Vyhláška č. 366/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 108/2014
Platnosť od 19.12.2014
Účinnosť od 01.03.2015
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. januára 2015, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2015.