Vyhláška č. 44/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

(v znení č. 223/2018 Z. z.)

Čiastka 15/2014
Platnosť od 25.02.2014
Účinnosť od 01.08.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2018 223/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.03.2014 - 31.07.2018