Nariadenie vlády č. 417/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH