Zákon č. 376/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.02.2015

OBSAH