Zákon č. 399/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 114/2014
Platnosť od 30.12.2014
Účinnosť od 01.09.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I. bodov 1 až 4, 7 až 15, 20, 27, 33, 44, 50, 53, 56, 58, 63, 64 až 66, 68, 69, 72, 74 až 77, 79, 83, 87 a 89, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2016.