Nariadenie vlády č. 421/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.07.2015 do31.12.2015
Zrušený 4/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.