Zákon č. 43/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 15/2014
Platnosť od 25.02.2014
Účinnosť od 15.03.2014

OBSAH