Nariadenie vlády č. 416/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2015 Aktuálne znenie