.1.2.9.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValueObsahuje výšku základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]
Výška splateného základného imania
(D.1.2.9.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValuePaidObsahuje výšku splateného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]
Schválená výška základného imania
(D.1.2.9.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValueApprovedObsahuje výšku schváleného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]

D.1.2.10 Zainteresovaná osoba (Stakeholder)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Zainteresovaná osoba (Stakeholder)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zainteresovaná osoba
(D.1.2.10)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o zainteresovanej osobe vo vzťahu k právnickej osobe.
[Má súčasti:
Typ zainteresovanej osoby
Údaje o osobe]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ zainteresovanej osoby
(D.1.2.10.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderTypeZložený dátový prvok pre základný číselník pre určenie typu zainteresovanej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010109 Typ zainteresovanej osoby.
Príklady použitia: manažér, dodávateľ, materská organizácia, dozorný orgán.]
[Pravidlá použitia: Povinné pri použití prvku Zainteresovaná osoba.]
Údaje o osobe
(D.1)
PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o zainteresovanej osobe.

D.1.2.11 Akcie (Shares)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Akcie (Shares)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Akcie
(D.1.2.11)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SharesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.
[Má súčasti:
Druh akcie
Podoba akcie
Forma akcie
Mena
Menovitá hodnota akcie
Množstvo akcií
Prevoditeľnosť akcií]
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Druh akcie
(D.1.2.11.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu akcie.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010111 Druh akcie.]
Podoba akcie
(D.1.2.11.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareStateObsahuje údaje o podobe akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: listinné, zaknihované.]
Forma akcie
(D.1.2.11.3)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareFormObsahuje údaje o forme akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: na meno, na doručiteľa.]
Mena
(D.1.2.9.1)
Nepovinný
CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
Menovitá hodnota akcie
(D.1.2.11.4)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareNominalValueUvádza sa menovitá hodnota akcie.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Množstvo akcií
(D.1.2.11.5)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
SharesAmountUvádza sa množstvo akcií.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Prevoditeľnosť akcií
(D.1.2.11.6)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
SharesTransferabilityUvádza sa popis obmedzenia prevoditeľnosti akcií.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

D.1.2.12 Vklady (Deposits)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Vklady (Deposits)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Vklady
(D.1.2.12)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
DepositsZložený dátový prvok, obsahujúci vklady právnickej osoby.
[Má súčasti:
Typ vkladu
Výška vkladu
Mena
Dátum splatnosti vkladu]
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ vkladu
(D.1.2.12.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositTypeUvádza sa typ vkladu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: peňažný vklad, nepeňažný vklad.]
Výška vkladu
(D.1.2.12.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositValueObsahuje údaje o výške vkladu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Mena
(D.1.2.9.1)
Nepovinný
CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
Dátum splatnosti vkladu
(D.1.2.12.3)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositDueDateUvádza sa dátum splatnosti vkladu..
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]

D.1.2.15 Štatutárny orgán (StatutoryBody)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Akcie (Shares)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Štatutárny orgán
(D.1.2.15)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
StatutoryBodyZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
[Má súčasti:
Typ štatutárneho orgánu
Údaje o osobe]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ štatutárneho orgánu
(D.1.2.15.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
StatutoryBodyTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci určenie typu štatutárneho orgánu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010113 Typ štatutárneho orgánu.]
Údaje o osobe
(D.1)
PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe.

D.1.3 Fyzická adresa (PhysicalAddress)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Fyzická adresa (PhysicalAddress)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Fyzická adresa
(D.1.3)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Physical addressZložený dátový prvok pre určenie adresy.
[Má súčasti:
Formátovaná adresa
Štát
Región
Okres
Obec
Časť obce
Ulica
Doplňujúce údaje o ulici
Orientačné číslo
Súpisné číslo
Budova
Časť budovy
Adresný bod
Index domu
Doručovacia adresa
Typ adresy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: locn:Address]
Formátovaná adresa
(D.1.3.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressLineInformácia, ktorá obsahuje neštruktúrovanú adresu spojujúcu viaceré alebo bližšie nerozlíšené údaje (katastrálne územie, názov hospodárskej usadlosti a podobne).
[Formát reprezentácie: Obsahuje celú adresu v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Ontológia: locn:fullAddress]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, neobsahuje však meno príjemcu, na to je určený podprvok Príjemca. Obsahuje ľubovoľné podprvky prvku Fyzická adresa.]
[Poznámky: Takáto forma adresy nedokáže byť jednoducho parsovaná. Pri dekompozícii na jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy sa tento dátový prvok spravidla nepoužíva. Z príslušných základných číselníkov, podľa ktorých sa vypĺňajú jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy obsahuje len textovú informáciu a nie kódové označenie a podobne. Prvok sa používa najmä na potreby jednoduchej tlače.]
Štát
(D.1.3.2)
1.1
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
CountryZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štáte.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 2]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]
[Založené na: Technická norma11i).]
[Poznámky: Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]
Región
(D.1.3.3)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
RegionZložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý slúžiace pre uvedenie federatívneho štátu, provincie, kraja a/alebo šľachtického členenia území.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 3]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.]
[Pravidlá použitia: V Slovenskej republike sa používa pre uvedenie samosprávneho kraja.
Vo všeobecnosti môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Vojenské adresy sa používajú viackrát hierarchicky od najvyššieho po najnižší región – 1. región = armádny / letecký / námorný poštový úrad, 2. región (dvojznakové označenie časti sveta ako AE = Európa, AA = Južná Amerika a Severná Amerika súčasne a podobne).
V slovenskom prostredí sa úroveň priestorovej klasifikácie NUTS 2 nepoužíva, tento prvok je teda ekvivalentom pre úroveň NUTS 3.]
Okres
(D.1.3.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CountyZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o okrese ako územnosprávnom členení.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:lauRegion, nuts:level 1]
[Hodnoty: V prípade Slovenskej republiky sa podradené prvky vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000024 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa takéto členenie nezvykne pri zasielaní poštou používať.]
Obec
(D.1.3.5)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MunicipalityZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o obci. Obcou je územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom. Obcou je aj mesto.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:lauRegion, nuts:level 2]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec.]
Časť obce
(D.1.3.6)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DistrictZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci identifikáciu časti obce.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010141 Časť obce.]
[Ontológia: gn:P.PPLX]
UniqueNumberingÚdaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami.
[Hodnoty:
UniqueNumbering=”true”
Znamená, že časť obce má samostatné číslovanie budov.
UniqueNumbering=”false” Znamená, že časť obce nemá samostatné číslovanie budov.]
Ulica
(D.1.3.7)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetNameObsahuje názov ulice. Ak obec nemá názov ulice, udáva sa tu názov obce.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: gn:S.ST]
[Hodnoty: Ak má obec definovaný vlastný register, zoznam alebo základný číselník ulíc, vypĺňa sa v súlade s ním, ak nemá, štruktúra zápisu ulice sa nepredpisuje. Ak obec nemá ulice, nevypĺňa sa.]
[Založené na: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.]
[Poznámky: Údaje sa zadávajú z dôvodu porovnateľnosti v neskrátenej podobe. Mnohé ulice sú v zahraničí označované číselne – toto sa nepovažuje za číselný údaj za ulicou tak ako sa udáva v Slovenskej republike. Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník.
Príklady použitia: Lachova, Námestie P. O. Hviezdoslava, Nad humnom, 5223 W High Road.]
Doplňujúce údaje o ulici
(D.1.3.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AdditionalStreetDataZložený dátový prvok obsahujúci doplňujúce údaje pre ulicu.
Orientačné číslo
(D.1.3.8)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingNumberObsahuje názov budovy alebo číslo domu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reťazec.
Príklady použitia: 10, 23A, 18/III, Berlaymont.]
Súpisné číslo
(D.1.3.9)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PropertyRegistrationNumberObsahuje súpisné číslo budovy.
[Formát reprezentácie: Obsahuje číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre obce, kde neexistujú ulice. Orientačné číslo a súpisné číslo nie sú totožné údaje, budova môže mať obe naraz.]
Budova
(D.1.3.16)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingZložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove.
Časť budovy
(D.1.3.10)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingUnitTento prvok je určený na bližšie určenie miesta v rámci budovy, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, pre príslušnú časť budovy sa však používa iba raz a preto spravidla obsahuje celú informáciu s výnimkou bytu, kde sa uvádza iba hodnota „byt“.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Príklady použitia: Blok D, dielňa, 4. poschodie vpravo, byt.]
Atribúty: UnitNumber, Floor
UnitNumberObsahuje osobitné označenie príslušnej časti budovy.
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: UnitNumber=“1“, UnitNumber=“D“.]
[Pravidlo použitia: Tento atribút je povinný ak má dátový prvok Časť budovy hodnotu „byt“.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre uvedenie čísla bytu, ak je časťou budovy práve byt. Je vhodné, aby sa osobitné označenie neuvádzalo zároveň v obsahu prvku Časť budovy a v tomto atribúte, ale je možné aj také použitie.]
FloorObsahuje informáciu o umiestnení časti budovy na príslušnom podlaží budovy.
[Hodnoty: Číselná hodnota.
Príklady použitia: Floor=“1“, Floor=“-1“.]
[Pravidlá použitia: Podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia (prízemia) číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia s číselným radom od čísla -1. Číslo 0 sa nepoužíva.]
Adresný bod
(D.1.3.12)
AddressPointZložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov.
[Ontológia: geo:Point]
[Poznámky: Používa sa najmä pre potrebu Global Positioning System (GPS) navigácie.
Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme ETRS 89. K vzájomnému prevodu súradníc sa používa jednotný transformačný kľúč zverejnený vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.]
Index domu
(D.1.3.13)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingIndexTento prvok je identifikátorom adresy v informačnom systéme Registra adries a Registra obyvateľov.
[Formát reprezentácie: Číselný reťazec s maximálne desiatimi ciframi.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Od dátumu účinnosti osobitného zákona upravujúceho register adries sa tento prvok napĺňa hodnotou Identifikátor adresy podľa tohto zákona, nakoľko od tohto dátumu sa na tento účel používa nový údaj identifikátor adresy. Pôvodne sa používal údaj index domu.]
Doručovacia adresa
(D.1.3.14)
DeliveryAddressZložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.
Typ adresy
(D.1.3.17)
1.0
Nepovinný
Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
AddressTypeZložený dátový prvok klasifikujúci typ adresy.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.3.12 Adresný bod (AddressPoint)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Adresný bod (AddressPoint)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Adresný bod
(D.1.3.12)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AddressPointZložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov.
[Má súčasti:
xyh
BLH
Určenie bodu]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre potrebu Global Positioning System (GPS) navigácie.
Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme ETRS 89. K vzájomnému prevodu súradníc sa používa jednotný transformačný kľúč zverejnený vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.]
xyh
(D.1.3.12.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.
Určenie bodu
(D.1.3.12.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AddressPointIDPrvok určujúci presné umiestnenie objektu, odvodzuje sa od vchodu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec zložený z dvanástich cifier.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 12 znakov.]
[Hodnoty: Prvých šesť cifier určuje katastrálne územie, ostatných šesť tvorí poradové pozície.]

D.1.3.12.1 xyh (xyh)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku xyh (xyh)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
xyh
(D.1.3.12.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
[Má súčasti:
x
y
h]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv.]
[Poznámky: Principiálne určuje bežné použitie v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a baltskom výškovom systéme.]
x
(D.1.3.12.1.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisXObsahuje X-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Norma S-JTSK.]
[Poznámky: Príklad použitia: 1279338,64]
y
(D.1.3.12.1.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisYObsahuje Y-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Norma S-JTSK.]
[Poznámky: Príklad použitia: 566986,96]
h
(D.1.3.12.1.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
HeightHObsahuje nadmorskú výšku h.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Bpv.]
[Poznámky: Príklad použitia: 123,96]

D.1.3.12.2 BLH (BLH)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku BLH (BLH)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
BLH
(D.1.3.12.2)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.
[Má súčasti:
B
L
H]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Založené na: Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
B
(D.1.3.12.2.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisBObsahuje B-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.]
[Poznámky: Príklad použitia: 48,123456]
L
(D.1.3.12.2.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisLObsahuje L-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.]
[Poznámky: Príklad použitia: 18,123456]
H
(D.1.3.12.2.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisHObsahuje H-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.]
[Poznámky: Príklad použitia: 365,12]

D.1.3.14 Doručovacia adresa (DeliveryAddress)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Doručovania adresa (DeliveryAddress)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Doručovacia adresa
(D.1.3.14)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
DeliveryAddressZložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.
[Má súčasti:
Poštové smerovacie číslo
P.O.BOX
Príjemca]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Poštové smerovacie číslo
(D.1.3.14.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
PostalCodeObsahuje kód, ktorý ustanovili poštové autority za účelom doručovania pošty.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Ontológia: locn:postCode]
[Hodnoty: Pre slovenské adresy sa uvádza podľa platného zoznamu Slovenskej pošty, a.s..]
[Pravidlá použitia:Reťazec sa vždy uvádza spolu, čo znamená, že sa neoddeľuje medzerou.]
[Poznámky: Zahraničné poštové smerovacie čísla majú často krát nečíselný charakter.]
P.O.BOX
(D.1.3.14.2)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
PostOfficeBoxPoštový priečinok.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec začínajúci definovanou hodnotou a končiaci číslom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Vždy sa uvádza aj text „P.O.BOX“.]
[Poznámky: Príklady použitia: P.O.BOX 32, P.O.BOX 311.]
Príjemca
(D.1.3.14.3)
RecipientZložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu.

D.1.3.14.3 Príjemca (Recipient)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Príjemca (Recipient)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Príjemca
(D.1.3.14.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
RecipientZložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu.
[Má súčasti:
Meno osoby
Ďalší text
Organizačná jednotka
Názov organizácie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Meno osoby
(D.1.1.1)
PersonNameZložený dátový prvok pre meno fyzickej osoby.
[Pravidlá použitia: Nevypĺňa sa, ak je táto informácia vyplnená v prvku Fyzická osoba a tá je zároveň aj príjemcom (inak nastáva zbytočná duplicita).]
Ďalší text
(D.1.3.14.3.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
AdditionalTextMôže obsahovať ďalšie smerovacie informácie príjemcu. Zvyčajne udáva ďalšiu navigáciu po doručení poštovou službou.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.
Príklady použitia: anketa, daňové priznanie.]
Názov organizačnej jednotky
(D.1.2.4.1)
OrganizationUnitNameOznačenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
Plné meno právnickej osoby
(D.1.2.1)
CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Nevypĺňa sa, ak je táto informácia vyplnená v prvku Právnická osoba a tá je aj príjemcom.]

D.1.3.15 Doplňujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Doplňujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Doplňujúce údaje o ulici
(D.1.3.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AdditionalStreetDataZložený dátový prvok obsahujúci doplňujúce údaje pre ulicu.
[Má súčasti:
Geografická os ulice]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa ak je potrebné doplniť rôzne metaúdaje, týkajúce sa ulice.]
Geografická os ulice
(D.1.3.15.1)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
GeographicStreetAxisZložený dátový prvok pre priestorový údaj, vyjadrujúci geografickú os ulice.

D.1.3.15.1 Geografická os ulice (GeographicStreetAxis)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Geografická os ulice (GeographicStreetAxis)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Geografická os ulice
(D.1.3.15.1)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
GeographicStreetAxisZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci geografickú os ulice.
[Má súčasti:
Identifikátor osi ulice
Začiatok osi ulice
Koniec osi ulice
Lomové body osi ulice]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Identifikátor osi ulice
(D.1.3.15.1.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisIDObsahuje identifikátor geografickej osi ulice.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Osobitný predpis, ktorým sa ustanovuje vzor zamerania adresného bodu, podrobnosti o vyjadrení adresného bodu a vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v registri adries.]
Začiatok osi ulice
(D.1.3.15.1.2)
StreetAxisStartZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod začiatku geografickej osi ulice.
Koniec osi ulice
(D.1.3.15.1.3)
StreetAxisEndZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod konca geografickej osi ulice.
Lomový bod osi ulice
(D.1.3.15.1.4)
StreetAxisNodeZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci lomový bod geografickej osi ulice.

D.1.3.15.1.2 Začiatok osi ulice (StreetAxisStart)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Začiatok osi ulice (StreetAxisStart)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Začiatok osi ulice
(D.1.3.15.1.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisStartZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod začiatku geografickej osi ulice.
[Má súčasti:
xyh
BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh
(D.1.3.12.1)
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

D.1.3.15.1.3 Koniec osi ulice (StreetAxisEnd)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Koniec osi ulice (StreetAxisEnd)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Koniec osi ulice
(D.1.3.15.1.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisEndZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod konca geografickej osi ulice.
[Má súčasti:
xyh
BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh
(D.1.3.12.1)
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

D.1.3.15.1.4 Lomový bod osi ulice (StreetAxisNode)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Lomový bod osi ulice (StreetAxisNode)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lomový bod osi ulice
(D.1.3.15.1.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisNodeZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci lomový bod geografickej osi ulice.
[Má súčasti:
xyh
BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh
(D.1.3.12.1)
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

D.1.3.16 Budova (Building)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Budova (Building)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Budova
(D.1.3.16)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingZložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove.
[Má súčasti:
Názov budovy
Účel budovy
Kód druhu budovy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa na prenos osobitných doplňujúcich údajov, týkajúcich sa budovy.]
Atribúty: ContainsFlats
ContainsFlatsPopisuje, či sa v budove nachádzajú byty.
[Hodnoty: Môže nadobúdať nasledovné hodnoty:
„true“ – znamená, že v budove sa nachádzajú byty.
„false“ - znamená, že v budove sa byty nenachádzajú.]
[Poznámky: Aj budova, ktorá je prioritne nebytová, môže obsahovať byty, napríklad škola s bytom pre školníka.]
Názov budovy
(D.1.3.16.1)
1.0
Nepovinný
Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingNameObsahuje názov budovy, ak má budova osobitný názov.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: Hypermarket Fresco, Apollo Business Center 4, Prezidentský palác, Pentagon.]
[Pravidlá použitia: Používa sa zaužívaný názov budovy.]
Účel budovy
(D.1.3.16.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
BuildingPurposeZložený dátový prvok pre základný číselník pre popis definovaného spôsobu využívania budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010142 Účel budovy.]
Kód druhu budovy
(D.1.3.16.3)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BuildingTypeCodeZložený dátový prvok pre základný číselník pre uvedenie kódu druhu budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010143 Kód druhu stavby.]

D.1.3.17 Typ adresy (AddressType)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Typ adresy (AddressType)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Typ adresy
(D.1.3.17)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressTypeZložený dátový prvok klasifikujúci účel použitia fyzickej adresy a príslušný časový rozsah.
[Má súčasti:
Druh adresy
Dátum evidencie adresy
Dátum ukončenia evidencie adresy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre určenie druhu pobytu.]
Druh adresy
(D.1.3.17.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressClassZložený dátový prvok pre základný číselník, určujúci druh adresy.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL010139 Druh adresy.]
[Poznámky: Podľa uvedeného je možné určiť, či sa adresa používa ako sídlo, miesto trvalého pobytu, prevádzkáreň a podobne.]
Dátum evidencie adresy
(D.1.3.17.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressRecordDateDátum, odkedy je príslušná konkrétna adresa v oficiálnej evidencii.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt.]
Dátum ukončenia evidencie adresy
(D.1.3.17.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressRecordDateTerminationDátum, kedy bola evidencia príslušnej konkrétnej adresy v oficiálnej evidencii ukončená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť neskorší ako dátum evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt. Pri prechodnom pobyte môže znamenať aj predpokladané ukončenie pobytu.]

D.1.4 Telefónna adresa (TelephoneAddress)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Telefónna adresa (TelephoneAddress)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Telefónna adresa
(D.1.4)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
TelephoneAddressZložený dátový prvok pre rôzne druhy telefónnych čísel.
[Má súčasti:
Typ telefónu
Číslo]
[Ontológia: foaf:phone]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ telefónu
(D.1.4.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
TelephoneTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type alebo kategórii telekomunikačného zariadenia.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004005 Typ telefónneho čísla.]
Číslo
(D.1.4.2)
NumberZložený dátový prvok pre štruktúrované telefónne číslo.

D.1.4.2 Číslo (Number)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Číslo (Number)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Číslo
(D.1.4.2)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
NumberZložený dátový prvok pre štruktúrované telefónne číslo.
[Má súčasti:
Formátované číslo
Medzinárodné smerové číslo
Národné číslo
Smerové číslo
Účastnícke číslo
Sublinka]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Formátované číslo
(D.1.4.2.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
FormattedNumberObsahuje reprezentáciu telekomunikačného číselného reťazca.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec, tvorený tromi skupinami znakov, pričom prvá skupina začína znakom „+“ alebo znakmi „00“.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym číslovacím plánom, ktorý svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O–26/2011 o číslovacom pláne.]
[Poznámky: Takáto podoba sa ťažko parsuje. Ak je použité formátované číslo, nepoužíva sa neformátovaná podoba.
Príklad použitia: +421 48 4324134.]
Medzinárodné smerové číslo
(D.1.4.2.2)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
InternationalCountryCodeKód krajiny podľa ITU, ktorý identifikuje špecifickú krajinu, krajiny v integrovanom číselnom pláne alebo špecifickú geografickú oblasť.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec, ktorý, začína znakom „+“ alebo znakmi „00“.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O–26/2011 o číslovacom pláne.]
Národné číslo
(D.1.4.2.3)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
NationalNumberNiektoré oblasti majú dve predvoľby – vnútroštátne a zahraničné medzimestské predvoľby, tento prvok obsahuje vnútroštátnu predvoľbu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa nepoužíva.]
Smerové číslo
(D.1.4.2.4)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
AreaCityCodeDefinuje buď číslovanie v rámci jednej krajiny (alebo skupiny krajín či geografickej oblasti) alebo sieť – službu.
V Slovenskej republike je to ekvivalent národného cieľového kódu.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O–26/2011 o číslovacom pláne.]
Účastnícke číslo
(D.1.4.2.5)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
SubscriberNumberČíslo, ktoré identifikuje užívateľa siete alebo číslovacej oblasti.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Pre čísla slovenských operátorov sa vypĺňa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Obsahuje aspoň jednu číslicu.]
[Pravidlá použitia: Okrem číslic môže najmä v údajoch zo zahraničia obsahovať medzery, spojovacie znamienka alebo periódy.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O–26/2011 o číslovacom pláne.]
Sublinka
(D.1.4.2.6)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
ExtensionMôže obsahovať PBX linku, PIN pagera, faxovú podadresu alebo ďalšie doplňujúce adresné informácie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

D.1.5 Elektronická adresa (ElectronicAddress)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Elektronická adresa (ElectronicAddress)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Elektronická adresa
(D.1.5)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
ElectronicAddressZložený dátový prvok pre elektronický kontakt.
[Má súčasti:
Internetová adresa
dsig:KeyInfo]
[Ontológia: foaf:homepage]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa pre rôzne súčasti elektronickej adresy ako napríklad e-mail alebo webová adresa.]
Internetová adresa
(D.1.5.1)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
InternetAddressUvádza sa kontakt pre rôzne typy elektronických adries v prostredí internetu.
[Formát reprezentácie: Uvádza sa v tvare URI ako „typ: adresa“. Adresa je v tvare textových reťazcov, oddelených bodkami. Za znakom „:“ spravidla nasleduje zdvojený znak „//”. V prípade emailovej adresy sa namiesto prvej bodky uvádza znak „@”]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Rozoznávajú sa typy ako mailto (mailová adresa), http (webová adresa), ftp, ldap a podobne. Časť adresy vo väčšine prípadov dodržiava radenie textových reťazcov podľa podradenia doménových mien.]
dsig:KeyInfo
(D.1.5.2)
1.1
Nepovinný
Národný bezpečnostný úrad
Dsig:KeyInfoMedzinárodný štandard pre digitálne podpisy podľa W3C-XMLDSig.
[Formát reprezentácie: V súlade s definíciami k W3C-XMLD Sig.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: V súlade s definíciami k W3C-XMLD Sig.]
[Založené na: Odporúčania W3C XML-Signature Syntax and Processing.]

D.1.6 Identifikátor (ID)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Identifikátor (ID)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Identifikátor
(D.1.6)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
[Má súčasti:
Typ identifikátora
Hodnota identifikátora]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: adms:Identifier]
Typ identifikátora
(D.1.6.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IdentifierTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type použitého identifikátora.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004001 Identifikátor.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vo dvojici s Hodnotou identifikátora. Je možné viacnásobné použitie, pričom každý typ sa spravidla používa práve raz.]
Hodnota identifikátora
(D.1.6.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IdentifierValueObsahuje samotnú hodnotu použitého identifikátora.
[Formát reprezentácie: V závislosti od typu identifikátora, vo všeobecnosti je to reťazec znakov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov. Pri existujúcej presne definovanej dĺžke identifikátora, napríklad IČO, je možné zmenšiť na príslušný počet znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vo dvojici s Typom identifikátora. Môže byť použitý viackrát, pričom pre každý typ identifikátora sa môže použiť práve raz.]

2. Osobitné dátové typy a samostatné dátové prvky

D.3 Osobitné dátové typy

D.3.1 Dátový prvok s históriou (DataElementWithHistory)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (DataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok s históriou
(D.3.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
DataElementWithHistoryOsobitný dátový typ pre dátové prvky so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušného dátového prvku v danom časovom období.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current“ a „EffectiveFrom“ a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“. Môže byť použitý viackrát.]
Atribúty: Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true“ – je aktuálne účinný,
„false“ – jeho účinnosť bola ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

D.3.2 Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lokalizovaný dátový prvok
(D.3.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
LocalizedDataElementOsobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „Language“.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language“. Môže byť použitý viackrát, ale pre jednu jazykovú verziu iba jeden krát.]
Atribúty: Language
LanguageObsahuje identifikáciu použitého jazyka.
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom Kód položky podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.]
[Založené na: RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).]

D.3.3 Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lokalizovaný dátový prvok s históriou
(D.3.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
LocalizedDataElementWithHistoryOsobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „Language“ v danom časovom období.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language“, „Current“ a „EffectiveFrom“, a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“. Môže byť použitý viackrát, ale pre jednu jazykovú verziu v jednom čase iba jeden krát.]
Atribúty: Language, Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
LanguageObsahuje identifikáciu použitého jazyka.
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom Kód položky podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.]
[Založené na: Technické normy.11l)]
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true“ – je aktuálne účinný,
„false“ – jeho účinnosť bola ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

D.3.4 Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok pre základný číselník
(D.3.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
CodelistDataElementZložený dátový prvok používajúci údaje podľa základných číselníkov.
[Má súčasti:
Nečíselníkový údaj
Základný číselník]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Nečíselníkový údaj
(D.3.4.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
NonCodelistDataObsahuje voľnú nečíselníkovú hodnotu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Pravidlá použitia: Používa sa ak hodnotu nie je možné nájsť v číselníku, pričom vtedy je povinný.]
[Poznámky: Hodnotu nie je spravidla možné nájsť ak ide o informáciu zo zahraničia, napríklad ak v súvislosti so slovenským číselníkom obcí ide o obec v zahraničí.]
Základný číselník
(D.5)
CodelistZložený dátový prvok, ktorý obsahuje položku zo základného číselníka.
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je povinné použitie tohto dátového prvku povinné.
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné.]

D.3.5 Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok pre základný číselník s históriou
(D.3.5)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
CodelistDataElementWithHistoryZložený dátový prvok so sledovaním historických zmien obsahu, používajúci údaje podľa základných číselníkov.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok pre základný číselník“.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s dátovým prvkom pre základný číselník.]
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je použitie tohto dátového prvku povinné.
Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current“ a „EffectiveFrom“ a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“.
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné]
Atribúty: Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true“ – je aktuálne účinný,
„false“ – jeho účinnosť bola ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Nečíselníkový údaj
(D.3.4.1)
NonCodelistDataObsahuje voľnú nečíselníkovú hodnotu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Pravidlá použitia: Používa sa ak hodnotu nie je možné nájsť v číselníku, pričom vtedy je povinný.]
[Poznámky: Hodnotu nie je spravidla možné nájsť ak sa o zahraničnú informáciu zo zahraničia, napríklad ak sa v súvislosti so slovenským číselníkom obcí jedná o obec zo zahraničia.]
Základný číselník
(D.5)
CodelistZložený dátový prvok, ktorý obsahuje položku zo základného číselníka.
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je povinné použitie tohto dátového prvku povinné.
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné.]

D.6 Samostatné dátové prvky

D.6.1 Referencovateľný identifikátor

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Referencovateľný identifikátor
(D.6.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
ReferenceIdentifierObsahuje referencovateľný identifikátor.
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Podľa § 2 písm. t) a § 46.]

D.6.2 Zdroj (Source)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zdroj
(D.6.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SourceZložený dátový prvok pre určenie zdroja údaja.
[Má súčasti:
Zdrojový register
Registrátor
Registračné číslo]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Zdrojový register
(D.6.2.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SourceRegisterZložený dátový prvok pre číselník, obsahujúci údaje o zdrojovom registri.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010112 Zdrojový register.]
Registrátor
(D.6.2.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
RegistrationOfficeUvádza sa názov registrátora, ktorý zapísal, zmenil alebo vymazal zdrojový údaj v zdrojovom registri.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: Okresný súd Nitra, Okresný úrad Topoľčany.]
Registračné číslo
(D.6.2.3)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
RegistrationNumberUvádza sa registračné číslo príslušného konania alebo činnosti, v rámci ktorého sa príslušný zdrojový údaj zapísal, zmenil alebo vymazal.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: 470-15214, 203/Na-96/507.]
[Poznámky: Spravidla sa uvádza príslušné číslo spisu. Obchodný register napríklad používa „oddiel“ a „vložka“ – reťazec, tvorený číslami oddelenými medzerou, Živnostenský register a registre, evidencie a zoznamy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zase „registračné číslo“.]

D.6.3 Párovací kód vyplnených údajov

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Párovací kód vyplnených údajov
(D.6.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SynchCodeFilledDataObsahuje údaj, ktorý slúži na priradenie vyplnených údajov elektronického formulára k príslušnému elektronickému formuláru vrátane príslušnej verzie.
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 1023 znakov.]
[Hodnoty: Jeho hodnota je tvorená identifikátorom elektronického formulára a jeho verzie v štruktúre referencovateľného identifikátora.]

Príloha č. 3 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Štandard pre elektronické formuláre

1. Vymedzenie základných pojmov pre elektronické formuláre

1.1 Formulár

1.1.1 Formulár je

1.1.1. a) tlačivo v listinnej podobe,

1.1.2. b) textový súbor podľa § 19, ktorý umožňuje zverejnenie listinného tlačiva v elektronickej podobe a jeho následné vytlačenie alebo

1.1.3. c) taký štruktúrovaný elektronický dokument, ktorý nespĺňa všetky vlastnosti pre elektronický formulár podľa bodu 1.2.1 a podľa osobitného predpisu12).

1.1.2 Formulár má predpísanú formu a náležitosti, ktoré sú definované osobitným predpisom alebo gestorom elektronickej služby, ktorá ho používa.

1.1.3 Formulár podľa bodu 1.1.1 písm. b) a c) dodržiava príslušné požiadavky podľa § 18 až 25.

1.1.4 Formulár má charakter najmä textového súboru a neslúži na prenos alebo uchovávanie dátových prvkov. Grafický súbor nie je považovaný za formulár.

1.1.5 Formulár podľa bodu 1.1.1 písm. b), a ak je to technicky možné aj podľa bodu 1.1.1 písm. c), sa vzhľadom na overenie správnosti vizuálneho rozloženia alebo ako vzor pre tlačivo v listinnej podobe poskytuje aj vo formáte PDF minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5.

1.1.6 Ak je to technicky možné, formulár podľa bodu 1.1.1 písm. c) sa poskytuje vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo vo formáte PDF AcroForms minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5.

1.2 Elektronický formulár a príslušné osoby

1.2.1 Elektronický formulár12) je tvorený

a) identifikačnými údajmi,

b) dátovou štruktúrou bez vyplnených údajov, pričom dátovú štruktúru tvoria dátové prvky,

c) pravidlami na jeho vypĺňanie a prezentáciu.

1.2.2 Vyplnením najmenej jedného údaja elektronického formulára vzniká vyplnený elektronický formulár.

1.2.3 Poskytovateľom elektronického formulára je povinná osoba, ktorá elektronický formulár vytvára, mení a ukončuje jeho platnosť.

1.2.4 Gestorom elektronickej služby je povinná osoba, ktorá je poskytovateľom elektronickej služby verejnej správy, ku ktorej sa daný elektronický formulár viaže. Gestor elektronickej služby môže byť totožný s poskytovateľom elektronického formulára.

1.2.5 Používateľom elektronického formulára je fyzická osoba, ktorá vypĺňa elektronický formulár alebo právnická osoba, v mene ktorej sa vypĺňa elektronický formulár. Ak sa elektronický formulár vypĺňa automatizovane, a to informačným systémom, aplikáciou a podobne, používateľom elektronického formulára je osoba, v ktorej mene sa elektronický formulár vypĺňa.

1.3 Dátová štruktúra, dátový obsah a používateľské rozhranie pre vyplnenie elektronického formulára

1.3.1 Dátová štruktúra elektronického formulára predstavuje štruktúru obsahu elektronického formulára bez vyplnených údajov, ktorý sa viaže ku konkrétnemu úkonu alebo elektronickej službe verejnej správy.

1.3.2 Dátovým obsahom sa rozumie dátová štruktúra spolu s vyplnenými údajmi.

1.3.3 Používateľským rozhraním pre vyplnenie elektronického formulára sa rozumie rozhranie pre manuálne vypĺňanie používateľom elektronického formulára.

1.3.4 Pomocnými informáciami sú informácie, ktoré nie sú nutné pre definíciu alebo prezentáciu príslušného elektronického formulára, ale môžu napomôcť pri pochopení významu jednotlivých častí elektronického formulára, spôsobu jeho použitia a spracovania. Medzi pomocné informácie patrí najmä návod, legenda, vzory a príklady. Návodom sú najmä vysvetlivky a pomocné texty pre správne vyplnenie daného dátového poľa.

1.4 Prezentácia elektronického formulára a prezentačná schéma

1.4.1 Prezentácia elektronického formulára (ďalej len „prezentácia“) predstavuje interpretáciu dátového obsahu v bežne zmyslami vnímateľnej podobe.

1.4.2 Prezentácia dátového obsahu je definovaná prezentačnou schémou.

1.4.3 Pre jeden elektronický formulár môže existovať viac prezentácií, a to podľa účelu ich použitia.

1.4.4 Prezentačná schéma je súhrnom pravidiel pre transformáciu dátového obsahu elektronického formulára do predpísanej prezentácie. Stanovuje spôsob vnímateľnej interpretácie dátovej štruktúry elektronického formulára, vrátane všetkých identifikačných údajov elektronického formulára, ktoré sú prezentované používateľovi elektronického formulára.

1.4.5 Pre jeden typ prezentácie, napríklad prezentáciu pre tlač, môže existovať viac prezentačných schém, a to podľa technológie použitej pre tvorbu elektronického formulára.

2. Vytvorenie elektronického formulára

2.1 Všeobecné pravidlá pre vytvorenie elektronických formulárov

2.1.1 Elektronický formulár sa vytvára v súlade s ostatnými požiadavkami podľa tohto výnosu, pričom sa zabezpečuje súlad najmä s dátovými štandardmi a štandardmi použitia súborov.

2.1.2 Pre všetky súčasti elektronického formulára podľa bodu 1.2.1 existuje úplná dokumentácia, zverejnená spolu s príslušným elektronickým formulárom. Tieto súčasti elektronického formulára a ich zverejnená dokumentácia spĺňajú požiadavky na otvorenosť a technologickú neutrálnosť podľa § 6 ods.1 zákona.

2.1.3 Ak je súčasť elektronického formulára založená na existujúcom technologickom štandarde alebo technickej norme, úplná dokumentácia obsahuje opis všetkých použitých vlastností daného technologického štandardu alebo technickej normy. Takýto opis neobsahuje vlastnosti, ktoré nie sú v súčasti elektronického formulára používané.

2.1.4 Používateľské rozhranie pre vyplnenie elektronického formulára poskytuje pre používateľa elektronického formulára tieto funkcie:

a) vyplnenie a prezentovanie vyplnených údajov elektronického formulára,

b) uloženie údajov do určeného dátového úložiska podľa bodu 4.5.1 v ľubovoľnom momente vypĺňania a opätovné načítanie údajov z určeného dátového úložiska do elektronického formulára,

c) vytlačenie vyplneného elektronického formulára.

2.1.5 Používateľské rozhranie pre vyplnenie elektronického formulára môže pre používateľa elektronického formulára sprostredkovať podpísanie vyplneného elektronického formulára.

2.1.6 Elektronický formulár musí byť vytvorený vecne správne a v súlade s právnymi predpismi.

2.2 Identifikačné údaje elektronického formulára

2.2.1 Identifikačné údaje elektronického formulára sú metaúdaje o elektronickom formulári a jeho použití. Identifikačné údaje elektronického formulára sú tvorené týmito položkami:

a) názov elektronického formulára, ktorý predstavuje stručný, výstižný a jednoznačný opis príslušnej aktivity alebo služby z pohľadu poskytovateľa elektronického formulára; tvorí sa pomenovaním aktivity napríklad „Oznámenie“ v spojení s bližším opisom predmetu aktivity, napríklad „o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri“,

b) identifikátor elektronického formulára, ktorý je v elektronickej verejnej správe v Slovenskej republike jedinečný a tvorí sa v štruktúre referencovateľného identifikátora,

c) opis účelu elektronického formulára, ktorý jednoducho a výstižne opisuje účel elektronického formulára, napríklad v tvare „Údaje pre služby JKM pre zápis do zoznamu audítorov“,

d) poskytovateľ elektronického formulára, obsahujúci celý názov poskytovateľa elektronického formulára, ktorý elektronický formulár vytvoril alebo naposledy zmenil,

e) gestor elektronickej služby, obsahujúci celý názov gestora elektronickej služby, ktorému príslušná agenda v rámci úseku verejnej správy patrí; ak existuje pre jednu agendu viac gestorov, uvádza sa gestor, ktorý prvý vytvoril príslušný elektronický formulár,

f) jazyk, ktorým sa identifikuje použitý jazyk s cieľom odlíšiť viaceré jazykové varianty elektronického formulára pre ten istý úkon, ak je podpora viacerých jazykových variant zabezpečovaná prostredníctvom samostatných elektronických formulárov; jazyk sa vypĺňa v súlade so základným číselníkom CL010076 Jazyky,

g) verzia, obsahujúca číslo verzie elektronického formulára, pričom toto číslo sa vytvára tak, že minoritné zmeny sa zaznamenávajú zvyšovaním verzie po desatinách, napríklad z 1.1 na 1.2 alebo z 1.9 na 1.10, a majoritné zmeny po celých číslach, napríklad z 2.3 na 3; majoritnosť a minoritnosť je určovaná podľa potreby príslušného poskytovateľa elektronického formulára, jedna majoritná verzia má vo všetkých minoritných verziách spravidla rovnakú definíciu dátovej štruktúry, avšak začiatočná hodnota prvej publikovanej verzie je 1.0, pričom hodnota nižšia ako 1.0 sa používa iba pre pripravované a zatiaľ nezverejnené verzie, pričom opravou alebo úpravou elektronického formulára vzniká jeho nová verzia a úpravou sa rozumie aj doplnenie ďalšej prezentácie alebo prezentačnej schémy do publikovaného elektronického formulára,

h) dátum začiatku platnosti, ktorý tvorí údaj obsahujúci dátum publikácie elektronického formulára,

i) dátum skončenia platnosti, ak ide o elektronické formuláre so skončenou platnosťou alebo ak je tento dátum známy,

j) dátum začiatku účinnosti, ktorý tvorí údaj obsahujúci predpokladaný alebo určený dátum účinnosti elektronického formulára,

k) dátum skončenia účinnosti; inú ako prázdnu hodnotu má vtedy, ak ide o elektronické formuláre so skončenou účinnosťou.

2.2.2 Identifikačné údaje sú poskytované poskytovateľom elektronického formulára pri vytváraní elektronického formulára, pričom používateľ elektronického formulára ich nemôže zmeniť.

2.2.3 Identifikačné údaje elektronického formulára môžu byť podľa potreby rozšírené o ďalšie položky.

2.3 Pravidlá pre dátovú štruktúru

2.3.1 Dátová štruktúra elektronického formulára je založená na príslušnej dátovej štruktúre dátových prvkov podľa § 45.

2.3.2 Súčasťou dátovej štruktúry elektronického formulára a prvým dátovým prvkom je „párovací kód vyplnených údajov“ s XML názvom „SynchCodeFilledData“, ktorý slúži na priradenie vyplnených údajov elektronického formulára k príslušnému elektronickému formuláru vrátane príslušnej verzie. Jeho hodnota je tvorená identifikátorom elektronického formulára a jeho verzie v štruktúre referencovateľného identifikátora.

2.3.3 Súčasťou dátovej štruktúry elektronického formulára a druhým dátovým prvkom môže byť kód vyplneného elektronického formulára. Jeho hodnota sa obvykle vypĺňa po vyplnení najmenej jedného údaja a predstavuje nástroj na spárovanie s konkrétnou vybavovanou elektronickou službou verejnej správy, ak elektronická služba verejnej správy takúto funkciu poskytuje.

2.3.4 Do dátovej štruktúry sa môžu pridať vlastné dátové prvky, ak v katalógu dátových prvkov podľa prílohy č. 2 neexistuje ich vecný ekvivalent.

2.3.5 Dátová štruktúra elektronického formulára sa popisuje jazykom Extensible Markup Language (XML) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C), a to vrátane identifikačných údajov.

2.3.6 Dátová štruktúra sa definuje prostredníctvom XML Schema Definition Language (XSD) minimálne vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C), pričom definuje povolené typy a hodnoty jednotlivých dátových prvkov.

2.3.6 Definícia dátovej štruktúry sa tvorí jedným súborom.

2.4 Pravidlá pre vypĺňanie elektronického formulára

2.4.1 Pravidlá pre vypĺňanie elektronického formulára stanovujú povinné a povolené rozmedzia hodnôt dátových polí, určujú kontrolné, filtrovacie a ďalšie používateľské funkcie a poskytujú návod a pomôcky používateľom pre správne vypĺňanie elektronických formulárov.

2.4.2 Pravidlá pre vypĺňanie elektronického formulára sa vytvárajú tak, aby boli zabezpečené a dodržané požiadavky uvedené v bode 4.

2.4.3 Pravidlá pre vypĺňanie elektronického formulára nezahŕňajú procesné pravidlá pre ďalšie spracovanie elektronického formulára ako podanie, podpísanie a podobne, aj keď môžu obsahovať návod k týmto funkciám.

2.5 Pravidlá pre prezentáciu dátovej štruktúry

2.5.1 Dátové prvky sú používateľovi elektronického formulára prezentované vo forme dátových polí.

2.5.2 Prezentácia dátovej štruktúry elektronického formulára je založená na formulárových oddieloch, pričom formulárový oddiel je súbor dátových polí vzťahujúci sa k opisu vecnej stránky jednej dátovej entity, t.j. súbor údajov, ktoré spolu logicky súvisia. Formulárové oddiely sa členia tak, aby boli logicky zrozumiteľné používateľovi elektronického formulára.

2.5.3 Poradie dátových polí je v súlade s poradím dátových prvkov podľa Katalógu dátových prvkov uvedeného v prílohe č. 2.

2.5.4 Formulárové oddiely, ktoré sa opakujú vo viacerých elektronických formulároch, môžu byť ministerstvom označené ako univerzálne formulárové oddiely.

2.5.5 Ak existujú ministerstvom označené univerzálne formulárové oddiely, pri vytváraní elektronického formulára sa použijú všade tam, kde sa v elektronickom formulári nachádza ekvivalentný vecný obsah. Ak existuje odôvodnený osobitný rozdiel, táto situácia sa prerokuje s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona.

2.5.6 Ostatné formulárové oddiely, najmä štruktúra a vecný obsah požadovaných dát, sa určujú a vytvárajú v súlade s vecnými požiadavkami poskytovateľa elektronického formulára.

2.5.7 Ak sa z univerzálneho formulárového oddielu odstránia niektoré dátové polia, poradie ostatných dátových polí zostáva podľa možnosti zachované.

2.5.8 Dátové polia sú definované

a) názvom dátového poľa, ktorým sa rozumie stručný opis dátového poľa zobrazovaný používateľovi elektronického formulára vedľa dátového poľa,

b) povoleným rozsahom alebo veľkosťou a typom dátového poľa podľa dátového prvku,

c) pomocným textom pri vypĺňaní dátového poľa, a to napríklad v znení „Vyplňte veľkým tlačeným písmom“,

d) prednastavenými hodnotami, ak takéto existujú; prednastavenou hodnotou môže byť napríklad zoznam hodnôt, z ktorých je možné vybrať relevantný údaj a jeho predvolené nastavenie alebo predvyplnená hodnota dátového poľa, napríklad automatické spočítavanie príloh podľa zoznamu príloh,

e) spôsobom získania údaju z externého zdroja.

2.5.9 Prezentácia elektronického formulára dodržiava príslušné štandardy podľa § 14 a 19 až 25. Na prezentáciu elektronického formulára sa nepoužívajú súbory obsahujúce tabuľky podľa § 24 písm. b) prvého bodu.

2.6 Prezentačná schéma

2.6.1 Prezentačná schéma dodržiava príslušné štandardy podľa § 13. Na transformáciu do predpísanej prezentácie sa v prezentačnej schéme používa transformačný jazyk podľa § 13 písm. d).

2.6.2 Každý elektronický formulár obsahuje najmenej jednu prezentačnú schému pre vypĺňanie a pre každú z týchto schém najmenej jednu prezentačnú schému pre tlač. Elektronický formulár obsahuje najmenej jednu vytvorenú prezentáciu pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, a to bez vyplnených údajov; elektronický formulár môže obsahovať aj prezentačnú schému pre podpisovanie alebo iný spôsob autorizácie elektronického formulára.

2.6.3 Pre každú určenú prezentačnú schému sa zverejňuje aj jej úplná dokumentácia v súlade s bodmi 2.1.2 a 2.1.3.

2.6.4 Pre konkrétny elektronický formulár je možné definovať viac prezentačných schém. Tie určujú predpísaný spôsob prezentovania formulára pre rôzne technologické prostredia, ktoré sa používajú na prácu s elektronickými formulármi, pričom je možné použiť aj špecializovaný prostriedok podporujúci konkrétny typ prezentačnej schémy.

2.6.5 Povinnou prezentáciou elektronického formulára pre vypĺňanie je formát HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), pričom môžu existovať aj ďalšie prezentácie pre vypĺňanie v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte HTML alebo XHTML používa transformačný jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT).

2.6.6 Povinnou prezentáciou pre tlač je formát PDF minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, pričom môžu existovať aj ďalšie prezentácie pre tlač v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte PDF používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Na opis formátovania prezentácie vo formáte PDF sa používa značkovací jazyk Extensible Stylesheet Language – Formatting Objects (XSL-FO) podľa World Wide Web Consortium (W3C), a to tak, aby bol správne spracovateľný referenčným XSL-FO softvérom podľa bodu 3.1.3. Použitie značkovacieho jazyka podľa tretej vety sa optimalizuje na vykonanie správnej transformácie v referenčnom XSL-FO softvéri podľa bodu 3.1.3. Povinná prezentačná schéma pre tlač sa tvorí jedným súborom a grafické súbory sa vkladajú priamo do tohto súboru.

2.6.7 Povinnou prezentáciou pre podpisovanie a pre iný spôsob autorizácie elektronického formulára (ďalej len „podpisová prezentácia“) je formát HTML alebo XHTML, a ak ide o elektronické formuláre s viac ako 50 procesnými krokmi, prezentáciou pre podpisovanie môže byť aj formát Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8, pričom môžu existovať aj ďalšie podpisové prezentácie v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formátoch HTML, XHTML alebo TXT používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Požiadavky podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou, ak je určená na čítanie bez možnosti úpravy dátových polí. Prezentačná schéma pre podpisovanie sa tvorí jedným súborom. V podpisovej prezentácii sa pre správne zobrazenie písma umožňuje použiť font, ktorý je možné bezplatne používať a šíriť.

2.6.8 Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO alebo podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie uvádza Arial, Times New Roman alebo Courier New, pričom sa súčasne ako ďalší alebo ako druhý v poradí, ak ide o podpisovú prezentáciu, uvádza aj názov príslušného použitého generického fontu. Ak to nie je možné technicky dodržať, po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona sa môže použiť aj iný font, spravidla taký, ktorý umožňuje bezplatné používanie a šírenie, pričom súbor tohto fontu sa prikladá ako súčasť dokumentácie elektronického formulára. Súbor každého použitého fontu sa

a) zverejňuje na mieste publikácie elektronického formulára alebo sa sprístupňuje prostredníctvom odkazu na jeho zverejnenie v module elektronických formulárov,

b) v kontajneri podľa bodu 7.1.1 osobitne referencuje, pričom jeho funkčný priamy odkaz sa uvádza prostredníctvom atribútu „full-path“.

2.6.9 Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO sa v dokumentácii elektronického formulára zverejňuje informácia o názve, výrobcovi, URL a verzii softvéru, ktorý sa používa na transformáciu do prezentácie vo formáte PDF, napríklad „Apache FOP 1.1“ a príslušná adresa vo forme Uniform Resource Locator (URL).

2.6.10 K elektronickému formuláru je možné poskytnúť aj takú prezentačnú schému a prezentáciu elektronického formulára pre tlač vo formáte podľa bodu 2.6.6, ktorá je vyplniteľná spôsobom podľa bodu 4.1.1 písm. a) prostredníctvom technológie PDF AcroForms minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5. Pre takúto prezentačnú schému a prezentáciu postačuje, aby prezentovala formulár podľa bodu 1.1.1.

2.6.11 K elektronickému formuláru sa spravidla poskytuje aj prezentácia na čítanie bez možnosti úprav dátových polí, a to vo formáte HTML alebo XHTML, pričom doplnkovo môžu byť poskytnuté ďalšie takéto prezentácie v iných formátoch. V príslušnej prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte HTML alebo XHTML používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Požiadavky podľa tohto bodu a bodu 2.6.7 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou.

2.7 Prílohy

2.7.1 Prílohy elektronického formulára sa vytvárajú v súlade s príslušnými požiadavkami podľa § 18 až 25. Prílohy, ani ich dátová štruktúra, nie sú súčasťou dátového obsahu elektronického formulára.

3. Publikovanie elektronického formulára

3.1 Postup publikovania elektronických formulárov poskytovateľmi elektronických formulárov

3.1.1 Publikovaný elektronický formulár má byť aktuálny. Každá oprava alebo úprava publikovaného elektronického formulára vrátane doplnenia alebo úpravy jeho súčastí sa vykonáva vznikom novej verzie tohto formulára bez zmeny pôvodnej verzie.

3.1.2 Na publikovanie elektronického formulára v module elektronických formulárov sa používa technická špecifikácia podľa bodu 7, pričom táto sa spravidla používa aj na publikovanie elektronického formulára na inom mieste.

3.1.3 Na mieste publikovania elektronického formulára sa zverejňuje odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF. Tento softvér spĺňa požiadavky na klientske aplikácie podľa § 48 písm. b) a c), je voľne dostupný a jeho zdrojové kódy sú zverejnené a je možné ho na ľubovoľný účel upravovať, šíriť a používať. Referenčným XSL-FO softvérom sa rozumie softvér takto označený správcom modulu elektronických formulárov po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona a zverejnený prostredníctvom tohto modulu.

3.1.4 Ak je to uskutočniteľné, poskytuje sa na mieste publikovania elektronického formulára on-line možnosť uskutočnenia správnej transformácie ľubovoľného XSL-FO súboru do formátu PDF podľa bodu 2.6.6.

3.1.5 Zabezpečuje sa poskytovanie trvalo funkčného priameho odkazu vo forme Uniform Resource Locator (URL), a to jednotlivo najmenej pre tieto súčasti elektronického formulára:

a) definícia dátovej štruktúry podľa bodu 2.3.5,

b) prezentačná schéma pre povinnú prezentáciu pre tlač podľa bodu 2.6.6,

c) prezentačné schémy pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7,

d) súbor „manifest.xml“ podľa bodu 7.5, pričom ak je kontajner tvorený jedným XML súborom podľa bodu 7.1.2, vo vytvorenom súbore „manifest.xml“ sa v atribúte „full-path“ uvádza cesta ku jednotlivým súčastiam elektronického formulára vo forme Uniform Resource Locator (URL),

e) súbor „attachments.xml“ podľa bodu 7.12,

f) súbor PDF Acroforms podľa bodu 2.6.10, ak sa v elektronickom formulári poskytuje,

g) vytvorená prezentácia pre tlač bez vyplnených údajov vo formáte PDF podľa bodu 2.6.2,

h) súbor „meta.xml“ podľa bodu 7.6.

3.1.6 Prezentačné schémy a XSD schémy referencované elektronickým formulárom sa publikujú v module elektronických formulárov. Prezentačné schémy a XSD schémy takto nepublikované nie je možné referencovať.

3.1.7 Priame odkazy podľa bodu 3.1.5 sa poskytujú v štruktúre referencovateľného identifikátora, pričom pre každý jedinečný súbor sa poskytujú v trvalo nezmenenej podobe, a tieto odkazy sa v elektronickom formulári uvádzajú v atribúte „full-path-url“ súboru „manifest.xml“ podľa bodu 7.5.

3.1.8 Pre každý elektronický formulár publikovaný v module elektronických formulárov sa spolu s ním na rovnakom mieste publikuje aj digitálny odtlačok jeho kontajnera vytvorený podľa niektorých z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu.11g)

3.1.9 Miesto publikovania elektronického formulára zabezpečuje integritu elektronického formulára vrátane integrity s ním súvisiacich údajov, súborov a dokumentov.

4. Vyplnenie elektronického formulára

4.1 Spôsoby vypĺňania elektronického formulára

4.1.1 Rozlišujú sa tieto spôsoby vypĺňania elektronického formulára:

a) Manuálny spôsob vypĺňania (vypĺňanie fyzickou osobou),

1. On-line (s aktívnym pripojením k internetu),

2. Off-line (bez aktívneho pripojenia k internetu),

b) Automatizovaný spôsob vypĺňania (vypĺňanie strojom, najmä informačným systémom).

4.1.2 Manuálny spôsob vypĺňania môže s cieľom uľahčenia používania elektronického formulára poskytovať aj automatizované predvyplnenia.

4.1.3 Pre on-line manuálny spôsob vypĺňania sa poskytuje používateľské rozhranie pre vyplnenie elektronického formulára vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), ktoré sa môže poskytovať aj pre off-line manuálny spôsob.

4.1.4 Každý elektronický formulár sa poskytuje najmä vo forme umožňujúcej on-line manuálny spôsob vypĺňania, a to priamo prostredníctvom webového prehliadača bez nutnosti inštalácie osobitných aplikácií.

4.1.5 Elektronický formulár sa poskytuje najmenej s povinnými prezentáciami podľa bodu 2.6.

4.1.6 Na vypĺňanie elektronického formulára je používateľovi elektronického formulára umožnené použiť ktorúkoľvek z prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.5, pričom možnosť jeho výberu nemôže byť obmedzená.

4.2 Všeobecné pravidlá pre používateľské rozhranie

4.2.1 Používateľské rozhranie sa vytvára v súlade so štandardmi pre prístupnosť a funkčnosť webových stránok podľa § 14, čo sa v primeranom rozsahu týka každého špecializovaného nástroja na vypĺňanie elektronického formulára.

4.2.2 Používateľské rozhranie je použiteľné aj prostredníctvom funkcií klávesnice bez potreby iného zariadenia.

4.2.3 Všetky formátovacie údaje sa vo formátoch HTML alebo XHTML určujú prostredníctvom kaskádových štýlov (CSS). Obsah a funkcie elektronických formulárov sa dajú správne použiť a zobraziť aj pri vypnutí kaskádových štýlov.

4.2.4 Všetky dátové polia sa správne označujú relevantnými nadpismi, a to aj vtedy, ak bol použitý formát PDF, pričom označenie značkami vo formáte PDF okrem priradenia relevantného nadpisu určuje aj poradie, v akom sa prezentujú dátové polia.

4.2.5 Tlačidlo ENTER nespôsobuje posun na ďalšie dátové pole.

4.2.6 Pre používateľské rozhranie sa neurčujú osobitné klávesnicové skratky. To neplatí, ak je zaručené, že nenastáva konflikt s klávesovými skratkami prostredia alebo operačného systému, a najmä s asistenčnými zariadeniami zdravotne postihnutých používateľov elektronických formulárov.

4.2.7 Názvy dátových polí sa uvádzajú v súlade s názvami dátových prvkov a účelom ich použitia, ak také existujú.

4.2.8 Všetky textové informácie prezentované používateľovi elektronického formulára sa v elektronických formulároch vytvárajú v štátnom jazyku. Doplnkovo je možné poskytnúť elektronický formulár aj v potrebnom cudzom jazyku, a to:

a) v rozsahu všetkých textových informácií alebo

b) iba pri vysvetlivkách a iných pomocných informáciách.

4.2.9 Textové informácie v cudzom jazyku je možné poskytnúť ako súčasť existujúcej prezentačnej schémy alebo osobitnou prezentačnou schémou. Ak sa používa rovnaká definícia dátovej štruktúry vo všetkých použitých jazykoch alebo ak nie je závažný dôvod vytvárať pre niektoré jazyky odlišnú definíciu dátovej štruktúry, spravidla sa pre každý jazyk vytvára samostatná prezentačná schéma ako súčasť jedného elektronického formulára, inak sa spravidla vytvára nový elektronický formulár.

4.2.10 Ak sa dátové polia vzhľadom na vizuálne zobrazenie dimenzujú dlhšie ako maximálna dĺžka vstupného reťazca, zvyšok dátového poľa sa necháva prázdny.

4.3 Pravidlá pre formulárové oddiely a ovládanie používateľského rozhrania

4.3.1 Pre ovládanie vypĺňania elektronického formulára používateľom elektronického formulára sa vzhľadom na procesnú postupnosť práce s elektronickým formulárom používajú procesné kroky. Jeden procesný krok sa zobrazuje ako jedna vizuálna strana.

4.3.2 Jeden formulárový oddiel sa nemôže nachádzať vo viacerých procesných krokoch, ale jeden procesný krok môže obsahovať viac formulárových oddielov, najmä ak sú malého rozsahu.

4.3.3 Rozsah procesného kroku a formulárového oddielu je určovaný poskytovateľom elektronického formulára a spravidla sa vytvára tak, aby jeden procesný krok neprekročil ekvivalent dvoch vizuálnych strán formátu A4.

4.3.4 Používateľovi elektronického formulára sa naraz zobrazuje iba jeden procesný krok.

4.3.5 Prvý procesný krok sa zobrazuje prvý v poradí a obsahuje všetky podstatné informácie na overenie správnosti elektronického formulára a celkový počet procesných krokov. Elektronický formulár môže mať neobmedzené množstvo procesných krokov, najmä ak nie je možné všetky údaje vzhľadom na ich počet získať prostredníctvom prvého procesného kroku. Ostatné procesné kroky dodržiavajú štruktúru a prezentačný vzhľad prvého procesného kroku a je vhodné, aby zachovávali aj obsah jeho hlavičky a päty.

4.3.6 Elektronický formulár môže obsahovať sumárny procesný krok, a to najmä ak sa jedná o rozsiahlejší elektronický formulár alebo obsahuje údaje, ktoré sa získavajú výpočtom, ako napríklad výška daňovej povinnosti. Sumárny procesný krok je posledným procesným krokom a slúži na sumarizáciu a rýchlu kontrolu dôležitých údajov používateľom elektronického formulára, vrátane údajov o príjemcovi elektronického formulára.

4.3.7 Procesný krok môže niektorou funkciou vyvolať zobrazenie pomocnej vizuálnej strany a po jej opustení sa ovládanie opäť vráti k pôvodnému procesnému kroku. Ak sa má pomocná vizuálna strana zobraziť v novom okne webového prehliadača alebo spustiť k zobrazeniu iný program, napríklad prehliadač PDF pre PDF spustené z webového prehliadača, príslušný procesný krok o takomto zobrazení informuje.

4.3.8 Elektronický formulár poskytuje najmä pri rozsiahlejšom elektronickom formulári pomocný oddiel, ktorý umožňuje vložiť do elektronického formulára textové poznámky používateľa, obvykle ako niektorý zo záverečných procesných krokov elektronického formulára. Pomocný oddiel sa poskytuje na základe uváženia poskytovateľa elektronického formulára.

4.3.9 Použitie formulárových oddielov môže využívať filtráciu; filtráciou sa rozumie podmienený vstup, ktorý na základe kontrolných mechanizmov obsahu dátových polí neumožní použitie formulárových oddielov, pre ktoré nebol vložený vhodný sprístupňujúci údaj, t.j. podmienka, napríklad formulárový oddiel pre rodiča sa nesprístupní, ak používateľ elektronického formulára nie je rodič. Filtrácia sa môže obdobne použiť aj pre jednotlivé dátové polia.

4.3.10 Formulárové oddiely, ktorých použitie nie je podľa bodu 4.3.9 umožnené, nie je nutné zobraziť.

4.3.11 Každý formulárový oddiel má jednoznačný názov, ktorý reprezentuje príslušnú vecnú podstatu jeho obsahu.

4.3.12 Formulárové oddiely je možné oddeľovať vodorovnou čiarou.

4.3.13 Formulárové oddiely, ktoré sa vypĺňajú opakovane, napríklad pri zadávaní účastníkov v stavebnom konaní, poskytujú na konci oddielu funkciu pridania svojej kópie. Táto funkcia môže obsahovať aj možnosť zadania počtu kópii. Takto pridávané formulárové oddiely sa označujú ako dynamické formulárové oddiely.

4.3.14 Pridaný formulárový oddiel sa zobrazuje za pôvodným formulárovým oddielom alebo jeho poslednou kópiou. Pridaný formulárový oddiel poskytuje funkciu svojho odstránenia.

4.3.15 Postup podľa bodov 4.3.13 a 4.3.14 platí obdobne aj pre jednotlivé dátové polia.

4.3.16 Poskytované štandardné ovládacie prvky týkajúce sa elektronického formulára sa označujú v súlade s číselníkom ministerstva pre štandardné ovládacie prvky týkajúce sa elektronického formulára. Iné označenie je pre príslušné ovládacie prvky použité, iba ak k tomu existujú oprávnené dôvody, a to po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona.

4.3.17 Ovládač presunu medzi procesnými krokmi

a) umožňuje prostredníctvom osobitných ovládacích prvkov presun na predchádzajúci a nasledujúci procesný krok,

b) umožňuje pri elektronickom formulári, ktorý obsahuje viac ako štyri procesné kroky, presun na ľubovoľný procesný krok, a to vložením čísla príslušného procesného kroku.

4.3.18 Ak používateľ elektronického formulára nezmení vyplnené údaje, tieto údaje ostávajú pri presune medzi procesnými krokmi zachované, čo znamená, že sa nevymažú a ani sa nezmenia. Ak ich používateľ elektronického formulára zmení, dátové polia z nich vyplývajúce sa náležite automatizovane upravia alebo ponúknu možnosť úpravy.

4.4 Vyplňovanie dátových polí

4.4.1 Elektronický formulár môže pre identifikovaného a autentifikovaného používateľa údaje predvypĺňať.

4.4.2 Ak sa má pri zadávaní údajov dodržať predpísaná štruktúra údaju, pri opise dátového poľa sa na to upozorňuje, napríklad informáciou, že dátum sa zadáva v tvare DD/MM/RRRR. Vyplnenie dátumu v tvare inom ako DD/MM/RRRR je nevhodné.

4.4.3 Ak sú použité merné jednotky, názov dátového poľa alebo pomocný text dátového poľa uvádza o aké jednotky ide. Ak sú rovnaké jednotky opakované v rámci celého formulárového oddielu, informáciu o jednotkách je možné uviesť v názve oddielu. Jednotky meny sa používajú v súlade s medzinárodným trojmiestnym označením alebo príslušným symbolom.

4.4.4 Dátumy sa zadávajú v postupnosti deň, mesiac a rok, pričom sa nemusia použiť všetky údaje, ak nie sú pre príslušný elektronický formulár potrebné.

4.4.5 Názov dátového poľa sa vizuálne umiestňuje bezprostredne vľavo od dátového poľa alebo bezprostredne nad dátovým poľom. Názvy je možné vytvárať aj pre skupiny dátových polí alebo pre formulárové oddiely.

4.4.6 Vypĺňané údaje sa pri bežnom texte zarovnávajú vľavo a pri číslach vpravo.

4.4.7 Údaje, ktoré nemajú byť viditeľné, napríklad heslá, sa zobrazujú vo forme nečitateľných alebo zakódovaných znakov.

4.4.8 Ako desatinný znak sa používa čiarka (,). Systém by nemal rovnocenne akceptovať a konvertovať na čiarku (,) aj bodku (.), napríklad 3.14 by nemalo byť považované za 3,14.

4.4.9 Ak ide o výberové menu s viac ako 30 položkami, jeho súčasťou je automatické vyhľadávanie podľa už zadaných znakov alebo interaktívna pomoc pri výbere.

4.4.10 Povinné polia sa označujú znakom hviezdička „*“ alebo iným ekvivalentom a informácia o tom, aký znak sa na označenie povinných polí používa, sa uvádza na príslušnej formulárovej strane. Povinné dátové polia je možné následne odlíšiť aj farebne.

4.4.11 Ak dátové polia umožňujú výber vyplnenia alebo výber z viacerých možností, takáto informácia sa uvedie v príslušnej pomocnej informácii.

4.4.12 Ak sa dátové pole vypĺňa iným ako manuálnym spôsobom, napríklad prostredníctvom smart karty alebo webovej služby, takto vložené údaje nie je spravidla možné ďalej manuálne upraviť. Príslušné dátové pole je možné pre lepšie vizuálne rozlíšenie označiť svetlejším odtieňom farby ako pri pozadí formulárového oddielu, pričom sa dodržiava požiadavka podľa bodu 2.2 prílohy č. 1. Týmto bodom nie je dotknuté opätovné načítanie údajov podľa bodu 4.5.2.

4.4.13 Ak sa dátové pole vypĺňa výberom podľa číselníka, takto vyplnené údaje nie je možné používateľom elektronického formulára manuálne zmeniť na iné hodnoty ako tie predpísané číselníkom. Ak sa predpokladá, že existujú aj ďalšie hodnoty, ktoré príslušný číselník neobsahuje, poskytuje sa hodnota „Iné“ a osobitné textové dátové pole, ktoré umožní vložiť spresňujúci obsah.

4.4.14 Formátovanie dátových polí je poskytované v súlade s formátom príslušných dátových prvkov.

4.4.15 Pri vypĺňaní dátového poľa, kde je ponúkaný nejednoznačný výber možných údajov vzhľadom na ich duplicity, sa zobrazuje aj príslušné rozlíšenie, ak také existuje, napríklad zobrazenie príslušného okresu pri ponúknutí výberu obce vzhľadom na existujúce duplicity.

4.4.16 Dátové polia umožňujú používateľovi elektronického formulára opraviť ním vyplnené údaje, okrem údajov podľa bodu 4.4.12.

4.5 Prerušenie vypĺňania a uloženie elektronického formulára

4.5.1 Určeným dátovým úložiskom je úložisko na lokálnom zariadení používateľa elektronického formulára. Ďalšie určené dátové úložiská poskytuje poskytovateľ elektronického formulára na základe vlastného uváženia.

4.6 Kontroly

4.6.1 Elektronický formulár zabezpečuje kontroly určené XSD schémou daného elektronického formulára a môže určovať dodatočné kontroly okrem rámca kontrol, zabezpečovaných prostredníctvom tejto XSD schémy. Kontrolami sa rozumie najmä verifikácia obsahu alebo ponúknutie rôznych výberov údajov s cieľom redukcie chýb pri vypĺňaní. Dodatočné kontroly zabezpečujú overovanie požadovanej integrity údajov, vzájomné väzby v jednotlivých dátových poliach a podobne.

4.6.2 Pre všetky kontroly sa zverejňuje aj ich úplná dokumentácia, a to na mieste zverejnenia elektronického formulára.

4.6.3 Kontroly, ktoré sú v použitom spôsobe vypĺňania elektronického formulára funkčné, automatizovane overia vyplnený obsah dátových polí po ukončení aktuálneho procesného kroku alebo sú používateľovi elektronického formulára poskytnuté prostredníctvom funkcie kontroly. Ukončením sa rozumie vyplnenie všetkých požadovaných údajov v príslušnom procesnom kroku.

4.6.4 Funkcia kontroly je používateľovi elektronického formulára poskytnutá najneskôr pred ukončením vypĺňania.

4.6.5 Každý procesný krok môže pri skontrolovanom správnom vyplnení všetkých údajov v ňom obsiahnutých zobraziť alebo inak prezentovať notifikáciu o tomto stave, napríklad v tvare „Údaje sú vyplnené správne.“. Pre vypĺňanie elektronického formulára podľa bodu 4.1.1 písm. b) sa notifikácia poskytuje vždy.

4.6.6 Ak boli zistené chyby, chybové hlásenia sa zobrazujú priamo pri príslušnom dátovom poli alebo sumárne na začiatku príslušného procesného kroku s priradením ku konkrétnemu dátovému poľu alebo na oboch uvedených miestach. Pre vypĺňanie elektronického formulára podľa bodu 4.1.1 písm. b) sa poskytuje notifikácia.

4.6.7 Chyby nie sú prekážkou uloženia alebo vytlačenia vyplneného elektronického formulára, ale môžu byť prekážkou odoslania alebo prijatia elektronického formulára v súlade s postupmi podľa príslušných právnych predpisov. Používateľ elektronického formulára je na túto skutočnosť upozornený.

4.6.8 Chyba sa spravidla označuje znakom „!“.

4.7 Pomocné informácie

4.1.1. Štandardné pomocné informácie

4.7.1 V každom procesnom kroku sa v jeho päte a hlavičke zobrazuje aktuálne používaný procesný krok a celkový počet procesných krokov elektronického formulára.

4.7.2 Ak je príjemca elektronického formulára známy, jeho identifikačné údaje sa zobrazia v prvom procesnom kroku; príjemcom elektronického formulára môže byť aj poskytovateľ elektronického formulára alebo gestor elektronickej služby.

4.7.3 Používateľ elektronického formulára má možnosť zobraziť si všetky identifikačné údaje elektronického formulára podľa bodu 2.2.1.

4.7.4 Ak sa k vyplnenému elektronickému formuláru pre ďalšie spracovanie prikladajú prílohy, súčasťou pomocných informácií elektronického formulára je aj úplný zoznam týchto príloh a pomocná informácia o povolených spôsoboch doručenia každej prílohy príjemcovi elektronického formulára.

4.1.2. Návod

4.7.5 Návod sa poskytuje ku každému dátovému poľu. Návod je možné vytvárať aj pre skupiny dátových polí.

4.7.6 Návod k formulárovému oddielu a k procesnému kroku sa poskytuje podľa uváženia poskytovateľa elektronického formulára.

4.7.7 Návod sa poskytuje

a) pre dátové polia v tesnej blízkosti príslušného dátového poľa, pred ním alebo za ním,

b) pre formulárové oddiely v riadku s názvom formulárového oddielu,

c) pre procesné kroky priamo v časti s označením procesného kroku,

d) podľa písmen a) až c) vo forme priamo staticky zobrazovaného textu alebo vo vyvolateľnej podobe prostredníctvom ovládacieho prvku návodu, pričom vyvolateľná podoba sa zobrazuje na požiadanie používateľa elektronického formulára, pričom požiadaním sa rozumie vedomé potvrdenie danej činnosti, ktorým nie je napríklad pohyb myši, ale je ním napríklad stlačenie tlačidla; vyvolateľnú podobu možno zobrazovať na mieste podľa písmen a) až c) alebo prostredníctvom pomocnej vizuálnej strany.

4.7.8 Každá použitá skratka v elektronickom formulári je vysvetlená pred jej použitím alebo pri jej použití.

4.7.9 Pri zaokrúhľovaní čísiel je pri každom použití zrejmé, akým spôsobom sa má príslušné zaokrúhlenie vykonať, a to prostredníctvom návodu.

4.7.10 Návod sa môže doplnkovo poskytnúť aj v osobitnej vytlačiteľnej podobe vo forme elektronického dokumentu.

4.8 Použitie identifikácie, autentifikácie a autorizácie používateľa elektronického formulára

4.8.1 Elektronický formulár je možné vyplniť aj bez predvyplnenia prostredníctvom identifikácie a autentifikácie používateľa elektronického formulára.

4.8.2 Požadovaná úroveň autentifikácie a autorizácie vyplýva z charakteru danej elektronickej služby. Ak elektronický formulár využíva viaceré elektronické služby, úrovne autentifikácie a autorizácie môžu byť odlišné.

4.9 Použitie príloh elektronického formulára

4.9.1 Zoznam príloh podľa bodu 4.7.4 je možné uviesť aj vo forme osobitného formulárového oddielu.

4.9.2 Ak je súčasťou elektronického formulára aj zoznam príloh elektronického formulára podľa bodu 4.9.1, pre každú prílohu sa zobrazuje aktuálne číslo prílohy a poskytuje sa dátové pole pre uvedenie názvu prílohy a pre uvedenie informácie o zvolenom spôsobe doručenia prílohy príjemcovi elektronického formulára sa môžu poskytnúť aj dátové polia pre poznámky používateľa elektronického formulára.

5 Vytlačenie a podpísanie elektronického formulára

5.1.1 Prezentácia pre tlač a podpisová prezentácia dodržiava príslušné požiadavky podľa bodu 2.5.9 a podľa osobitného predpisu,13) pričom pre každý elektronický formulár existuje minimálne jedna prezentačná schéma podľa bodu 2.6.6 konvertujúca do formátu PDF minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, ktorá umožní jeho prezentáciu pre tlač a jedna prezentačná schéma podľa bodu 2.6.7 konvertujúca do formátu HTML podľa World Wide Web Consortium (W3C), XHTML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo Plain Text Format (txt) v kódovaní UTF-8, ktorá umožní jeho prezentáciu pre podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom.

5.1.2 Prezentačná schéma a XSD schémy použité pri prezentovaní obsahu podpisovaných vyplnených údajov elektronického formulára sú uvedené alebo sú súčasťou údajov v podpísanom kontajneri XML údajov.

5.1.3 Na používateľské rozhranie pre vytlačenie a podpísanie elektronického formulára primerane platia pravidlá podľa bodu 4.2 a pravidlo podľa bodu 4.3.16.

5.1.4 V prezentácii pre tlač a v podpisovej prezentácii sa neposkytuje možnosť úpravy dátových polí.

5.1.5 Prezentácia pre tlač je obvykle totožná s vyžadovanou predlohou v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

5.1.6 Vytlačenie vyplneného elektronického formulára je možné v ľubovoľnom čase vypĺňania.

5.1.7 Prezentácia pre tlač a podpisová prezentácia zobrazujú všetky vyplnené údaje tak, ako ich používateľ elektronického formulára vyplnil, aby mohol používateľ elektronického formulára overiť správnosť údajov pred podpísaním. Pri nečitateľných alebo zakódovaných údajoch je poskytnutá možnosť ich zobrazenia na účely tohto overenia.

5.1.8 Úkon autorizácie vyplneného elektronického formulára je funkcionalitou prístupového miesta14) alebo samostatnej na to určenej aplikácie, aj keď je táto funkcia obvykle používateľovi elektronického formulára poskytovaná priamo prostredníctvom ovládacích prvkov elektronického formulára; úkon autorizácie vyplneného elektronického formulára nie je vlastnou funkciou elektronického formulára.

5.1.9 Pri podpisovaní vyplnených údajov elektronického formulára je používateľovi elektronického formulára umožnené použiť na podpísanie ktorúkoľvek z podpisových prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.7, pričom možnosť jeho výberu nemôže byť obmedzená.

6 Spracovanie elektronického formulára

6.1 Vytvorenie správy

6.1.1 Adresa príjemcu elektronického formulára spravidla nie je súčasťou elektronického formulára.

6.1.2 Vyplnené údaje elektronického formulára sa elektronicky zasielajú vo forme správy, ktorá ďalej obsahuje identifikáciu odosielateľa a príjemcu, vybrané identifikačné údaje elektronického formulára a prípadné ďalšie elektronické dokumenty, ktoré môžu reprezentovať prílohy. Správa môže obsahovať aj ďalšie náležitosti, predpísané príslušnými právnymi predpismi pre dané konanie.

6.1.3 Možnosť zasielania neúplne vyplneného elektronického formulára je určená príslušnými právnymi predpismi pre dané konanie, pričom používateľ elektronického formulára je o takejto skutočnosti informovaný.

6.1.4 Vytvorenie správy pre elektronickú komunikáciu je funkcionalitou na to určeného prístupového miesta alebo špecializovanej aplikácie pre zabezpečenie elektronickej komunikácie.

6.1.5 Veľkosť príloh je vhodné redukovať na minimálnu možnú mieru vzhľadom na možné obmedzenia prenosu správ a kapacít prijímajúcich schránok.

6.2 Odoslanie správy

6.2.1 Pri odoslaní správy sa používateľovi elektronického formulára poskytuje funkcia notifikácie o vykonaní tohto úkonu.

6.3 Spracovanie dátového obsahu elektronického formulára

6.3.1 Spracovanie doručenej správy povinnou osobou sa obvykle realizuje príslušným zamestnancom tejto osoby alebo priamo informačným systémom verejnej správy určeným na tieto účely. Pri spracovaní týmto informačným systémom nie je nutné využiť prezentáciu.

6.3.2 Pri prijímaní a spracovaní vyplnených údajov elektronického formulára je možné použiť ktorúkoľvek z prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodov 2.6.5 až 2.6.7, pričom nie je potrebné použiť prezentáciu použitú pri podpisovaní vyplnených údajov elektronického formulára.

6.3.3 Pri prijímaní a spracovaní vyplnených údajov elektronického formulára podpísaných elektronickým podpisom sa kontroluje, či kontajner pre XML údaje podľa prílohy č. 11 obsahuje referenciu podpisovej prezentácie zdokumentovanej v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.7. Jej transformovanie do prezentácie pri overovaní podpisu nie je potrebné.

6.4 Listinné podanie

6.4.1 Je vhodné poskytovať možnosť spárovania elektronickej a listinnej podoby vyplneného elektronického formulára a jeho príloh.

7 Technická špecifikácia pre publikáciu elektronického formulára v module elektronických formulárov

7.1 Všeobecné pravidlá pre technickú špecifikáciu

7.1.1 Kontajner predstavuje súhrn pravidiel, podľa ktorých sú jednotlivé súčasti elektronického formulára usporiadané tak, aby mohli byť jednotným spôsobom identifikované a spracovávané bez obmedzenia použitými štandardmi samotného elektronického formulára a to aj automatizovane.

7.1.2 Kontajner má formát ZIP archívu so štruktúrou súborov a adresárov založenou na formáte JAR alebo sa tvorí jedným súborom vo formáte XML, a to vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C), pričom elektronický formulár sa poskytuje na stiahnutie najmenej v jednom z týchto formátov a v module elektronických formulárov sa správcom tohto modulu poskytuje na stiahnutie v oboch týchto formátoch.

7.1.3 Všetky časti technického spôsobu riešenia elektronického formulára sa ukladajú do jedného kontajnera.

7.1.4 Spôsob použitia ZIP archívu v rozsahu Cyclic Redundancy Check (CRC), kryptovania, úrovne kompresie a streamu je upraviteľný podľa potreby. To neplatí na účely zverejňovania elektronických formulárov, keď sa kryptovanie nepoužíva a používajú sa iba vlastnosti formátu ZIP podľa § 25 ods. 1 písm. a) prvého bodu.

7.1.5 Súborom v bodoch 7.4 až 7.14 sa pri kontajneri tvorenom jedným súborom vo formáte XML rozumie ekvivalentný menný priestor podľa bodu 7.3.1.

7.2 Všeobecné pravidlá pre ZIP archív

7.2.1 Štruktúra adresárov a súborov kontajneru vo formáte ZIP archívu sa skladá

a) z identifikácie, že ide o elektronický formulár, v súbore „mimetype“,

b) zo zoznamu súborov potrebných pre spracovanie elektronického formulára a referencií na externú dokumentáciu elektronického formulára v súbore “manifest.xml” v adresári „META-INF“,

c) z identifikačných údajov elektronického formulára v súbore „meta.xml“,

d) z predpisu dátovej štruktúry a kontrol dátového obsahu v súbore „schema.xsd“,

e) zo súboru dátovej štruktúry v súbore „data.xml“, ktorého súčasťou môžu byť aj vyplnené údaje,

f) z prezentačných schém v adresári „Content/“,

g) z dokumentácie elektronického formulára v adresári „Content/“,

h) z referenčnej prezentácie pre súbor dátovej štruktúry podľa písmena e) pre vizuálnu kontrolu elektronického formulára používateľom elektronického formulára v adresári „Presentation/“,

i) z náhľadov dokumentu pre zobrazenie „na ploche“ v adresári „Thumbnails/”,

j) zo zoznamu príloh elektronického formulára v súbore „attachments.xml“,

k) z príloh elektronického formulára v adresári „Attachments/”,

l) z nastavení používateľského rozhrania v súbore „settings.xml“.

7.2.2 Dodržiava sa poradie častí podľa bodu 7.2.1, pričom časti kontajneru podľa písmen h) až l) sú voliteľné a používajú sa na základe potreby poskytovateľa elektronického formulára. Ak je kontajner vo formáte ZIP archívu, časť kontajnera podľa písmena a) je povinná.

7.3 Všeobecné pravidlá pre XML dokument

7.3.1 XML dokument zahŕňa štruktúru kontajneru podľa bodu 7.1.5 prostredníctvom týchto menných priestorov:

Prefix menného priestoruEkvivalent kMenný priestor
obsahu „mimetype“náhradná reprezentácia nie je potrebná, na účel identifikácie formátu sa používa deklarácia menného priestoru s hodnotou v tvare referencovateľného identifikátora v koreňovom dátovom prvku „e-form“
manifestobsahu „manifest.xml“urn:manifest:1.0
metaobsahu „meta.xml“urn:meta:1.0
xsobsahu „schema.xsd“http://www.w3.org/2001/XMLSchema
dataobsahu „data.xml“urn:data:1.0
contentobsahu „Content/“urn:content:1.0
presentationobsahu „Presentation/“urn:presentation:1.0
obsahu „Thumbnails/“nie je potrebná žiadna náhradná reprezentácia
attachmentobsah „attachments.xml“urn:attachment:1.0
attachmentfileobsahu „Attachments/“urn:attachmentfile:1.0
settingobsahu „settings.xml“urn:setting:1.0

7.3.2 Príkladná štruktúra kontajnera tvoreného jedným súborom vo formáte XML je

‹?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?›

‹e-form›

‹manifest:manifest xmlns:manifest=“urn:manifest:1.0“›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/meta:meta“ filename=“meta.xml“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/xs:schema“ filename=“schema.xsd“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/data:data“ filename=“data.xml“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“ full-path=“/e-form/content:file[@id=’1’]"

media-destination=“screen“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“XHTML“

full-path-url=“http://predpisana-linka/..../screen-xhtml-upvs-sk.xslt“

description=“Transformácia do povinnej prezentácie pre vypĺňanie vo formáte XHTML pre ÚPVS“

filename=“screen-xhtml-upvs-sk.xslt“

target-environment=“upvs“ /›

‹manifest:file-entry media-type=“application/pdf“ full-path=“/e-form/content:file“

description=“Dokumentácia prezentácie pre vypĺňanie“ filename=“dokument.pdf“ /›

‹/manifest:manifest›

‹meta:meta xmlns:meta=“urn:meta:1.0“ xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1/“›

‹dc:title›...‹/dc:title›

...

‹/meta:meta›

‹xs:schema targetNamespace=“urn:manifest:1.0“

xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“›

‹xs:element ...“›‹/xs:element›

‹/xs:schema›

‹data:data xmlns:data=“urn:data:1.0“›

‹data:PersonData›...‹/data:PersonData›

‹/data:data›

‹content:file id=“1“ xmlns:content=“urn:content:1.0“›

‹xsl:stylesheet version=“1.0“ xmlns:xsl=“http://www.w3.org/1999/XSL/Transform“›

‹xsl:template .../›

‹/xsl:stylesheet›

‹/content:file›

‹/content:file›

xmlns:content=“urn:content:1.0“›iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIA...‹/content:file2›

‹/e-form›

7.4 Pravidlá pre súbor „mimetype“

7.4.1 Súbor „mimetype“ je jeden, má formát ASCII a jeho obsahom je znenie „application/vnd.gov.sk.e-form+zip“ alebo „application/vnd.gov.sk.e-form+xml“.

7.4.2 Súbor “mimetype” je nešifrovaný a nekomprimovaný.

7.5 Pravidlá pre súbor „manifest.xml“

7.5.1 Súbor „manifest.xml“ je nešifrovaný a môže byť komprimovaný.

7.5.2 Príkladná štruktúra obsahu súboru „manifest.xml“ je

<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>

<manifest:manifest xmlns:manifest=„urn:manifest:1.0“>

<manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„meta.xml“ filename=“meta.xml“ />

<manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„schema.xsd“ filename=“schema.xsd“ />

<manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„data.xml“ filename=“data.xml“ />

<manifest:file-entry media-type=„text/xml“

media-destination=„screen“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“XHTML“

media-language=„sk“

full-path=„Content/filler-xhtml-sk.xml“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre vypĺňanie vo formáte XHTML v ÚPVS“

filename=“filler-xhtml-sk.xslt“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“

media-destination=“print“

media-destination-type=“application/xml“

media-destination-type-description=“XSLFO“

media-language=“sk“

full-path=“Content/print-pdf-sk.xslt“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre tlač vo formáte PDF v ÚPVS“

filename=“print-pdf.xslt“

xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"

xslfo-reference-procesor-url=“http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“

media-destination=“sign“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“XHTML“

media-language=“sk“

full-path=“Content/sign-xhtml-upvs-sk.xslt“

full-path-url=“http://data.gov.sk/.../sign-xhtml-upvs-sk.xslt“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre podpisovanie vo formáte XHTML v ÚPVS“

filename=“sign-xhtml-upvs-sk.xslt“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/xml“

media-destination=“screen“

media-destination-type=“text/html“

media-destination-type-description=“HTML“

media-language=“sk“

full-path=“http://data.gov.sk/.../nazov.xml“

description=“referencia na externý pomocný súbor uložený v inom e-formulári“

filename=“nazov.xml“

target-environment=“určený-názov“

reference-transform-algorithm=“http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“dGhpcyBpcyBub3QgYSBzaWduYXR1cmUK...“

description=“referencia na externý súbor uložený v inom e-formulári“ />

<manifest:file-entry media-type=“text/xml“

media-destination=“screen“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“HTML“

media-language=“sk“

full-path=“Content/filler.xml“

target-environment=“určený-názov“

description=“pomocný súbor prezentačnej schémy XYZ pre vypĺňanie“

filename=“filler.xml“ />

<manifest:file-entry media-type=„application/pdf“

media-destination=„print“

media-language=„sk“

full-path=„Presentation/print-pdf.pdf“

description=“povinná prezentácia pre tlač bez vyplnených údajov“

filename=“print-pdf.pdf“ />

<manifest:file-entry media-type=„application/zip“

media-destination=„screen“

full-path=„Content/myfiller.bin“ description=“pomocný súbor prezentačnej schémy XYZ pre vypĺňanie“

filename=“myfiller.bin“

target-environment=“určený názov“ />

<manifest:file-entry media-type=„application/xml“

media-destination=„x-email-notify“

media-destination-type-description=“HTML“

full-path=„Content/email.xml“

filename=“email.xml“

tager-environment=“určený názov“ />

<manifest:file-entry media-type=„plain/text“

media-destination=„sign“

full-path=„Presentation/anotherfilleddatasigned.txt“

filename=“anotherfilleddatasigned.txt“

description=“uložená podpisová TXT prezentácia s vyplnenými údajmi“ />

<manifest:file-entry media-type=„image/png“

full-path=„Thumbnails/page_1.png“

filename=“page_1.png“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/font-sfnt“

full-path=“http://prislusna-adresa/..../arial32.exe“

full-path-url=“http://prislusna-adresa/..../arial32.exe“

description=“font Arial pre povinnú tlačovú prezentáciu vo formáte PDF vytvorenú transformáciou v ÚPVS“

filename=“arial32.exe“

xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"

xslfo-reference-procesor-url=“ http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“b69deb868b45e618be766c8252e03a5...“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/font-sfnt“

media-destination=„print“

media-destination-type=“application/xml“

media-destination-type-description=“XSLFO“

media-language=“sk“

full-path=“Content/opens___.ttf“

full-path-url=“http://prislusna-adresa/..../opens___.ttf“

description=“font OpenSymbol“

filename=“opens___.ttf“

xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"

xslfo-reference-procesor-url=“ http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“1b12500a113137719738c34a341b3...“ />

<manifest:file-entry media-type=“text/xml“ full-path=“attachments.xml“

filename=“attachments.xml“ />

<manifest:file-entry media-type=“text/xml“ full-path=“settings.xml“

filename=“settings.xml“ />

</manifest:manifest>

7.5.3 Štruktúra menného priestoru „manifest“ je

‹xs:schema attributeFormDefault=“unqualified“ elementFormDefault=“qualified“

targetNamespace=“urn:manifest:1.0“ xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“›

‹xs :element name= ”manifest”›

‹xs :complexType›

‹xs:sequence›

‹xs:element name=”file-entry” maxOccurs=”unbounded” minOccurs=”0”›

‹xs :complexType›

‹xs :simpleContent›

‹xs :extension base= ”xs :string”›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”media-type” use=”required”/›

‹xs:attribute name=”media-destination” use=”optional”›

‹xs:simpleType›

‹xs:restriction base=”xs:string”›

‹xs:pattern value=”screen|view|print|sign|help|x-.*”/›

‹/xs :restriction›

‹/xs :simpleType›

‹/xs :attribute›

‹xs :attribute type= ”xs :string » name= ”media-destination-type” use= ”optional”/›

‹xs :attribute type= ”xs :string » name= ”media-destination-type-description” use= ”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”media-language” use=”optional” default=”sk”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”full-path” use=”required”/›

‹xs:attribute type=“xs:string“ name=“full-path-url“ use=“optional“/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”description” use=”optional”/›

‹xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="required"/›

‹xs:attribute type=“xs:string“ name=“target-environment“ use=“optional“/›

‹xs:attribute type=“xs:string“ name=“xslfo-reference-procesor“ use=“optional“/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”xslfo-reference-procesor-url “ use=”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-transform-algorithm” use=”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-digest-method-algorithm” use=”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-digest-value” use=”optional”/›

‹/xs :extension›

‹/xs :simpleContent›

‹/xs :complexType›

‹/xs :element›

‹/xs :sequence›

‹/xs :complexType›

‹/xs:element›

‹/xs:schema›

7.5.4 Súbor „manifest.xml“ môže obsahovať aj ďalšie menné priestory pre potreby konkrétneho technického spôsobu riešenia, pričom každý takýto menný priestor obsahuje lokálny odkaz na dátový predpis (.xsd) a na dokumentáciu tohto rozšírenia.

7.5.5 Ak je kontajner tvorený jedným XML súborom podľa bodu 7.1.2, jednotlivé rozhrania prvku „file-entry“ popisujú v atribúte “full-path” cestu k XML prvku pomocou „XPath“ podľa World Wide Web Consortium (W3C). Ak je cieľový súbor v tvare binárneho súboru, kóduje sa pomocou Base64, a ak je v tvare XML súboru, používa sa priama integrácia.

7.5.6 Pre rozhranie prvku „file-entry“ sa používajú atribúty

a) „media-type“ pre opis mimetype súboru, pričom spravidla obsahuje hodnotu zaregistrovanú podľa osobitnej technickej normy,14a)

b) „media-destination“ pre rozlíšenie účelu prezentačnej schémy,

c) „media-destination-type“ pre opis mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme; spravidla obsahuje hodnotu zaregistrovanú podľa osobitnej technickej normy,14a)

d) „media-destination-type-description“ pre jednoznačnú strojovo spracovateľnú identifikáciu výsledku transformácie, pričom predpísanou hodnotou pre príslušné povinné prezentačné schémy je „XSLFO“ pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, „HTML“ a „XHTML“ pre podpisovanie a vypĺňanie podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7, „TXT“ pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7; pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako uvedené v tomto bode, a to po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona zo skratky názvu použitého formátu alebo jeho prípony, pričom sa zabezpečuje, aby bola identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi,

e) „media-language“ pre opis jazyka výsledného súboru, ak elektronický formulár poskytuje prezentačné schémy alebo súbory v rôznych jazykoch, pričom identifikátor jazyka sa používa podľa bodu 7.9.5,

f) „full-path“ pre opis relatívnej cesty k súboru v rámci kontajneru, pričom ak je kontajner tvorený jedným súborom formátu XML, opisuje sa pomocou „XPath“ podľa World Wide Web Consortium (W3C), a ak je súbor uložený externe, opisuje sa pomocou Uniform Resource Locator (URL), pričom súbor môže byť uložený externe, iba ak je publikovaný podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3,

g) „full-path-url“ pre poskytovanie funkčného priameho odkazu vo formáte Uniform Resource Locator (URL) na jednotlivé súčasti elektronického formulára,

h) „description“ pre opis súboru alebo jeho účelu,

i) „filename“ pre uvedenie názvu súboru,

j) „target-environment“ pre odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je transformácia alebo iná súčasť elektronického formulára určená, napríklad „nazov-prostredia“ a podobne; tento atribút sa povinne používa iba pri publikovaní elektronického formulára v module elektronických formulárov a jeho hodnota sa tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov, pričom sa nemusí používať, ak ide o prezentačnú schému určenú na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov,

k) „xslfo-reference-procesor“ pre uvedenie informácie o výrobcovi, názve a verzii referenčného XSL-FO softvéru; hodnota sa uvádza v súlade s hodnotou uvedenou pre referenčný XSL-FO softvér v module elektronických formulárov,

l) „xslfo-reference-procesor-url“ pre uvedenie funkčného priameho odkazu na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru v tvare Uniform Resource Locator (URL),

m) „reference-transform-algorithm“ pre identifikáciu použitého transformačného algoritmu referencovaných externe uložených súborov vo formáte XML, pričom obsahuje jednu z určených hodnôt, a to

1.http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,

2.http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n“ pre Exclusive XML Canonicalization Version vo verzii 1.0,

3.http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1“,

n) „reference-digest-method-algorithm“ pre externe uložené súbory pre identifikáciu hašovacej funkcie použitej na výpočet digitálneho odtlačku externe uložených súborov, pričom obsahuje jednu z určených hodnôt, a to

1.http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha224“ pre hašovaciu funkciu SHA-224,

2.http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256“ pre hašovaciu funkciu SHA-256,

3.http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“ pre hašovaciu funkciu SHA-384,

4.http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512“ pre hašovaciu funkciu SHA-512,

o) „reference-digest-value“ pre vloženie hodnoty digitálneho odtlačku referencovaného externe uloženého súboru.

7.5.7 Pre všetky súčasti jednej prezentačnej schémy sa pre rovnaké atribúty uvedené v bode 7.5.6 písm. b) až e), j), k) a l) používajú rovnaké hodnoty.

7.5.8 Podmienky vypĺňania atribútov podľa bodu 7.5.6 sú

a) atribúty „media-type“, „full-path“ a „filename“ sa vypĺňajú pre každý súbor elektronického formulára,

b) atribúty „reference-digest-method-algorithm“ a „reference-digest-value“ sa vypĺňajú pre každý externe uložený súbor elektronického formulára, a ak ide o súbor v jazyku XML, vypĺňa sa aj atribút „reference-transform-algorithm“,

c) atribúty „media-destination“, „media-destination-type“ a „media-destination-type-description“ sa vypĺňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára,

d) atribúty „xslfo-reference-procesor“ a „xslfo-reference-procesor-url“ sa vypĺňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára používajúcu referenčný XSL-FO procesor alebo správne spracovateľnú referenčným XSL-FO procesorom,

e) atribút „media-language“ sa vypĺňa podľa podmienky v bode 7.5.6 písm. e),

f) atribút „target-environment“ sa vypĺňa podľa podmienky v bode 7.5.6 písm. j),

g) atribút „full-path-url“ sa vypĺňa pre každú súčasť elektronického formulára, pre ktorú sa poskytuje funkčný priamy odkaz,

h) atribút „description“ sa vypĺňa podľa potreby.

7.5.9 Pre každú prezentačnú schému sa v elektronickom formulári vytvára jedinečná kombinácia hodnôt atribútov podľa bodu 7.5.6 písm. b), d), e) a j), a to aj vtedy, ak nie sú použité atribúty „target-environment“ alebo „media-language“.

7.6 Pravidlá pre súbor „meta.xml“

7.6.1 Pre opis identifikačných údajov elektronického formulára sa používa Dublin Core podľa technickej normy15).

7.6.2 Úplná štruktúra obsahu súboru „meta.xml“ je

‹?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?›

‹metadata

xmlns="urn:meta:1.0"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"›

‹dc:title›a‹/dc:title›

‹dc:identifier›‹/dc:identifier›

‹dc:description›‹/dc:description›

‹dc:creator›‹/dc:creator›

‹dc:publisher›‹/dc:publisher›

‹version›‹/version›

‹language›‹/language›

‹validDateFrom›‹/validDateFrom›

‹validDateTo›‹/validDateTo›

‹inForceFrom›‹/inForceFrom›

‹inForceTo›‹/inForceTo›

‹/metadata›

7.6.3 Štruktúra menného priestoru je určená v Dublin Core podľa bodu 7.6.1.

7.6.4 Dátové prvky súboru „meta.xml“ obsahujú

a) v „dc:title“ názov elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. a),

b) v „dc:identifier“ identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b),

c) v „dc:description“ opis účelu elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. c),

d) v „dc:creator“ poskytovateľa elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. d),

e) v „dc:publisher“ gestora elektronickej služby podľa bodu 2.2.1 písm. e),

f) v „language“ jazyk podľa bodu 2.2.1 písm. f),

g) vo „version“ verziu podľa bodu 2.2.1 písm. g),

h) vo „validDateFrom“ dátum začiatku platnosti podľa bodu 2.2.1 písm. h),

i) vo „validDateTo“ dátum skončenia platnosti podľa bodu 2.2.1 písm. i),

j) vo „inForceFrom“ dátum začiatku účinnosti podľa bodu 2.2.1 písm. j),

k) vo „inForceTo“ dátum skončenia účinnosti podľa bodu 2.2.1 písm. k).

7.7 Pravidlá pre súbor „schema.xsd“

7.7.1 Ak elektronický formulár obsahuje rozšírené kontroly, môže sa pre ich umiestnenie v súbore „schema.xsd“ použiť vlastný menný priestor. V takomto prípade sa uvádza aj odkaz na úplnú dokumentáciu rozšírenia zverejnenú v súlade s bodmi 2.1.2 a 2.1.3.

7.8 Pravidlá pre súbor „data.xml“

7.8.1 Súbor „data.xml“ v publikovanom elektronickom formulári obsahuje vzorovú prázdnu dátovú štruktúru bez vyplnených údajov a môže obsahovať aj vyplnené údaje. Ak nie sú vyplnené všetky vyžadované údaje elektronického formulára, súbor „data.xml“ nemusí byť validný podľa súboru „schema.xsd“, ale použité dátové prvky a ich atribúty sú aj vtedy v súlade s definíciou dátovej štruktúry podľa súboru „schema.xsd“.

7.8.2 Súbor „data.xml“ nie je rozšíriteľný nad rámec súboru „schema.xsd“, pričom nie je možné pridávať vlastné menné priestory ani binárny obsah.

7.9 Pravidlá pre adresár „Content/“

7.9.1 Adresár „Content/“ je určený na ukladanie prezentačných a transformačných schém a ich dokumentácie vrátane použitých fontov, ak je to podľa bodu 2.6.8 potrebné.

7.9.2 Adresár „Content/“ obsahuje schémy najmä podľa bodov 2.6.2 a 5.1.1.

7.9.3 Pomocné informácie a opisy dátových polí sú súčasťou prezentačnej schémy. Pre pomocné informácie vo forme samostatného dokumentu podľa bodu 4.7.10 je možné vytvoriť samostatnú prezentačnú schému alebo samostatný textový súbor.

7.9.4 Prezentačná schéma môže byť zverejnená aj externe mimo kontajneru, ak je publikovaná podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3.

7.9.5 Ak elektronický formulár obsahuje osobitné prezentačné schémy pre rôzne jazyky, identifikátor jazyka sa opisuje v atribúte „media-language“ v súlade so základným číselníkom CL010076 Jazyky.

7.9.6 Atribút „media-destination“ súboru prezentačnej schémy môže byť jeden z týchto typov:

a) „screen“ pre prezentáciu pre vypĺňanie, napríklad vo forme webového elektronického formulára,

b) „view“ pre prezentáciu na čítanie bez možnosti úprav dátových polí,

c) „print“ pre prezentáciu pre tlač,

d) „sign“ pre podpisovú prezentáciu,

e) „help“ pre pomocné informácie vo forme samostatného dokumentu, po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona,

f) „x-*“ pre prezentačné schémy pre iné použitie, napríklad pre notifikačnú správu.

7.9.7 Ak je prezentačná schéma použitá pre viac účelov, zoznam typov v atribúte „media-destination“ sa oddeľuje čiarkou.

7.9.8 Prezentačná schéma obsahuje dokumentáciu podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3 priamo ako svoju súčasť alebo vo forme samostatného súboru v adresári „Content/“ prostredníctvom súboru „manifest.xml“.

7.9.9 Rozšírené kontroly podľa bodu 7.6.1 môžu byť súčasťou prezentačnej schémy alebo, ak je rozšírená kontrola platná pre všetky prezentačné schémy, aj súčasťou súboru „schema.xsd“ v osobitnom novom mennom priestore.

7.9.10 Adresár „Content/“ môže podľa potreby poskytovateľa elektronického formulára obsahovať aj transformačné schémy, pričom transformačná schéma slúži na prevod prezentačnej schémy a dátového obsahu do konkrétnej prezentácie. Transformačná schéma sa používa vo formáte podľa § 13 písm. d). Transformačná schéma je súčasťou prezentačnej schémy.

7.9.11 Atribút „media-destination-type“ súboru prezentačnej schémy obsahuje mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme, napríklad „text/plain“ alebo „application/xhtml+xml“.

7.10 Pravidlá pre adresár „Presentation/“

7.10.1 Pre referenčnú prezentáciu v adresári „Presentation/“ sa používa formát PDF minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, pri ktorých nie je predpokladaná ďalšia úprava. Používa sa najmä pre prezentáciu pre tlač bez vyplnených údajov podľa bodu 2.6.2.

7.11 Pravidlá pre adresár „Thumbnails/“

7.11.1 Ak používateľské rozhranie umožňuje vytváranie náhľadov na elektronický formulár, do adresára „Thumbnails/“ je uložený najmä náhľad prvej strany, a to s názvom v tvare „thumbnail_{strana}“ vo formáte Portable Network Graphics (.png). Je možné uložiť aj náhľad ďalších strán, a to s príslušným číslom v názve náhľadu.

7.11.2 Veľkosť náhľadu je 128x128 pixelov podľa Thumbnail Managing Standard (TMS) a v bitovej hĺbke 24bit, non-interlaced Portable Network Graphics (PNG) s podporou alpha transparentnosti.

7.12 Pravidlá pre súbor „attachments.xml“

7.12.1 Súbor „attachments.xml“ obsahuje zoznam všetkých súborov v adresári „Attachments/“.

7.12.2 Príkladná štruktúra obsahu súboru „attachments.xml“ je

‹?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?›

‹attachment:attachments xmlns:attachment="urn:attachment:1.0"›

‹attachment:entry media-type="application/pdf"

full-path="Attachments/xxx.pdf"›‹/attachment:entry›

‹attachment:entry›‹/attachment:entry›

‹/attachment:attachments›

7.12.3 Príkladná štruktúra menného priestoru „attachment“ je

‹xs:schema attributeFormDefault=“unqualified” elementFormDefault=“qualified”

targetNamespace=“urn:attachment:1.0” xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”›

‹xs:element name=“attachments”›

‹xs:complexType›

‹xs:sequence›

‹xs:element name=“entry” maxOccurs=“unbounded” minOccurs=“0”›

‹xs:complexType›

‹xs:simpleContent›

‹xs:extension base=“xs:string”›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“ media-type” use=“required”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“ full-path” use=“required”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“full-path-url” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“media-language” use=“optional” default=“sk”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“description” use=“optional”/›

‹xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="required"/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“target-environment” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-transform-algorithm” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-digest-method-algorithm” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-digest-value” use=“optional”/›

‹/xs:extension›

‹/xs:simpleContent›

‹/xs:complexType›

‹/xs:element›

‹/xs:sequence›

‹/xs:complexType›

‹/xs:element›

‹/xs:schema›

7.12.4 V súbore attachments.xml sa primerane používajú atribúty uvedené v bode 7.5.6.

7.13 Pravidlá pre adresár „Attachments/“

7.13.1 Adresár „Attachments/“ môže obsahovať iba súbory, ktoré sú prílohami podľa bodu 4.7.4, ich dokumentáciu alebo ich vecný opis. Pre prílohy, ktoré nie sú elektronickým formulárom a majú predpísanú elektronickú podobu, sa úplná dokumentácia uvádza spravidla v priečinku „Attachments/“. Pre prílohy, ktoré nie sú súčasťou kontajneru, sa vo forme osobitného súboru uvádza ich vecný opis.

7.13.2 Pre prílohy v elektronickej podobe, ktoré nie sú elektronickým formulárom a majú predpísanú presnú podobu, najmä štruktúru údajov, formát súboru a vizuálny vzhľad, sa úplná dokumentácia uvádza spravidla v adresári „Attachments/“.

7.14 Pravidlá pre súbor „settings.xml“

7.14.1 Obsah a schému súboru “settings.xml” určuje používateľské rozhranie a obsahuje nastavenia nástroja pre vypĺňanie elektronického formulára, napríklad veľkosť písma, farebnú schému, nastavenie rozlíšenia, prednastavenú tlačiareň používateľa elektronického formulára, prednastavený jazyk, evidenciu poslednej strany, na ktorej sa používateľ elektronického formulára nachádzal pri vypĺňaní a podobne.

Príloha č. 4 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Štandard pre riadenie informačno-technologických projektov

1. Základné definície riadenia informačno-technologických projektov

1.1 Na účely riadenia informačno-technologických projektov sa rozumie

1.1.1 produktom každý vstup alebo výstup z projektu, ako aj kolekcia iných produktov; produkt môže mať hmotnú alebo nehmotnú podobu, a ak má produkt nehmotnú podobu, ide o službu,

1.1.2 konfiguračnou položkou akýkoľvek výstup alebo jeho časť, zariadenie, dokumentácia alebo služba identifikovaná základnými atribútmi, ako je jej názov alebo kód, názov projektu, jej popis, verzia a stav,

1.1.3 konfiguračným manažmentom systém určený na správu, evidenciu, ochranu, dostupnosť, úplnosť, aktualizáciu a poskytovanie konfiguračných položiek,

1.1.4 správcom konfigurácií pozícia zodpovedná za správu konfiguračného manažmentu,

1.1.5 Riadiacim výborom projektu orgán zabezpečujúci, že projekt bude spĺňať dohodnuté kritériá a vytvorí výstupy, dielo alebo službu podľa dohodnutej špecifikácie a v príslušnej kvalite, v stanovenom čase a definovanom finančnom rámci tak, ako je to popísané v Projektovom iniciálnom dokumente,

1.1.6 predsedom Riadiaceho výboru projektu najvyššia výkonná autorita projektu menovaná zo zástupcov vedúcich predstaviteľov objednávateľa projektu; je to osoba zodpovedná za priebeh projektu a kompetentná rozhodovať o projekte,

1.1.7 projektovým manažérom osoba zodpovedná za každodenné riadenie projektu a informovanie o jeho priebehu v súlade s komunikačnými pravidlami, stanovenými v Komunikačnom pláne projektu; na účely tohto štandardu sa projektovým manažérom rozumie iba projektový manažér objednávateľa projektu,

1.1.8 projektovým tímom určené osoby asistujúce projektovému manažérovi pri výkone jeho činnosti, ktorými môžu byť správca konfigurácií, kontrolór projektu, tímový manažér a podobne,

1.1.9 otvorenou otázkou projektu každý problém, otázka, alebo zmena, pri ktorej sa predpokladá vplyv na projekt; vyriešenie otvorenej otázky si môže vyžadovať aj intervenciu a aktivitu vedúcich predstaviteľov objednávateľa.

1.2 Ak sa projekt realizuje v rámci programu, pojem vedúci predstavitelia objednávateľa sa nahrádza pojmom programový manažment.

2. Životný cyklus riadenia projektu

Životný cyklus riadenia projektu sa skladá z

2.1 prípravnej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie činností potrebných na začatie projektu vrátane vyčlenenia potrebných zdrojov na riadenie a uskutočnenie projektu,

2.2 inicializačnej fázy, ktorej účelom je vytvorenie a schválenie základných dokumentov projektu,

2.3 realizačnej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie priebehu projektu; realizačná fáza sa môže skladať z viacerých etáp,

2.4 dokončovacej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie správneho dokončenia projektu, jeho vyhodnotenia a príprava činností po jeho dokončení.

3. Prípravná fáza

Prípravná fáza obsahuje

3.1 vytvorenie Splnomocnenia k projektu a určenie poverenej osoby, pričom

3.1.1 vedúci predstavitelia objednávateľa projektu zabezpečujú vytvorenie Splnomocnenia k projektu, ktorého obsahom je najmä poverenie osoby (ďalej len „poverená osoba“) na zabezpečenie činností vedúcich k vytvoreniu pozícií podľa bodu 4.2 a rámcové zadanie projektu, ktorým sú ciele a rozsah projektu, odôvodnenie a obmedzenia projektu a rozhrania s inými projektmi a prostredím,

3.1.2 vedúci predstavitelia objednávateľa projektu zabezpečujú odovzdanie Splnomocnenia k projektu poverenej osobe,

3.1.3 poverená osoba vzhľadom na neexistenciu projektového manažmentu využíva v tejto fáze existujúcu štruktúru organizácie,

3.2 vymenovanie predsedu Riadiaceho výboru projektu a projektového manažéra, pričom

3.2.1 poverená osoba zabezpečuje

a) určenie vhodných kandidátov na pozície predsedu Riadiaceho výboru projektu a projektového manažéra,

b) spísanie pracovných náplní a zodpovedností predsedu Riadiaceho výboru projektu a projektového manažéra,

c) diskusiu vedúcich predstaviteľov objednávateľa projektu s kandidátmi podľa písmena a) o úlohe v projekte a rozsahu zodpovedností,

3.2.2 vedúci predstavitelia objednávateľa projektu zabezpečujú vymenovanie predsedu Riadiaceho výboru projektu a projektového manažéra,

3.3 navrhnutie projektového tímu, pričom predseda Riadiaceho výboru projektu alebo projektový manažér na základe jeho poverenia zabezpečuje

3.3.1 spísanie pracovných náplní a zodpovedností všetkých členov projektového tímu,

3.3.2 určenie vhodných kandidátov na pozície členov projektového tímu,

3.4 vymenovanie projektového tímu, pričom

3.4.1 predseda Riadiaceho výboru projektu alebo projektový manažér na základe jeho poverenia vykoná pohovor s kandidátmi podľa bodu 3.3.2 o ich úlohách v projekte a o rozsahu ich zodpovedností,

3.4.2 predseda Riadiaceho výboru projektu vymenuje členov projektového tímu,

3.5 vytvorenie Projektového zámeru, pričom predseda Riadiaceho výboru projektu alebo projektový manažér na základe jeho poverenia zabezpečuje

3.5.1 vytvorenie základnej verzie Projektového zámeru rozpracovaním informácií zo Splnomocnenia k projektu,

3.5.2 určenie akceptačných kritérií vrátane kvalitatívnych požiadaviek a ich zaevidovanie v dokumente Akceptačné kritériá,

3.5.3 vytvorenie návrhu Odôvodnenia projektu, ktorý súhrnne popisuje informácie o zmysle a dôvodoch realizácie projektu, odhadované prínosy projektu, odhadované náklady projektu, odôvodnenie alokácie nevyhnutných zdrojov projektu, časový rámec realizácie a odhadované riziká projektu, a to najmä na základe informácií uvedených v Splnomocnení k projektu,

3.5.4 identifikáciu hlavných rizík projektu a ich zaevidovanie v Zozname rizík,

3.5.5 spresnenie a finalizáciu Projektového zámeru o informácie od dodávateľa projektu a informácie na základe dokumentov projektu podľa bodov 3.5.2 až 3.5.4; Projektový zámer môže vznikať postupne vo viacerých verziách,

3.5.6 poverená osoba zabezpečuje prípravu a začatie procesu realizácie verejného obstarávania podľa osobitného predpisu17), ak je to vzhľadom na povahu projektu potrebné,

3.6 určenie Prístupu k projektu, ktorým sa rozumie politika a princípy realizácie, ako aj doplňujúce postupy, ak tieto nie sú vymedzené v iných dokumentoch projektu, a to predsedom Riadiaceho výboru projektu alebo projektovým manažérom na základe jeho poverenia,

3.7 plánovanie inicializačnej fázy, pričom predseda Riadiaceho výboru projektu alebo projektový manažér na základe jeho poverenia zabezpečuje

3.7.1 zostavenie Plánu inicializačnej fázy, ktorý popisuje najmä úlohy, zdroje, časové úseky a zodpovednosti v súvislosti s činnosťami potrebnými na realizáciu inicializačnej fázy a vytvorenie Projektového iniciálneho dokumentu,

3.7.2 predloženie Plánu inicializačnej fázy Riadiacemu výboru projektu,

3.8 schválenie inicializačnej fázy Riadiacim výborom projektu formou zápisu zo zasadnutia Riadiaceho výboru; schválenie inicializačnej fázy pozostáva

3.8.1 zo schválenia vymenovania členov projektového tímu,

3.8.2 zo schválenia Projektového zámeru podľa bodu 3.5.5,

3.8.3 z posúdenia a formálneho odsúhlasenia Plánu inicializačnej fázy,

3.8.4 zo schválenia zdrojov potrebných pre inicializačnú fázu,

3.8.5 zo schválenia pokračovania projektu.

4. Inicializačná fáza

Inicializačná fáza obsahuje

4.1 pri veľkom projekte plánovanie kvality, pričom

4.1.1 projektový manažér zabezpečí vypracovanie analýzy existujúcich systémov riadenia kvality na strane objednávateľa a dodávateľa,

4.1.2 predseda Riadiaceho výboru projektu určí pozície pre riadenie kvality v projekte a zabezpečí ich obsadenie,

4.1.3 projektový manažér zabezpečí vytvorenie Plánu konfiguračného manažmentu, ktorý určuje konkrétne postupy pre konfiguračný manažment a procedúry pre riadenie zmien, ktoré stanovujú spôsob a metódy predkladania, posudzovania a rozhodovania o zmenách oproti plánovanému stavu, ktoré vzniknú počas realizácie projektu,

4.1.4 procedúry pre riadenie zmien popisujú

a) určenie zodpovedností pri zmenách,

b) spôsob používania konfiguračného manažmentu vrátane popisu konkrétnych metód a procedúr konfiguračného manažmentu,

c) v prípade využitia štandardizovaných metód a procedúr referencie a relevantné systémy,

d) informácie o tom, ako a kde sa budú uchovávať konfiguračné položky,

e) informácie, ktoré výstupy projektu budú patriť do konfiguračného manažmentu,

f) rozpočet pre zmeny a dokumentáciu,

4.1.5 projektový manažér zabezpečí vytvorenie Plánu kvality, ktorý určuje kľúčové kritériá kvality a procesy riadenia a kontroly kvality projektu,

4.1.6 projektový manažér zabezpečí vytvorenie Zoznamu kvality, ktorého obsahom sú všetky plánované aj uskutočnené činnosti v súvislosti s kvalitou,

4.2 plánovanie projektu, pričom projektový manažér zabezpečí vytvorenie Plánu projektu, ktorého obsahom je najmä

4.2.1 identifikácia a určenie výstupov projektu,

4.2.2 popis každého produktu v dokumente Popis produktu v zmysle požiadaviek na jeho kvalitu,

4.2.3 určenie hierarchickej štruktúry všetkých výstupov projektu, ktoré je nutné v súlade s Plánom projektu vytvoriť v Dekompozícii produktov a určenie logickej sekvencie ich tvorby vo Vývojovom diagrame produktov,

4.2.4 vytvorenie Zoznamu konfiguračných položiek pre všetky produkty v zmysle Plánu konfiguračného manažmentu podľa bodu 4.1.3; túto činnosť zabezpečuje správca konfigurácií,

4.2.5 identifikácia hlavných aktivít, ktoré je potrebné vykonať pre vytvorenie, testovanie a odovzdanie výstupov projektu a ich závislosti,

4.2.6 analýza rizík v Zozname rizík podľa bodu 3.5.4 a zohľadnenie ich možného dopadu na priebeh projektu; súčasťou analýzy rizík môže byť aj záložný plán pre minimalizáciu dopadu identifikovaných rizík pre prípad ich vzniku a súvisiaci záložný rozpočet,

4.2.7 kapacitný odhad práce, ktorú je potrebné vykonať v súvislosti s vytvorením, testovaním a odovzdaním výstupov projektu,

4.2.8 určenie harmonogramu projektu a identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov so zreteľom na známe obmedzenia projektu,

4.2.9 určenie nástrojov a techník, ktoré budú použité pri vytváraní, aktualizácii a prezentácii Plánu projektu,

4.2.10 kvantifikácia počtu a popísanie obsahu možných zmien v priebehu projektu a zostavenie zmenového rozpočtu pre prípady, kedy by požadovaná zmena vyžadovala použitie zdrojov, ktoré neboli naplánované,

4.2.11 vytvorenie rámcového plánu jednotlivých etáp,

4.3 spresnenie Odôvodnenia projektu podľa bodu 3.5.3 a Zoznamu rizík podľa bodu 3.5.4; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér,

4.4 vytvorenie Komunikačného plánu projektu, ktorý obsahuje komunikačné pravidlá pre všetky úrovne riadenia projektu, určuje vecne závislé kontrolné body ako sú pracovné stretnutia, správy a podobne, a určuje aj časovo závislé kontrolné body; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér; ak ide o veľký alebo stredný projekt, je Komunikačný plán projektu súčasťou Projektového iniciálneho dokumentu, inak je samostatným dokumentom,

4.5 vytvorenie štruktúry a formy projektovej dokumentácie, a to najmä popis produktov, spôsob tvorby verzií; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér,

4.6 vytvorenie Zoznamu otvorených otázok projektu, ktorý je určený na zaznamenávanie otvorených otázok; každá otvorená otázka je v Zozname otvorených otázok projektu jedinečne identifikovateľná a má priradený aktuálny stav; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér,

4.7 vytvorenie Zoznamu získaných poznatkov, ktorý je určený na zaznamenávanie pozitívnych a negatívnych poznatkov o riadení projektu, procesoch a produktoch s ním súvisiacich; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér,

4.8 vytvorenie a finalizácia Projektového iniciálneho dokumentu, ktorý zrozumiteľným spôsobom spája všetky kľúčové informácie, potrebné pre schválenie a riadenie projektu, a to najmä východiská, ciele, prístup, rozsah, vstupy, obmedzenia, rozhrania, predpoklady, tolerancie, kontrolné prvky, organizačnú štruktúru projektového tímu, Komunikačný plán projektu, Plán kvality, Odôvodnenie projektu a Plán projektu, a ktorý v súlade s Komunikačným plánom projektu poskytuje tieto informácie pre všetkých, ktorých sa projekt týka; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér,

4.9 posúdenie a schválenie Projektového iniciálneho dokumentu; túto činnosť zabezpečuje Riadiaci výbor projektu,

4.10 zdokumentovanie a distribúciu informácií o stave projektu v súlade s Komunikačným plánom projektu podľa bodu 4.4; túto činnosť zabezpečuje Riadiaci výbor projektu.

5. Realizačná fáza

Realizačná fáza obsahuje

5.1 riadenie etapy, v ktorom projektový manažér zabezpečuje

5.1.1 vytvorenie podrobného Plánu etapy, ktorý dopĺňa Plán projektu pre príslušnú etapu o potrebné informácie tak, aby bolo možné priebeh etapy denne kontrolovať a riadiť,

5.1.2 predloženie Plánu etapy Riadiacemu výboru projektu,

5.1.3 vytvorenie zadania prác pre projektový tím,

5.1.4 vytvorenie Správy o ukončení etapy v okamihu skončenia etapy,

5.1.5 predloženie Správy o ukončení etapy Riadiacemu výboru projektu,

5.2 riadenie projektu, v ktorom projektový manažér priebežne zabezpečuje

5.2.1 zber informácií o postupe vykonávaných prác a úloh v projekte; ak existujú pracovné tímy vedené tímovými manažérmi, ide najmä o zber kontrolných správ od tímových manažérov,

5.2.2 analýzu a prípadnú aktualizáciu odhadov termínov a náročnosti na dokončenie všetkých prác, vrátane tých, ktoré zatiaľ neboli začaté,

5.2.3 analýzu a prípadnú aktualizáciu rozdelenia a využívania zdrojov a ich dostupnosti vzhľadom na zostávajúce práce,

5.2.4 aktualizáciu Plánu projektu podľa potreby,

5.2.5 aktualizáciu a kontrolu Zoznamu konfiguračných položiek, vytvorenie Správy o stave produktov, a to podľa schváleného Plánu konfiguračného manažmentu, pričom projektový manažér môže realizáciou tejto úlohy poveriť správcu konfigurácií,

5.2.6 najmä pri veľkom projekte kontrolu vykonania naplánovaných kontrol a overenie existencie prislúchajúcich záznamov kvality v Zozname kvality podľa bodu 4.1.6,

5.2.7 vytvorenie Správy o stave etapy a jej predloženie Riadiacemu výboru projektu; frekvencia vytvárania Správ o stave etapy je určená Komunikačným plánom projektu,

5.2.8 vytvorenie finančnej správy, ktorej obsahom je porovnanie aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov oproti plánovanému rozpočtu a jej distribúciu Riadiacemu výboru; frekvencia vytvárania finančných správ je určená Komunikačným plánom projektu,

5.2.9 vytvorenie Akceptačného protokolu pre každý odovzdaný produkt objednávateľovi a koordináciu jeho podpísania kompetentnými osobami za stranu dodávateľa aj objednávateľa,

5.2.10 uskutočnenie nápravných opatrení, ktoré vyriešia vzniknuté odchýlky od schválených plánov, a to v súlade s toleranciami, ktoré boli stanovené podľa bodu 4.10,

5.2.11 vytvorenie Správy o výnimočnej situácii, ak vzniknuté odchýlky prekročili stanovené tolerancie a jej predloženie Riadiacemu výboru projektu,

5.3 správu otvorených otázok, v ktorej projektový manažér priebežne zabezpečuje

5.3.1 zaznamenávanie všetkých otvorených otázok projektu do Zoznamu otvorených otázok projektu,

5.3.2 určenie priority otvorených otázok, ak je to vzhľadom na ich množstvo vhodné,

5.3.3 spracovávanie otvorených otázok a hodnotenie prípadného vplyvu jednotlivých otvorených otázok alebo ich výsledkov na Odôvodnenie projektu a Plán projektu,

5.3.4 prípravu a výber najvhodnejšej možnosti riešenia otvorených otázok a návrh spôsobu jej realizácie,

5.4 riadenie rizík, v ktorom projektový manažér priebežne zabezpečuje

5.4.1 monitorovanie rizík,

5.4.2 aktualizáciu Zoznamu rizík,

5.4.3 ohodnotenie nových rizík a prehodnotenie existujúcich rizík,

5.4.4 definovanie opatrení na elimináciu každého rizika,

5.5 hodnotenie stavu projektu, v ktorom Riadiaci výbor projektu priebežne zabezpečuje

5.5.1 schválenie Plánu etapy pre každú etapu,

5.5.2 zdokumentovanie a distribúciu informácie o pokroku pre externé zainteresované strany podľa vytvoreného Komunikačného plánu projektu, ak takúto požiadavku obsahuje,

5.5.3 vydanie usmernenia projektovému manažérovi na základe posúdenia Správy o stave etapy, Správy o výnimočnej situácii, finančného stavu a posúdenia informácií z externých zdrojov, ktorého cieľom je korekcia riadenia projektu,

5.5.4 vytvorenie Správy o stave projektu pre vedúcich predstaviteľov objednávateľa v súlade s Komunikačným plánom projektu.

6. Dokončovacia fáza

Dokončovacia fáza obsahuje

6.1 finalizáciu projektu, v ktorej projektový manažér zabezpečuje

6.1.1 kontrolu Zoznamu otvorených otázok projektu s cieľom uzavrieť všetky otvorené otázky projektu, pre ktoré je známe riešenie; otvorené otázky, ktoré nebudú uzavreté, sa v súlade s bodom 6.2.1 postupujú do identifikácie nadväzných krokov,

6.1.2 kontrolu dodržania Akceptačných kritérií s objednávateľom,

6.1.3 kontrolu Zoznamu konfiguračných položiek s cieľom overiť súlad s existujúcimi výstupmi projektu,

6.1.4 overenie pripravenosti prostredia implementácie projektu pre používanie a údržbu výstupov projektu; identifikované problémy môžu byť doplnením zostávajúcich otvorených otázok alebo nadväzných krokov,

6.1.5 uloženie projektovej dokumentácie do príslušného archívu objednávateľa projektu,

6.1.6 vytvorenie odporúčania pre dokončenie projektu, ktoré obsahuje informáciu o tom, že projekt je možné dokončiť a uvoľniť príslušné zdroje,

6.1.7 kontrolu Komunikačného plánu projektu s cieľom overiť, či odporúčanie pre dokončenie projektu nie je potrebné poskytnúť iným zainteresovaným osobám okrem Riadiaceho výboru projektu,

6.1.8 predloženie odporúčania na dokončenie projektu Riadiacemu výboru projektu a jeho poskytnutie ďalším osobám podľa bodu 6.1.7,

6.2 identifikáciu nadväzných krokov, pričom projektový manažér zabezpečuje

6.2.1 úpravu možných zostávajúcich otvorených otázok projektu do podoby Odporúčania nadväzných krokov,

6.2.2 kontrolu Zoznamu rizík; všetky zaznamenané riziká, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť výstupy v rámci ich ďalšej prevádzky, sa zahrnú do Odporúčania nadväzných krokov,

6.2.3 predloženie Odporúčania nadväzných krokov Riadiacemu výboru projektu,

6.2.4 identifikáciu, kedy a aké merania dosiahnutých prínosov a úspešnosti projektu sa zrealizujú po skončení projektu,

6.2.5 zostavenie Plánu kontroly po odovzdaní projektu, v ktorom sa určí plán činností, ktoré sa v nadväznosti na informácie podľa bodu 6.2.4 zrealizujú po skončení projektu,

6.2.6 predloženie Plánu kontroly po odovzdaní projektu Riadiacemu výboru projektu.

6.3 zhodnotenie projektu, v rámci ktorého projektový manažér zabezpečuje

6.3.1 vypracovanie Správy o dokončení projektu, v ktorej sa porovnajú dosiahnuté výsledky s požiadavkami podľa Odôvodnenia projektu a Projektového iniciálneho dokumentu, popisujú všetky zmeny, ktoré boli v priebehu projektu zaznamenané a hodnotí sa, do akej miery projekt splnil stanovené ciele z pohľadu vytvárania produktov,

6.3.2 predloženie Správy o dokončení projektu Riadiacemu výboru projektu,

6.3.3 vypracovanie Správy o získaných poznatkoch, ktorá obsahuje súhrn informácií o tom, ako bol projekt riadený, ako a s akými výsledkami sa uplatňovali jednotlivé techniky projektového riadenia a aké ponaučenia a odporúčania z toho vyplývajú,

6.3.4 predloženie Správy o získaných poznatkoch Riadiacemu výboru projektu,

6.3.5 vypracovanie nezávislého auditu projektu, ak je to potrebné,

6.4 potvrdenie dokončenia projektu formou zápisu zo zasadnutia Riadiaceho výboru projektu, ktorý obsahuje

6.4.1 posúdenie a schválenie Správy o získaných poznatkoch,

6.4.2 posúdenie a schválenie Správy o dokončení projektu,

6.4.3 posúdenie a schválenie Odporúčania nadväzných aktivít,

6.4.4 posúdenie a schválenie Plánu kontroly po odovzdaní projektu,

6.4.5 vzatie na vedomie nezávislého auditu projektu.

7. Výstupy projektu

7.1 Výstupmi projektu sú jednorazové manažérske produkty, priebežné manažérske produkty a špecializované produkty.

7.2 Jednorazovými manažérskymi produktmi sú

7.2.1 pre prípravnú fázu

a) Splnomocnenie k projektu,

b) Akceptačné kritériá,

c) Odôvodnenie projektu,

d) Zoznam rizík,

e) Projektový zámer,

f) Prístup k projektu,

g) Plán inicializačnej fázy,

7.2.2 pre inicializačnú fázu

a) Plán projektu,

b) Zoznam otvorených otázok projektu,

c) Projektový iniciálny dokument,

d) Popis produktu,

e) Dekompozícia produktov,

f) Vývojový diagram produktov,

g) Komunikačný plán projektu,

h) Plán kvality,

i) Zoznam kvality,

j) Plán konfiguračného manažmentu,

k) Zoznam konfiguračných položiek,

l) Zoznam ponaučení,

m) denník projektového manažéra,

7.2.3 pre realizačnú fázu

a) Akceptačný protokol,

b) Správa o stave etapy,

c) Plán etapy,

d) Záznam kvality,

e) finančná správa,

f) Správa o ukončení etapy,

g) Správa o stave projektu,

h) zadanie prác,

i) kontrolná správa,

j) Správa o stave produktov,

7.2.4 pre dokončovaciu fázu

a) Správa o dokončení projektu,

b) Správa o získaných poznatkoch,

c) Odporúčanie nadväzných krokov,

d) Plán kontroly po odovzdaní projektu,

e) nezávislý audit projektu.

7.3 Priebežnými manažérskymi produktmi sú

a) Zoznam otvorených otázok projektu,

b) Správa o výnimočnej situácii,

c) zápis zo stretnutia.

7.4 Špecializovanými produktmi sú produkty spojené s obsahovou stránkou konkrétneho projektu a tvoria ich osobitné výstupy v realizačnej fáze. Tieto produkty sú vždy špecificky stanovené v rámci plánovania projektu tak, aby boli dosiahnuté ciele konkrétneho projektu.

Príloha č. 5 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Technické podmienky tvorby formátu Comma Separated Values (CSV)

Formát Comma Separated Values (CSV) sa vytvára tak, že

1. sa používa znaková sada podľa § 13 písm. c),

2. príslušný súbor neobsahuje na začiatku signatúru Byte Order Mark (BOM), ktorou je znak U+FEFF kódovaný ako 0xEF, 0xBB, 0xBF,

3. pri prenose prostredníctvom siete Internet sa uvádza hlavička „Content-Type“, a to s hodnotou „text/csv; charset=UTF-8“,

4. ak súbor obsahuje v prvom riadku názvy položiek dátového zoznamu, táto skutočnosť je uvedená v opise údajov a súčasne je pri prenose prostredníctvom siete Internet do hlavičky podľa bodu 3 doplnené pole „header=present“; názvy položiek v jednom súbore sa odlišujú,

5. názov súboru má obvykle príponu „.csv“,

6. ukončenia riadkov v súbore sa označujú znakom U+000A (LF) alebo dvojicou znakov U+000A a U+000D (CR LF); iné označenia sa nepoužívajú,

7. riadky začínajúce znakom „#“ (U+0023) sú považované za komentáre a pri čítaní súboru sa neinterpretujú ako údaje; ak prvá položka riadku začína znakom U+0023, položka sa uzatvorí do úvodzoviek,

8. položka dátového zoznamu, tvorená dvojicou bezprostredne nasledujúcich znakov čiarok „,“ (U+002C) alebo jednou čiarkou na začiatku riadku, sa interpretuje ako „chýbajúci údaj“,

9. položka „prázdny reťazec“ dátového zoznamu sa zaznamenáva dvojicou bezprostredne nasledujúcich úvodzoviek „“ (U+002C),

10. znaky medzera (U+0020) a tabulátor (U+0009) sa interpretujú voľne; ak sa má zachovať v položke určitý reťazec týchto znakov, položka sa uzatvorí do úvodzoviek,

11. ak položka dátového záznamu obsahuje číslo v desatinnom tvare a na oddelenie desatinnej časti sa použije znak čiarka „,“ (U+002C), položka sa uzatvorí do úvodzoviek,

12. na oddelenie položiek sa používa znak čiarka „,“ (U+002C).

Príloha č. 6 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy

Úrovne autentifikácie elektronizácie služieb verejnej správy sa získavajú na základe úrovne registračnej fázy a úrovne autentifikačnej fázy.

1. Registračná fáza

1.1 Úroveň registračnej fázy sa získava na základe úrovne kvality identifikačnej registrácie, úrovne kvality doručovania prihlasovacích údajov a úrovne garancií štátu pre registračnú autoritu.

1.2 Kvalita identifikačnej registrácie sa skladá z fyzickej prítomnosti identifikovanej osoby, kvality preukazovania identity pri identifikačnej registrácii a overovania preukazovania identity pri identifikačnej registrácii.

1.2.1 Fyzická prítomnosť identifikovanej osoby má tieto varianty:

a) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby sa počas identifikačnej registrácie nevyžaduje,

b) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby sa počas identifikačnej registrácie vyžaduje najmenej raz; pri obnovovaní registrácie už fyzickú prítomnosť identifikovanej osoby nie je potrebné vyžadovať,

c) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby sa vyžaduje pri preberaní certifikátu najmenej raz; pri opakovanom preberaní certifikátu sa už fyzická prítomnosť identifikovanej osoby nemusí vyžadovať.

1.2.2 Kvalita preukazovania identity pri identifikačnej registrácii má tieto varianty:

a) registračné údaje sa počas identifikačnej registrácie poskytujú jednorazovo, pričom môžu byť známe aj inej osobe a nemusia viesť k jednoznačnej identifikácii osoby, napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa alebo rok narodenia,

b) registračné údaje sa počas identifikačnej registrácie poskytujú viacnásobne, pričom môžu byť známe aj inej osobe a vedú k jednoznačnej identifikácii osoby, napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa alebo rok narodenia,

c) registračné údaje poskytnuté počas identifikačnej registrácie sú známe iba registrovanej osobe, pričom sú overiteľné podľa určeného registra a vedú k jednoznačnej identifikácii osoby, napríklad rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného pasu.

1.2.3 Overovanie preukazovania identity pri identifikačnej registrácii má tieto varianty:

a) pravdivosť poskytnutých registračných údajov sa overuje maximálne overením funkčnosti poskytnutej e-mailovej adresy alebo obdobného elektronického konta, ak boli poskytnuté,

b) registračné údaje sa overujú na základe porovnania s určenou dôveryhodnou databázou alebo registrom, napríklad orgánom verejnej moci, bankou, poisťovňou a podobne,

c) registračné údaje sú podpísané elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu,18)

d) overovanie vyžaduje vyhlásenie zamestnávateľa na základe zmluvy medzi ním a osobou vydávajúcou autentifikačný nástroj, ktorej obsahom je skutočnosť, že zamestnávateľ počas zamestnaneckého vzťahu s identifikovanou osobou overil listinnú formu dokladu totožnosti, obsahujúcu najmenej fotografiu identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz,

e) overovanie vyžaduje preukázanie fotokópie alebo skenu preukazu totožnosti, obsahujúcich najmenej fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, pričom platnosť tohto preukazu totožnosti sa overuje prostredníctvom evidencie odcudzených a stratených dokladov,

f) overovanie vyžaduje preukázanie fotokópie alebo skenu preukazu totožnosti obsahujúcich najmenej fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, pričom bola vykonaná úspešná finančná transakcia, a to prostredníctvom bankového účtu, pri ktorom bolo na jeho zriadenie potrebné preukázanie obdobného platného preukazu totožnosti, ktorý sa týkal tej istej identifikovanej osoby,

g) overovanie vyžaduje preukázanie preukazu totožnosti obsahujúceho najmenej fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz,

h) registračné údaje sú podpísané elektronickým podpisom, overeným pred ukončením identifikačnej registrácie certifikačnou autoritou.

1.3 Kvalita doručovania prihlasovacích údajov má tieto varianty:

1.3.1 prihlasovacie údaje sa doručujú bez akejkoľvek formy overovania,

1.3.2 prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe doručujú s nízkou úrovňou overovania jej identity pri ich preberaní, a to napríklad

a) meno a heslo sa doručujú dvomi nezávislými poštovými zásielkami alebo správami, pričom aspoň jedna sa zasiela v listinnej podobe na adresu vedenú v určenom registri alebo databáze,

b) prihlasovacie údaje sa priamo sťahujú prostredníctvom odkazu, ktorý bol identifikovanej osobe doručený na určenú e-mailovú adresu; platnosť uvedeného odkazu po adekvátnej dobe exspiruje, obvykle po 24 hodinách,

1.3.3 prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe doručujú so strednou úrovňou overovania jej identity pri ich preberaní, a to napríklad

a) doručujú sa na adresu overenú v príslušnom určenom registri alebo databáze, v ktorom je táto adresa evidovaná, a ktorý má najmenej úroveň doporučenej pošty,

b) je možné ich získať stiahnutím prostredníctvom internetu na základe žiadosti podpísanej kvalifikovaným podpisom, overeným certifikačnou autoritou,

c) je možné ich získať prostredníctvom internetu po použití hesla, ktoré registrovaná osoba dostala do vlastných rúk počas identifikačnej registrácie, ktorej kvalita je najmenej úrovne 3 podľa tabuľky č. 1,

1.3.4 prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe doručujú s vysokou úrovňou overovania jej identity pri ich preberaní, a to napríklad

a) prihlasovacie údaje sa osobne preberajú po overení identity identifikovanej osoby,

b) prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe zasielajú, ale aktivujú sa až po overení jej identity na základe fyzickej prítomnosti.

1.4 Garancie štátu pre registračnú autoritu identifikácie majú tieto varianty:

1.4.1 registračnej autority identifikácie sa netýka žiadny relevantný mechanizmus garancií zo strany štátu, najmä dohľad, schvaľovanie alebo akreditácia,

1.4.2 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti podlieha súhlasu príslušného orgánu verejnej moci,

1.4.3 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti je vykonávaná na základe akreditácie alebo dohľadu orgánom verejnej moci,

1.4.4 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti spĺňa požiadavky na činnosť registračnej autority, ktorá koná v mene akreditovanej certifikačnej autority podľa osobitného predpisu.19)

2. Autentifikačná fáza

2.1 Úroveň autentifikačnej fázy sa získava na základe úrovne typov a robustnosti preukazovania identity a úrovne bezpečnosti autentifikačného mechanizmu.

2.2 Typy a robustnosť preukazovania identity má tieto varianty:

2.2.1 používa sa autentifikačný nástroj typu heslo alebo token založený na PIN-e, ktorý môže byť zvolený identifikovanou osobou alebo je automaticky generovaný, pričom tento nespĺňa obvyklé pravidlá pre vytváranie silných hesiel alebo PIN-ov, napríklad nemá dostatočnú dĺžku, adekvátny pomer znakov a podobne, a preto je zraniteľný uhádnutím alebo slovníkovými útokmi,

2.2.2 používa sa autentifikačný nástroj typu heslo alebo token založený na PIN-e, ktorý môže byť zvolený identifikovanou osobou alebo je automaticky generovaný, pričom tento spĺňa obvyklé pravidlá pre vytváranie silných hesiel alebo PIN-ov, napríklad má dostatočnú dĺžku, adekvátny pomer znakov a podobne, a preto nie je zraniteľný uhádnutím alebo slovníkovými útokmi,

2.2.3 používajú sa jednorazové heslá alebo certifikáty uložené na ľubovoľnom úložisku, ktorými sú kryptografické kľúče, obvykle uložené v súboroch na pevnom disku, USB alebo podobnom dátovom nosiči, pričom autentifikácia sa vykonáva preukázaním vlastníctva a držby takéhoto kľúča, nakoľko prístup ku kľúču je založený na hesle známom iba používateľovi,

2.2.4 používajú sa kvalifikované certifikáty, uložené na ľubovoľnom úložisku a primerane spĺňajúce požiadavky podľa osobitného predpisu,20)

2.2.5 používajú sa certifikáty uložené na chránenom úložisku, ktorými sú chránené kryptografické kľúče, obvykle uložené v čipe smart kariet alebo obdobných médií, pričom autentifikácia sa vykonáva preukázaním vlastníctva takéhoto média a držby príslušného kľúča,

2.2.6 používajú sa kvalifikované certifikáty uložené na chránenom úložisku a spĺňajúce požiadavky podľa osobitného predpisu.20)

2.3 Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu má tieto varianty:

2.3.1 autentifikačný mechanizmus neposkytuje žiadnu alebo poskytuje nízku úroveň ochrany pred útokmi uhádnutím, odpočúvaním siete, únosom relácie, typu odpoveď a muž v strede; nízkou úrovňou ochrany sa rozumie, že ani jedna úroveň nie je poskytovaná primerane,

2.3.2 bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje určitú úroveň ochrany pred útokmi uhádnutím, odpočúvaním siete, únosom relácie, typu odpoveď a muž v strede, čím sa rozumie primeraná ochrana aspoň pred jedným typom útoku,

2.3.3 bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje ochranu pred väčšinou útokov, ktorými sú uhádnutie, odpočúvanie siete, únos relácie, útok typu odpoveď a muž v strede,

2.3.4 uznávaný bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje ochranu pred všetkými útokmi, ktorými sú uhádnutie, odpočúvanie siete, únos relácie, útok typu odpoveď a muž v strede, a to najmenej na úrovni Evaluation Assurance Level 4 (EAL4+) podľa technickej normy Common Criteria.

3. Mechanizmus výpočtu úrovne registračnej fázy, úrovne autentifikačnej fázy a úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy

3.1 Kvalita identifikačnej registrácie sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 1.

Tabuľka č. 1

PožiadavkyKvalita identifikačnej registrácie
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a). Identifikačná registrácia je on-line.
· Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. a) až c).
· Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. a) až h).
X
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a).
· Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. b) alebo c).
· Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. b).
X
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. b).
· Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. b) alebo c).
· Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. c) až h).
X
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a). Identifikačná registrácia je on-line.
· Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. c).
· Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. d) až h).
X
· Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. b) alebo c).
· Kvalita preukazovania identity podľa bodu 1.2.2 písm. c).
· Overovanie preukazovania identity podľa bodu 1.2.3 písm. g) alebo h).
X

3.2 Kvalita doručovania prihlasovacích údajov sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 2.

Tabuľka č. 2

PožiadavkyKvalita doručovania prihlasovacích údajov
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 1.3.1.X
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 1.3.2.X
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 1.3.3.X
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 1.3.4.X

3.3 Garancie štátu pre registračnú autoritu sa rozdeľujú na štyri úrovne podľa tabuľky č. 3.

Tabuľka č. 3

PožiadavkyGarancie štátu pre registračnú autoritu
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 1.4.1.X
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 1.4.2.X
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 1.4.3.X
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 1.4.4.X

3.4 Registračná fáza sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 4, pričom úroveň registračnej fázy nemôže byť vyššia ako najnižšia úroveň jednej z jej častí.

Tabuľka č. 4

PožiadavkyRegistračná fáza
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Kvalita identifikačnej registrácie podľa bodu 3.11234
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov podľa bodu 3.21234
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa bodu 3.31 234

3.5 Typy a robustnosť preukazovania identity sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 5.

Tabuľka č. 5

PožiadavkyTypy a robustnosť preukazovania identity
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 2.2.1.X
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 2.2.2.X
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 2.2.3 až 2.2.5.X
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 2.2.6.X

3.6 Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 6.

Tabuľka č. 6

PožiadavkyBezpečnosť autentifikačného mechanizmu
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 2.3.1.X
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 2.3.2.X
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 2.3.3.X
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 2.3.4.X

3.7 Autentifikačná fáza sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 7.

Tabuľka č. 7

PožiadavkyAutentifikačná fáza
Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa bodu 3.5.1234
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa bodu 3.6.1 až 31 až 31 až 34

3.8 Autentifikácia elektronických služieb verejnej správy sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 8, pričom úroveň autentifikácie elektronických služieb verejnej správy nemôže byť vyššia ako najnižšia úroveň jednej z jej častí.

Tabuľka č. 8

Úrovne autentifikačnej fázy
1234
Úrovne
registračnej fázy
1Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1
2Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
3Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 3
4Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4

Príloha č. 7 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Štandard pre architektúru cloud computingu

1. Delenie funkcionálnych vrstiev

1.1 Architektúra cloud computingu sa skladá z funkcionálnych vrstiev, ktorými sú vrstva dopytu, vrstva poskytovania cloudových služieb a vrstva dodávania zdrojov.

1.1.1 Vrstva dopytu riadi katalóg opisujúci cloudové služby dostupné pre odberateľov cloudových služieb a zabezpečuje validitu ich vzájomného mapovania podľa dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb.

1.1.2 Vrstva poskytovania cloudových služieb riadi cloudové služby a ich kompozície na základe požiadaviek vrstvy dopytu a dostupnosti vrstvy dodávania cloudových služieb s cieľom zabezpečiť súlad s dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb.

1.1.3 Vrstva dodávania zdrojov poskytuje jednotné rozhranie pre ľubovoľné hardvérové zdroje, zabezpečuje riadenie zdrojov, optimalizuje a monitoruje využitie prostriedkov z dispozičných zdrojov.

1.2 Vrstva poskytovania cloudových služieb a vrstva dodávania zdrojov sa môže v architektúre cloud computingu nachádzať aj viackrát.

2. Vrstva dopytu

2.1 Vrstva dopytu sa skladá najmä z modulu prístupu ku cloudovým službám, modulu manažmentu používateľov a prístupových práv, modulu pre dodržiavanie definovanej úrovne služieb, modulu manažmentu objednávok a modulu katalógu cloudových služieb.

2.1.1 Modul prístupu ku cloudových službám je unifikovaným webovým používateľským rozhraním, poskytujúcim prezentačnú funkciu najmä katalógu cloudových služieb podľa jednotlivých rolí používateľov tohto modulu.

2.1.2 Modul manažmentu používateľov a prístupových práv

a) zabezpečuje riadenie prístupu jednotlivých používateľov, vrátane administrátorov, a to najmä ich identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu,

b) spravuje riadenie životného cyklu používateľských účtov, najmä ich vytváranie, modifikovanie a zrušenie.

2.1.3 Modul pre dodržiavanie definovanej úrovne služieb zabezpečuje správu požiadaviek pre vytváranie dohody o poskytovaní cloudových služieb.

2.1.4 Modul manažmentu objednávok

a) prijíma objednávky na operácie spojené s cloudovými službami,

b) potvrdzuje správnosť objednávky v súlade s dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c) rozkladá objednávku do adekvátnych služieb a ich atribútov na základe katalógu cloudových služieb,

d) rozhoduje, ktoré cloudové služby sú poskytované tou-ktorou konkrétnou vrstvou, ak existujú viaceré vrstvy poskytovania cloudových služieb,

e) preposiela požiadavky na služby do vrstvy poskytovania cloudových služieb,

f) poskytuje informácie o stave objednávky a iniciuje nápravu v prípade zlyhania realizácie objednávky,

g) využíva katalóg cloudových služieb pre rozhodnutia, ktoré cloudové služby môžu byť ponúkané jednotlivému používateľovi.

2.1.5 Modul katalógu cloudových služieb

a) spravuje katalóg cloudových služieb, ktorý obsahuje informácie najmä o ponúkaných cloudových službách a ich možných kompozíciách, o dohodnutých podmienkach ako napríklad cene, špecifických atribútoch cloudových služieb, ktoré zabezpečujú dohodnuté podmienky, o mapovaní oprávnení používateľov k objednávaniu konkrétnych cloudových služieb a o objednaných cloudových službách,

b) priraďuje konkrétne charakteristiky z dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb ku konkrétnym cloudovým službám a obsahuje opis objednávkových a eskalačných procedúr, podmienok technickej podpory, špecifických zvýhodnení a podobne.

2.2 Vrstva dopytu môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly, napríklad o modul manažmentu ponuky cloudových služieb, modul modelovania dopytu, modul vytvárania správ o využívaní cloudových služieb, modul fakturácie a vyhodnocovania a modul kvalitatívnych referencií využívaných cloudových služieb.

3. Vrstva poskytovania cloudových služieb

3.1 Vrstva poskytovania cloudových služieb sa skladá najmä z modulu spracovania požiadaviek a aktivácie a deaktivácie cloudových služieb, modulu repozitára modelu cloudových služieb, modulu modelovania a návrhu cloudových služieb, modulu realizácie cloudových služieb, modulu monitorovania cloudových služieb, modulu manažmentu stavu cloudových služieb a modulu využívania cloudových služieb.

3.1.1 Modul spracovania požiadaviek a aktivácie a deaktivácie cloudových služieb

a) spracováva požiadavky z modulu manažmentu objednávok na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, dostupnosti zdrojov a konfiguračného modelu cloudových služieb,

b) vytvára požiadavky pre vrstvu dodávania zdrojov ohľadom aktivácie a deaktivácie cloudových služieb,

c) rozhoduje na základe príslušných politík o zvolení adekvátnej vrstvy, ak viaceré vrstvy dodávania zdrojov spĺňajú kritériá na vybavenie požiadavky,

d) riadi aktiváciu a deaktiváciu cloudových služieb na základe príslušných pracovných postupov, ktoré synchronizujú nasadzovanie všetkých komponentov cloudovej služby s transakčnou konzistenciou,

e) zapisuje stav cloudovej služby do modulu repozitára modelu cloudových služieb,

f) iniciuje nápravné kompenzácie pri zlyhaní spracovania požiadaviek.

3.1.2 Modul repozitára modelu cloudových služieb

a) definuje konfiguračné šablóny a atribúty cloudovej služby, pracovné postupy pre aktiváciu a deaktiváciu cloudovej služby,

b) definuje hierarchiu cloudových služieb, zachytáva stavy cloudových služieb v reálnom čase a zabezpečuje mapovanie medzi cloudovými službami a potrebnými zdrojmi.

3.1.3 Modul modelovania a návrhu cloudových služieb

a) špecifikuje cloudové služby z pohľadu implementačných detailov a definuje informácie potrebné pre modul repozitár modelu cloudových služieb,

b) navrhuje vhodné šablóny cloudových služieb a pracovných postupov s cieľom automatizácie riadenia životného cyklu cloudových služieb.

3.1.4 Modul realizácie cloudových služieb

a) konfiguruje virtuálnu infraštruktúru pre realizáciu cloudovej služby na základe informácií z modulu repozitára modelu cloudových služieb,

b) realizuje cloudovú službu,

c) implementuje možnosť zmeny realizácie cloudovej služby bez nutnosti jej opätovnej aktivácie,

d) komunikuje s vrstvou dodávania zdrojov s cieľom využitia špecifických atribútov zdrojov pri realizácii cloudovej služby,

e) overuje a pripravuje všetky parametre aktivácie a realizuje cloudovú službu.

3.1.5 Modul monitorovania cloudových služieb

a) konfiguruje monitorovanie cloudových služieb, ktoré nasledujú po aktivácii cloudovej služby,

b) zhromažďuje udalosti a informácie o výkone v reálnom čase pre modul manažmentu stavu cloudových služieb.

3.1.6 Modul manažmentu stavu cloudových služieb

a) spravuje monitorovanie cloudových služieb a prezentuje jeho výstupy vo forme prehľadov o stave cloudovej služby,

b) ukladá a koreluje udalosti na úrovni cloudových služieb a podľa potreby ich eskaluje do obslužných procesov.

3.1.7 Modul využívania cloudových služieb zbiera informácie o využívaní a meraní realizácie cloudovej služby a spracováva ich dávkovo alebo v reálnom čase pre každého odberateľa cloudovej služby.

3.2 Vrstva poskytovania cloudových služieb môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly, napríklad o modul modelovania kapacít.

4. Vrstva dodávania zdrojov

4.1 Vrstva dodávania zdrojov sa skladá najmä z modulu katalógu zdrojov, modulu manažmentu životného cyklu zdrojov, modulu modelovania kapacít zdrojov, modulu návrhu šablón zdrojov, modulu realizácie prideľovania zdrojov, modulu monitorovania využívania zdrojov, modulu stavu zdrojov a modulu adaptéra zdrojov a kontroly.

4.1.1 Modul katalógu zdrojov

a) poskytuje unifikované informácie o zdrojoch, obsahujúce typy ich kompozícií,

b) v reálnom čase poskytuje informácie zachytené modulmi pre modelovanie kapacít a stavov zdrojov,

c) v reálnom čase riadi vyváženie zaťaženia zdrojov na základe stavu zdrojov,

d) zabezpečuje mapovanie modelov poskytovania služieb na zdroje,

e) poskytuje funkciu riadenia životného cyklu využívaných softvérových licencií.

4.1.2 Modul manažmentu životného cyklu zdrojov

a) prijíma požiadavky z vrstvy poskytovania cloudových služieb a alokuje potrebné zdroje,

b) prijíma požiadavky na kapacity a výkon z modulu modelovania kapacít zdrojov a modulu návrhu šablón zdrojov,

c) prijíma informácie dostupnosti nových zdrojov a odosiela ich do vrstvy poskytovania cloudových služieb,

d) určuje potrebný počet a typy zdrojov na základe požiadavky na kapacitu cloudovej služby,

e) riadi spotrebu zdrojov a modul monitorovania využívania zdrojov,

f) riadi zdroje s ohľadom na záťaž cloudovej služby a manažuje rozdeľovanie záťaže v reálnom čase s preddefinovanou logikou.

4.1.3 Modul modelovania kapacít zdrojov

a) slúži na prognózovanie využívania zdrojov a poskytuje informácie o kapacitách a výkonnosti zdrojov, a to v reálnom čase a v historickom spracovaní,

b) zabezpečuje koordináciu modulov vrstvy dodávania zdrojov s ohľadom na prideľovanie zdrojov, manažment záťaže a monitorovanie pre modelovanie požiadaviek na dodávku,

c) zabezpečuje priraďovanie požiadaviek na zdroje s dostupnými zdrojmi v module katalógu zdrojov a podľa potreby vytvára informácie pre obstarávanie dodatočných prostriedkov.

4.1.4 Modul návrhu šablón zdrojov

a) je zodpovedný za návrh zdrojov infraštruktúry a modifikácie špecifických typov zdrojov na základe využívaných cloudových služieb,

b) je zodpovedný za návrh pracovných postupov pre modul manažmentu životného cyklu zdrojov, vrátane návrhu konfigurácie zdrojov, ich nasadzovania, manažmentu zaťaženia a automatizácie špecifických alebo všeobecných cloudových služieb,

c) poskytuje návrhy pre modul katalóg zdrojov,

d) navrhuje metriky pre modul manažmentu životného cyklu zdrojov na monitorovanie stavu prostriedkov.

4.1.5 Modul realizácie prideľovania zdrojov

a) prijíma informácie o kapacitných konfiguráciách zdrojov z modulu manažmentu životného cyklu prostriedkov,

b) zabezpečuje mapovanie informácií o konfiguráciách zdrojov pre modul katalógu zdrojov,

c) riadi alokáciu a konfiguráciu zdrojov pomocou modulu adaptéra zdrojov a kontroly.

4.1.6 Modul monitorovania využívania zdrojov

a) monitoruje zmeny spotreby a využívania zdrojov, špecifických pre konkrétnu službu alebo odberateľa cloudových služieb, s využitím modulu manažmentu životného cyklu zdrojov,

b) monitoruje dostupnosť a úroveň využívania zdrojov a informuje modul manažmentu životného cyklu zdrojov o ich skutočnom alebo predpokladanom preťažení.

4.1.7 Modul stavu zdrojov

a) poskytuje modulu manažmentu stavu cloudových služieb informácie o zlyhaniach a chybách zdrojov, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť kvalitu poskytovania cloudových služieb,

b) sleduje a spracováva chybové stavy zdrojov a pri výskyte chyby iniciuje proces nápravy,

c) udržuje v reálnom čase dostupné agregované správy riadenia udalostí ohľadom dostupnosti zdrojov a ich zlyhaní.

4.1.8 Modul adaptéra zdrojov a kontroly

a) poskytuje funkciu inteligentného virtualizačného prostredia, ktoré na základe typu hardvéru prekladá abstraktné výkonné operácie do konkrétnych inštrukcií, ktoré daný hardvér dokáže spracovať,

b) transformuje požiadavky na pridelenie zdrojov na skutočné zdroje,

c) v reálnom čase poskytuje aktualizovaný stav a informácie o využívaní konkrétneho hardvéru a softvéru pre modul katalógu zdrojov, modul monitorovania využívania zdrojov a modul stavu zdrojov.

4.2 Vrstva dodávania zdrojov môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly.

Príloha č. 8 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Zoznam atribútov SAML Assertion

1.1 Zoznam atribútov SAML Assertion v štruktúre AttributeStatement je uvedený v tejto tabuľke:

AtribútVýznam
ActorIDSectorTyp použitého identifikátora v kontexte informačného systému, ktorý je zdrojom a správcom identity použitej v atribúte ActorID pre rolu aktér.
Hodnotou je textový reťazec. Pre identity federované z ústredného portálu verejnej správy je hodnotou „SECTOR_UPVS“.
ActorIDSamotný identifikátor identity v roli aktér - používateľ, ktorý akciu vykonal.
Hodnotou je identifikátor právnickej osoby alebo identifikátor fyzickej osoby1).
SubjectIDSectorTyp použitého identifikátora v kontexte informačného systému, ktorý je zdrojom a správcom identity použitej v atribúte SubjectID pre rolu subjekt.
Hodnotou je textový reťazec. Pre identity federované z ústredného portálu verejnej správy je hodnotou„SECTOR_UPVS“.
SubjectIDSamotný identifikátor identity v roli subjekt. Subjektom je konkrétna osoba, v mene ktorej sa vykonáva proces.
Hodnotou je identifikátor právnickej osoby alebo identifikátor fyzickej osoby. V prípade, že používateľ koná vo svojom mene, hodnota je totožná s ActorID.
DelegationTypeTyp zastupovania: v akom vzťahu je identita SubjectID k identite ActorID.
Hodnotou je
0 – generálne zastupovanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, napríklad konateľ právnickej osoby, alebo súdom určený zástupca nesvojprávnej osoby,
1 až n – delegované zastupovanie.
QAAlevelÚroveň autentifikácie podľa prílohy č. 6 tabuľky č. 8, ktorú použil používateľ pri prihlásení sa do systému.
Hodnotou je číslo úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy.

1.2 Atribúty podľa bodu 1.1 môžu byť rozšírené o ďalšie atribúty, potrebné pre špecifickú implementáciu.

Príloha č. 9 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Metaúdaje datasetu s otvorenými údajmi

Metaúdaje datasetu s otvorenými údajmi sú

1. názov datasetu,

2. jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu,

3. referencia na miesto sprístupnenia datasetu a jeho sché my údajov,

4. informácia o poskytovaní datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa § 52 písm. b) alebo o spôsobe vysporiadania právnych aspektov prístupu k údajom v datasete a ich používania,

5. dátum prvého zverejnenia datasetu,

6. informácia o aktuálnosti datasetu podľa § 53 písm. g),

7. informácia o začiatku a konci účinnosti datasetu alebo jeho údajov, najmä ak je účinnosť odlišná od platnosti,

8. katalóg, v ktorom je dataset evidovaný.

9. Informácia o formáte súboru, v ktorom sú údaje datasetu poskytované. Pre každý súbor alebo odkaz na neho sa uvádza príslušný formát, v ktorom sú údaje poskytované.

Príloha č. 10 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Techniky pre prístupné použitie Javaskriptu

Technika 1. Umožnenie predĺženia prednastaveného časového limitu používateľom.

Pre všetky časové limity riadené skriptom na strane používateľa sa umožňuje predĺženie prednastaveného časového limitu používateľom.

1.1 Poskytuje sa mechanizmus, ktorý používateľovi umožní pri skriptom časovo obmedzenej funkcii jej predĺženie.

1.2 Možnosť predĺženia sa obvykle poskytuje najneskôr pred vypršaním časového obmedzenia.

1.3 Možnosť predĺženia obvykle umožňuje predĺženie najmenej o desaťnásobok prednastavenej hodnoty.

Technika 2. Redundantné používanie klávesnice a ovládačov výstupov z myši.

Ovládanie interaktívnych dekoratívnych zmien sa poskytuje nezávisle od zariadenia.x

2.1 Interaktívna zmena obrázkov sa poskytuje tak, aby bola ovládacia udalosť riadená myšou (atribúty „onmouseover“ a „onmouseout“) ekvivalentne riaditeľná aj prostredníctvom klávesnice (atribúty „onfocus“ a „onblur“).

2.2 Interaktívne menené obrázky majú spravidla s cieľom zachovania dizajnu rovnakú veľkosť.

Technika 3. Voliteľné používanie skriptu na poskytovanie nedôležitých upozornení.

Upozornenia, ktoré nemajú naliehavú dôležitosť, ako napríklad tip dňa alebo odpočítavanie určitej udalosti, sa neprezentujú používateľovi, pokiaľ ich prezentovanie používateľ nepovolil prostredníctvom príslušnej webovej stránky.

3.1 Webová stránka poskytujúca nedôležité upozornenia prostredníctvom Javaskriptu poskytuje mechanizmus na aktiváciu a deaktiváciu prezentovania týchto upozornení.

3.2 Aktivácia a deaktivácia prezentovania nedôležitých upozornení je obvykle poskytovaná prostredníctvom ovládacieho tlačidla v začiatočných častiach webovej stránky.

3.3 Nastavenie používateľa sa obvykle aplikuje aj pri opätovnej návšteve príslušnej webovej stránky, a to s možnou aplikáciou „cookies“ pre celé relácie.

Technika 4. Používanie skriptu na upozornenie používateľa o vypršaní časového limitu.

Ak skript poskytuje funkciu, ktorá je časovo limitovaná, používateľ je o takomto limite včas informovaný, a to najmä ak je v danom časovom limite potrebná jeho interakcia.

4.1 Upozornenie o vypršaní časového limitu je poskytované najmenej 20 sekúnd pred jeho vypršaním. Je možné používať aj viacnásobné upozornenie.

4.2 Funkcia predĺženia prednastaveného časového limitu podľa techniky 1 sa poskytuje najneskôr pri poslednom upozornení podľa bodu 4.1. Časový limit sa obvykle zresetuje.

Technika 5. Kontroly a upozornenia na strane používateľa.

Overenia vyplnení dátových polí vo formulári alebo elektronickom formulári sa vykonávajú prostredníctvom skriptu na strane používateľa.

5.1 Používateľ je upozornený na chybné vyplnenie každého dátového poľa prostredníctvom príslušného dialógu. Upozornenie je obvykle poskytované súhrnne pre každý formulárový oddiel alebo procesný krok.

5.2 Chybné dátové polia sa obvykle označujú osobitným spôsobom, napríklad farbou a zvýraznením, pričom je vhodné poskytnúť nastavenie kurzora na prvé z takýchto chybných dátových polí.

Technika 6. Používanie nadväzných zmien obsahu vybraných prvkov bez zmeny kontextu.

Obsah, ktorý je logicky závislý od zmeny iného obsahu sa mení korektne.

6.1 Ak sa zmení jeden alebo viac výberových prvkov, ktoré ovplyvňujú výber iných výberových prvkov, nadväzné výberové prvky poskytujú správne možnosti, napríklad pri zmene kontinentu vo výberovom menu sa poskytuje správny výber štátov v nasledujúcom výberovom menu. Nadväzné výberové prvky nasledujú v poradí čítania obsahu webovej stránky až po výberovom prvku vyvolávajúcom zmenu.

6.2 Všetky údaje potrebné na zmeny dotknutých nadväzných prvkov sú poskytnuté prostredníctvom príslušnej webovej stránky.

6.3 Aktivácia výberového prvku bez zmeny hodnoty nespôsobuje zmenu nadväzného výberového prvku.

Technika 7. Súčasné používanie klávesnice a funkcií iného špecifického zariadenia.

Interaktívne funkcie obsahu webovej stránky, spustiteľné špecifickými zariadeniami, sú spustiteľné aj prostredníctvom klávesnice.

7.1 Pre ovládače funkcií pre myš sa používajú nasledovné ekvivalentné ovládače pre klávesnicu - „mousedown“ = „keydown“, „mouseup“ = „keyup“, „mouseover“ = „focus“, „mouseout“ = „blur“. Pre ostatné ovládače, napríklad „mousemove“, sa používa relevantná ekvivalentná implementácia.

Technika 8. Používanie funkcií Document Object Model (DOM) na pridávanie obsahu.

Na dynamické pridávanie obsahu webovej stránky sa používajú funkcie Document Object Model (DOM).

8.1 Namiesto funkcií „document.write“, „innerHTML“, „outerHTML“, innerText“ a „outerText“ sa používajú funkcie Document Object Model (DOM).

8.2 Pri pridávaní prvkov zamerateľných kurzorom sa v dokumente nepoužívajú atribúty prvku „tabindex“ na explicitné ustanovenie poradia v tabuľke.

8.3 Pre zaručenie prečítania nového obsahu čítačom obrazovky sa kurzor zameriava na takýto nový obsah alebo sa nový obsah pridáva na miesto, ktoré ešte len nasleduje v poradí čítania.

Technika 9. Používanie skriptov na ovládanie a zastavovanie blikania.

Blikanie obsahu je možné ovládať prostredníctvom skriptu.

9.1 Skript umožňuje spustenie blikania, riadenie stavov viditeľnosti blikajúceho obsahu a zastavenie blikania najneskôr do 5 sekúnd.

Technika 10. Používanie progresívnych spôsobov otvárania nových okien na žiadosť používateľa.

Otváranie nových okien sa vykonáva iba s vedomím používateľa.

10.1 Ak príslušný typ dokumentu nepovoľuje atribút „target“ alebo ak je otváranie nových okien z určitých dôvodov zabezpečované prostredníctvom skriptu, každý odkaz, ktorý otvára nové okno

a) informuje používateľa o tom, že bude otvorené nové okno,

b) používa ovládače udalostí nezávislé od zariadení a

c) povoľuje webovému prehliadaču otvoriť obsah v tom istom okne, ak sa nové okno neotvorilo.

Technika 11. Vkladanie dynamického obsahu do Document Object Model (DOM) bezodkladne po príslušnej interakcii.

Prvky používateľského rozhrania sú do Document Object Model (DOM) vkladané tak, že poradie tabuliek a poradie čítania prostredníctvom čítača obrazovky je korektné už pre prednastavené správanie sa používateľského agenta.

11.1 Všetky spúšťané dialógy sa aktivujú prostredníctvom odkazu alebo tlačidla a jeho vedomého použitia (kliknutia), ktorým sa vyvolá príslušný skript.

11.2 Vložený obsah sa vkladá ako ďalší prvok v poradí čítania obsahu webovej stránky alebo v poradí tabuliek. Pre vkladanie obsahu do nového okna je táto požiadavka irelevantná. Zmena pozície kurzoru sa vložením nezmení.

11.3 Pri asynchrónnych vkladaniach obsahu, napríklad prostredníctvom Asynchronous JavaScript + XML (AJAX), je potrebné upozorniť asistenčnú technológiu používateľa o takomto vložení obsahu.

Technika 12. Zmena usporiadania častí webovej stránky prostredníctvom Document Object Model (DOM).

Interakcia používateľa s menu pri zmene usporiadania jeho komponentov sa poskytuje nezávisle od zariadenia.

12.1 Funkcia na zmenu usporiadania obsahu závislá na zariadeniach, napríklad prostredníctvom „drag and drop“, je doplnená alebo nahradená menu so zoznamom odkazov, ktoré umožňuje nielen vizuálne preskupenie, ale aj zmenu usporiadania prostredníctvom Document Object Model (DOM) tak, aby bolo správne poradie poskytované pre všetky zariadenia.

12.2 Skripty na zmenu usporiadania sú spúšťané iba s vedomým použitím na to určeného odkazu.

Technika 13. Používanie rozbaliteľného a zbaliteľného menu na preskočenie blokov textu.

Opakujúci sa obsah sa poskytuje prostredníctvom menu, ktoré je používateľom podľa potreby rozbaliteľné a zbaliteľné.

13.1 Zbalením menu je používateľovi umožnené preskočenie opakujúceho sa obsahu, pričom tento obsah je programátorsky umiestnený na logickom mieste v poradí čítania obsahu webovej stránky.

13.2 Používateľovi je umožnené vyvolanie rozhrania pre skrytie alebo odkrytie prvkov menu.

Technika 14. Sprístupnenie doplnkových funkcií statického obsahu aj prostredníctvom klávesnice.

Pre používanie funkcií v statických prvkoch HTML, ako napríklad ‹div› alebo ‹span›, sa poskytuje prístup k používateľskému rozhraniu aj prostredníctvom klávesnice.

14.1 Statický prvok s doplnkovou funkciou je zamerateľný prostredníctvom atribútu „tabindex“ a doplnková funkcia je vyvolateľná aj s použitím klávesnice prostredníctvom atribútu „onkeyup“ alebo „onkeypress“.

14.2 Používanie tejto techniky je umožnené iba v prostrediach, kde sa dá spoľahnúť na existenciu klientskych skriptov.

14.3 Používanie atribútu „tabindex“ zohľadňuje nedostatočnú podporu v HTML 4.01 v prvkoch ‹a›, ‹area›, ‹button›, ‹input›, ‹object›, ‹select› a ‹textarea› a v obmedzení rozsahu hodnôt od 0 do 32767.

14.4 Nepoužíva sa modifikovanie zamerania kurzoru prostredníctvom skriptu vzhľadom na nepredvídateľné správanie sa asistenčných technológií, ktoré používajú virtuálny kurzor.

14.5 Meno a úloha všetkých komponentov používateľského rozhrania je programátorsky determinovateľná. Stavy, vlastnosti a hodnoty nastaviteľné používateľom sú programátorsky nastavené a oznámenia zmien v týchto prvkoch sú poskytované používateľským agentom, vrátane asistenčných technológií.

Technika 15. Používanie skriptov na zmenu textu v odkaze.

Umožňuje sa používateľom riadené rozšírenie informácií v texte odkazu s cieľom porozumenia odkazu bez ďalšieho kontextu.

15.1 Na začiatku webovej stránky je poskytnutý odkaz, ktorý rozšíri text všetkých odkazov na webovej stránke tak, aby boli samonosne pochopiteľné bez ďalšieho kontextu.

15.2 Táto technika sa obvykle týka iba aktuálne prehliadanej webovej stránky. Takéto používateľské nastavenie je však možné využiť aj pre celé webové sídlo, napríklad prostredníctvom cookie alebo používateľského profilu.

Technika 16. Používanie skriptov na zlepšenie viditeľnosti zamerania prvku.

Prostredníctvom aplikácie Javaskriptu na kaskádové štýly sa zvyšuje viditeľnosť indikátora zamerania.

16.1 Ohraničenie alebo pozadie interaktívneho prvku, ktorý je zameraný používateľom, sa vizuálne zmení. Po ukončení zamerania sa prvok vráti do pôvodného stavu.

Technika 17. Poskytovanie kontrol a chybových hlásení na strane používateľa prostredníctvom Document Object Model (DOM).

Pri chybovom výsledku kontroly dátových polí formulára alebo elektronického formulára sa používateľovi korektne prezentujú skriptom generované chybové hlásenia, a to aj ak používa asistenčné technológie.

17.1 Na zobrazenie chybových hlásení sa používajú ukotvené prvky a umiestňujú sa nad dátové polia, ktoré sa kontrolujú. Zameranie kurzora sa obvykle presúva na takéto chybové hlásenie.

17.2 Ak existovalo chybové hlásenie, po opravnom správnom vyplnení sa už neprezentuje.

17.3 Atribút „href“ obsahuje pri ukotvenom prvku vnútrostránkový odkaz, ktorý referencuje dátové polia, kde sa vyskytla chyba.

Technika 18. Poskytovanie mechanizmu na dočasné zastavenie skriptom posúvaného obsahu.

Používateľ môže zastaviť skriptom posúvaný obsah.

18.1 Používateľovi sa poskytuje mechanizmus na dočasné zastavenie automatizovane posúvaného obsahu. Takto zastavený obsah sa nezačne pohybovať bez používateľovho príkazu.

18.2 Používateľovi sa poskytuje mechanizmus na opätovné spustenie dočasne zastaveného automatizovane posúvaného obsahu. Posúvanie pokračuje od miesta zastavenia.

Technika 19. Vypočítavanie veľkosti a pozícií v súlade s veľkosťou textu.

Výpočet veľkosti a umiestnenia prvkov je primerané k aktuálnej veľkosti prezentovaného textu.

19.1 Vypočítavanie veľkostí prostredníctvom prvkov „offsetLeft“ a „offsetTop“ závisí od rodičovských prvkov.

19.2 Zväčšením textu prostredníctvom funkcie webového prehliadača na zväčšovanie textu sa korektne zväčší aj príslušný textový kontajner, pričom žiadna časť textu nezmizne ani sa vizuálne nestlačí. Zväčšovaním textu nie je jeho približovanie.

19.3 Výpočet veľkostí zohľadňuje odlišnosti podporovaných verzií webových prehliadačov.

Technika 20. Používanie prístupného ukotvenia a interakcie.

Skriptové funkcie sú ovládateľné aj prostredníctvom klávesnice.

20.1 Skriptové funkcie sú priradené prirodzene interaktívnym HTML prvkom, ktorými sú odkazy a tlačidlá, ako napríklad ‹button› a ‹input›. Funkcia spúšťaná „kliknutím“ je spúšťaná nezávisle od zariadení, napríklad prostredníctvom tlačidla „enter“, „space“ alebo prístupného API.

20.2 Ak nie je možné zaručiť skript na strane používateľa, poskytuje sa alternatívna implementácia alebo vysvetlenie. Pri ukotvených prvkoch sa alternatívna implementácia alebo vysvetlenie poskytuje prostredníctvom atribútu „href“ a pri tlačidlách prostredníctvom „form post“.

Technika 21. Poskytovanie mechanizmu na zobrazovanie pohyblivého, posúvaného alebo automaticky aktualizovaného textu v statickom okne alebo oblasti.

Pre pohybujúci sa text sa poskytuje mechanizmus na jeho zastavenie a jeho poskytnutie v statickej forme.

21.1 Na zaručenie čitateľnosti pre pomalšie čítajúcich používateľov sa text umožňuje poskytnúť v osobitnom okne alebo v rozmerovo väčšej časti webovej stránky.

21.2 Táto technika sa nemusí uplatniť, ak nie je pohybujúci sa text možné zobraziť naraz na jednej vizuálnej obrazovke, napríklad dlhú konverzáciu prostredníctvom chatu.

21.3 Táto technika sa môže použiť v kombinácii s alternatívnou webovou stránkou, ktorá poskytne príslušný text prístupne.

Technika 22. Vytváranie voliteľných dialógov nezávisle od zariadení.

Dialógy, ktoré nepoužívajú otváranie nových okien prostredníctvom webových prehliadačov, sa poskytujú prístupne a nezávisle od zariadení.

22.1 Dialóg v prvku ‹div› sa v Document Object Model (DOM) vkladá priamo za prvok, ktorý ho spúšťa. Zameranie ostáva na spúšťacom prvku. Absolútne vizuálne umiestnenie nemusí byť priamo za spúšťacím prvkom.

22.2 HTML kód v dialógu je prístupný rovnako ako ostatný obsah.

22.3 Dialóg je možné spustiť aj prostredníctvom klávesnice.

Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov

1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Kontajner XML údajov
(D.4)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
XMLDataContainerZložený dátový prvok pre prenos obsahu XML údajov vrátane elektronických formulárov.
[Má súčasti:
XML údaje
Vložené použité schémy
Referencie použitých schém]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Ide o hlavný koreňový prvok.]
XML údaje
(D.4.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
XMLDataDátový obsah XML údajov, ktoré sú kontajnerom prenášané, spravidla vyplnených údajov elektronického formulára.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Dátový obsah vo formáte XML.]
[Atribúty: Identifier, Version, ContentType.]
IdentifierReťazec slúži ako identifikátor elektronického formulára, ku ktorému patria dané údaje.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.]
[Formát reprezentácie: textový reťazec.]
[Hodnoty: Identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b).]
[Pravidlá použitia: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]
[Poznámky: Cieľom použitia je previazanie údajov s elektronickým formulárom.]
VersionReťazec slúži ako jednoznačný identifikátor verzie elektronického formulára.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.]
[Formát reprezentácie: textový reťazec.]
[Hodnoty: Hodnota podľa prílohy č. 3 bodu 2.2.1 písm. g).]
[Pravidlá použitia: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]
ContentTypeUrčuje dátový obsah objektu pre ďalšie spracovanie informačnými systémami.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Predpísaný textový reťazec.]
[Hodnoty: „application/xml; charset=UTF-8“.]
[Poznámky: Existuje iba jediná hodnota, ktorá je uvedená vyššie. Je neprípustné použiť ako XML údaje formáty, ktoré používajú alebo majú zaregistrovanú inú hodnotu alebo ktoré nemajú vo svojej dokumentácii ako obvyklý spôsob prezentácie definovaný ten, ktorý je použitý v dátovom prvku Použitá prezentačná schéma.]
Vložené použité schémy
(D.4.4)
UsedSchemasEmbeddedZložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy.
Referencované použité schémy
(D.4.5)
UsedSchemasReferencedZložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.

D.4.4 Vložené použité schémy

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Vložené použité schémy (UsedSchemasEmbedded)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Vložené použité schémy
(D.4.4)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedSchemasEmbeddedZložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy.
[Je súčasťou:
Kontajner XML údajov]
[Má súčasti:
Vložená použitá XSD schéma
Vložená použitá prezentačná schéma]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Ak ide o prenos iných XML údajov, vyplnenie podradených prvkov tohto prvku je povinné. Pre prenos vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva.]
Vložená použitá XSD schéma
(D.4.2.2)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedXSDEmbeddedJednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú XSD schému.
[Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML údajov obsahuje vlastnú XSD schému vo forme priamej integrácie.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
Vložená použitá prezentačná schéma
(D.4.3.2)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedPresentationSchemaEmbeddedJednoznačná identifikácia prezentačnej schémy, použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú prezentačnú schému.
[Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML obsahuje vlastnú schému vo forme priamej integrácie.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
[Atribúty: ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]
ContentTypePopisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
MediaDestinationTypeDescriptionSlúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie iných XML údajov je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú iba podľa § 57c písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
LanguageJazyk použitej prezentačnej schémy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Podľa bodu 7.9.5 prílohy č. 3.]
[Poznámky: Používa sa pre identifikáciu jazyka prezentácie XML údajov.]
TargetEnvironmentSlúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.
[Stav: Nepovinný]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec]

D.4.5 Referencované použité schémy

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Referencované použité schémy (UsedSchemasReference)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Referencované použité schémy
(D.4.5)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedSchemasReferencedZložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.
[Je súčasťou:
Kontajner XML údajov]
[Má súčasti:
Referencia použitej XSD schémy
Referencia použitej prezentačnej schémy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Ak ide o vyplnené údaje elektronického formulára, vyplnenie podradených dátových prvkov tohto prvku je povinné. Pre iné XML údaje sa nepoužíva.]
Referencia použitej XSD schémy
(D.4.2.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedXSDReferenceJednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare Uniform Resource Identifier (URI), pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.]
[Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme XSD schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]
TransformAlgorithmAtribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo
http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]
DigestMethodAtribút identifikuje hašovaciu funkciu, ktorá bola použitá na výpočet digitálneho odtlačku.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej normy.21)]
[Hodnoty: Používa sa niektorá z hašovacích funkcií uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,11g) na základe ktorej je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,11g) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]
[Založené na: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.
ETSI TS 102 176-1 – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy.]
[Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný zaručený elektronický podpis.]
DigestValueUrčuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.]
Referencia použitej prezentačnej schémy
(D.4.3.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedPresentationSchemaReferenceJednoznačná identifikácia prezentačnej schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare Uniform Resource Identifier (URI), pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.]
[Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue, ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]
[Poznámky: Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme prezentačnej schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]
TransformAlgorithmAtribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo
http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]
DigestMethodAtribút identifikuje algoritmus použitý na výpočet digitálneho odtlačku.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej normy.21).]
[Hodnoty: Používa sa niektorý z algoritmov uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,11g) na základe ktorého je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,11g) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]
[Založené na: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.
ETSI TS 102 176-1 – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy.]
[Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný zaručený elektronický podpis.]
DigestValueUrčuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.]
ContentTypePopisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
MediaDestinationTypeDescriptionSlúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie vyplnených údajov elektronického formulára podľa bodu 2.6.7 je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú iba podľa § 57c písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
LanguageJazyk použitej prezentačnej schémy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Podľa bodu 7.9.5 prílohy č. 3.]
[Poznámky: Používa sa, ak elektronický formulár poskytuje pre rôzne jazyky rozdielne prezentačné schémy.]
TargetEnvironmentSlúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.
[Stav: Nepovinný podľa pravidiel použitia]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec]
[Hodnoty: Pre tieto údaje sa hodnota atribútu tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov.]
[Pravidlá použitia: Ak je prezentačná schéma určená na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov, použitie atribútu je pre vyplnené údaje elektronického formulára nepovinné.]

Príloha č. 12 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

1. Hodnoty pre identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu

Podpísaný elektronický dokument podľaIdentifikátor vo forme prípony súboruIdentifikátor vo forme položky „Content-type“ v elektronickom podpise
§ 57a písm. a) a b) prvého bodu.pdfapplication/pdf
§ 57a písm. b) druhého bodu.txttext/plain; charset=UTF-8
§ 57a písm. b) tretieho bodu.pngimage/png
§ 57a písm. c).xmlapplication/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml; charset=UTF-8

2. Hodnoty pre identifikovanie formátu podpisového kontajneru

Podpisový kontajnerIdentifikátor vo forme prípony súboruIdentifikátor vo forme položky „Content-type“ v elektronickom podpise
§ 57b písm. a).asics, .scsapplication/vnd.etsi.asic-s+zip
§ 57b písm. a), degradovaný podpisový kontajner.zipapplication/zip
§ 57b písm. a), rozšírený podpisový kontajner.asice, .sceapplication/vnd.etsi.asic-e+zip

Príloha č. 13 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Dátová štruktúra základného číselníka

1. Dátové prvky na popis základného číselníka

D.5 Základný číselník

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Základný číselník (Codelist)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základný číselník
(D.5)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
CodelistZložený dátový prvok na popis štruktúry základného číselníka.
[Má súčasti:
Kód číselníka
Názov číselníka
Gestor číselníka
Zdrojový číselník
Dátum platnosti
Začiatok účinnosti
Koniec účinnosti
Poznámka
Položka číselníka]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Kód číselníka
(D.5.1)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
CodelistCodeJedinečný kód základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]
[Poznámky: Textová štruktúra sa tvorí CLXXXXXX, pričom znaky X predstavujú cifry.]
Názov číselníka
(D.5.2)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
CodelistNameStručný a zrozumiteľný názov základného číselníka popisujúci jeho obsah.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Gestor číselníka
(D.5.3)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1..N)
CodelistManagerCelý názov vecného gestora základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky.]
[Pravidlá použitia: Ak má číselník aj podgestorov, používa sa viackrát. Poradie je v tomto prípade určujúce, pričom podgestori sa uvádzajú na druhom a ďalších miestach.]
Zdrojový číselník
(D.5.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)
SourceCodelistAk základný číselník preberá údaje z iného číselníka, identifikuje sa zdrojový preberaný číselník.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Alpha-2: Kódy krajín. ISO 3166-1 - Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín.]
[Poznámky: Používa sa najmä, ak základný číselník vychádza z medzinárodne uznaného číselníka.]
Dátum platnosti
(D.5.5)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
ValidFromDátum, kedy bol základný číselník publikovaný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.][Hodnoty: Podľa formátu Date.]
Začiatok účinnosti
(D.5.6)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
EffectiveFromDátum, od ktorého základný číselník nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je možné ho používať.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník jeho účinnosť nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.]
[Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti nemôže byť skorší ako dátum vytvorenia.]
Koniec účinnosti
(D.5.7)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
EffectiveToDátum, od ktorého bola zrušená účinnosť základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Poznámka
(D.5.8)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)
NoteObsahuje doplňujúce informácie k základnému číselníku, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Položka číselníka
(D.5.9)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)
CodelistItemZložený dátový prvok pre jednotlivé položky číselníka.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.]

D.5.9 Položka číselníka

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Položka číselníka (CodelistItem)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Položka číselníka
(D.5.9)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1..N)
CodelistItemZložený dátový prvok na popis dátovej štruktúry položky číselníka.
[Je súčasťou:
Základný číselník]
[Má súčasti:
Kód položky
Názov položky
Skrátený názov položky
Skratka názvu položky
Doplňujúci obsah
Merná jednotka
Poznámka
Zahŕňa
Tiež zahŕňa
Vylučuje
Dátum platnosti
Začiatok účinnosti
Koniec účinnosti
Logické poradie položky
Legislatívna uznateľnosť]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Kód položky
(D.5.9.1)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
ItemCodeJedinečný kód položky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Poznámky: Spravidla je tvorený desiatimi znakmi.]
Názov položky
(D.5.9.2)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)
ItemNameÚplný názov položky.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Na umožnenie spracovania problematických hodnôt sa poskytuje položka s názvom „Iné“ a podobne, pričom sa spravidla príslušnou obslužnou aplikáciou poskytuje možnosť voľne vypĺňateľného dátového poľa.
Príklady použitia: Slobodný, Ženatý, Iný stav, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Riadiaci výbor exekutívneho orgánu.]
[Pravidlá použitia: Každá jazyková verzia sa k príslušnému dátumu účinnosti používa iba raz, pričom atribút „language“ slúži na určenie jazyka, v ktorom je položka vytvorená.]
Skrátený názov položky
(D.5.9.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)
ItemShortenedNameZaužívaný názov položky najmä na účely zrýchleného automatizovaného spracovania.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej128 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Veľká Británia, Riadiaci výbor.]
[Poznámky: Používa sa najmä, ak je názov položky veľmi dlhý, napríklad pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.]
Skratka názvu položky
(D.5.9.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)
ItemAbbreviatedNameZaužívaná skratka pre názov položky
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: TANAP, RV.]
[Poznámky: Spravidla sa tvorí z prvých písmen jednotlivých slov názvu položky.]
Doplňujúci obsah
(D.5.9.5)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)
AdditionalContentAtribút pre významové rozšírenie údajov číselníka, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Merná jednotka
(D.5.9.6)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
UnitOfMeasurePoužitá merná jednotka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Pravidlá použitia: Používa sa iba pri číselníkoch, v ktorých je takáto informácia relevantná, najmä ak je potrebné takéto odlíšenie viacerých položiek základného číselníka. Ak existuje, pre dané merné jednotky sa používa relevantný základný číselník.]
Poznámka
(D.5.8)
(0...N)
NoteĽubovoľné doplňujúce informácie k položke.
[Pravidlá použitia: Obsahuje buď doplňujúce informácie o položke, alebo všeobecný popis položky, pričom neopakuje obsah atribútov Zahŕňa, Tiež zahŕňa a Vylučuje, ak existujú.]
[Poznámky: Používa sa napríklad na zapísanie dôvodu zaradenia odporúčanej položky.]
Zahŕňa
(D.5.9.7)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
IncludesTematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje obsah položky, najmä s cieľom vytvárania tried.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako kľúčové slová pre klasifikáciu položiek a ich triedenie.]
Tiež zahŕňa
(D.5.9.8)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
IncludesAlsoTematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov osobitnej kategórie inej ako v atribúte Zahŕňa sa, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje hraničné hodnoty.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako zoznam hraničných hodnôt klasifikácií pre jednoznačné zaradenie do atribútu Zahŕňa.]
Vylučuje
(D.5.9.9)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
ExcludesTematické prepojenie pre vytváranie hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje vylúčené hodnoty.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch pre klasifikáciu, do ktorej triedy položku určite nemožno zaradiť. Vylúčené kľúčové slová môžu obsahovať referencie na položky, do ktorých vylúčené kľúčové slová patria.]
Dátum platnosti
(D.5.5)
Povinný
(1)
ValidFromDátum, kedy bola položka publikovaná v číselníku.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník dátum platnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.]
Začiatok účinnosti
(D.5.6)
Povinný
(1)
EffectiveFromDátum, od ktorého položka nadobudla účinnosť, to znamená, odkedy je možné ju používať.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník začiatok účinnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.]
[Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá.
Začiatok účinnosti položky číselníka sa mení, iba ak mala položka číselníka pozastavenú účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú iba v príslušných súčastiach.]
Koniec účinnosti
(D.5.7)
Povinný
(1)
EffectiveToDátum, ktorým sa končí účinnosť položky.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.
Koniec účinnosti položky číselníka sa mení, iba ak sa položke číselníka pozastavuje účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú iba v príslušných súčastiach okrem obdobia pozastavenej účinnosti celej položky číselníka, ktorá sa eviduje iba v tomto dátovom prvku.]
Logické poradie položky
(D.5.9.10)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
ItemLogicalOrderOdporúčané logické poradie položky pri používaní číselníka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte prirodzeného čísla.]
[Poznámky: Pri zmene svojej hodnoty nevyvoláva vytvorenie novej položky.]
Legislatívna uznateľnosť
(D.5.9.11)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
LegislativeValidityDátový prvok slúžiaci na rozlíšenie legislatívnej uznateľnosti danej položky v podmienkach Slovenskej republiky.
[Hodnoty:
Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ s hodnotami:
1 – uznateľná,
0 – neuznateľná.]
[Poznámky: Nie každá hodnota číselníka je uznateľná na úradné alebo právne konanie v Slovenskej republike. Pri typoch obchodných spoločností v Slovenskej republike, ako sú „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „Akciová spoločnosť“, sú tieto legislatívne uznateľné, ale pri zahraničných obchodných spoločnostiach, ako sú napríklad „Unlimited“ a podobne, môže ísť iba o niektoré z nich, pri určitej činnosti sa však môžu používať aj tie neuznateľné, napríklad pri štatistickom zisťovaní na úrovni Európy.]

Poznámky pod čiarou

1) § 3 písm. j) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

2) ISO/IEC 10646:2012 Univerzálny kódovaný súbor znakov (UCS).

3) Napríklad § 5 až 5b a §14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

4a) RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 transformácia UCS (univerzálnej znakovej sady), ISO/IEC 10646 – Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS).

5) ISO/IEC 29500:2012 Formáty súborov Office Open XML.

6) § 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.

7) ISO/IEC 29500-4:2012 Formáty súborov Office Open XML. Prechodné migračné vlastnosti.

7a) ISO/IEC 15948: Informačné technológie. Počítačová grafika a spracovanie obrázkov. Prenosná sieťová grafika (PNG). Funkčná špecifikácia.

8) ISO/IEC 10918-5:2013 Digitálna kompresia a kódovanie kontinuálne tónovaných statických obrázkov. JPEG File Interchange Format (JFIF).

9) RFC 4180 Spoločný formát a MIME typ pre Comma Separated Values (CSV) súbory.

10) Zákon č. 211/2000 Z. z.

11) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

11a) § 31 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

11b) ETSI TS 103 172 V2.2.2: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil PadES.

11c) ISO 19005-1:2005: Správa dokumentov. Formát súboru elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie. Časť 1: Používanie PDF 1.4 (PDF/A-1).

11d) § 3 ods. 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku.

11e) ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil Associated Signature Containers (ASiC).

11f) Zákon č. 305/2013 Z. z.

11g) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.

11h) § 24 ods. 8 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11i) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190).

11j) ISO 13616 Finančné služby. Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN).

11k) ISO 9362 Bankovníctvo. Bankové telekomunikačné správy. Bankové identifikačné kódy (BIC).

11l) RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).

12) § 3 písm. f) zákona č. 305/2013 Z. z.

13) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14) § 4 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z.

14a) RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy.

15) STN ISO 15836 Informácie a dokumentácia. Dublin Core - súbor metadátových prvkov (01 0158).

17) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

18) § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 214/2008 Z. z.

19) § 14 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky č. 131/2009 Z. z. o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch.

21) RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.