Oznámenie č. 390/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014 okrem bodov 12, 13, 21 až 24 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2015 Aktuálne znenie