Vyhláška č. 46/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Čiastka 15/2014
Platnosť od 25.02.2014
Účinnosť od 01.03.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2014 Aktuálne znenie