Oznámenie č. 383/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.