Oznámenie č. 47/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z.

Čiastka 15/2014
Platnosť od 25.02.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.