Oznámenie č. 5/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní

Čiastka 5/2014
Platnosť od 23.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2014.