Oznámenie č. 382/2014 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Poštového regulačného úradu č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.